A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Korinte / Schijnapostelen


Ik denk dat ik in geen enkel opzicht de mindere ben van die geweldige apostelen van u (2 Kor. 11:5)

(zie ook Korinte, Doorn in het vlees! Pontus en Diaspora-joden)

V oor de ligging van Achaje en Macedonie zie bij KAARTEN Psulus reis naar Rome en 2 en 3e reis

 

 

Met Aquila maakte Paulus in Korinte  mantels en tenten van geitenhaar. In Tarsus liet een tentenmaker mij zo'n mantel zien. Paulus sliep er ook in als het koud was.

 

 

 

De filosofen kwamen uit Achaje, met Athene en Korinte als belangrijkste centra. Macedonie was noord Griekenland

Achaje was zuid Griekenland

 

De term ‘apostel’ wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor allerlei  ‘gezondenen’, afgezanten. Niet alleen voor de twaalven dus. Kennelijk waren er in Korinte ook mensen gekomen met een zending van elders. Korinte had twee havens waar wekelijks duizenden toeristen arriveerden. Lechaion in het Westen en Kenchaeën in het oosten. Waarschijnlijk waren zij rondtrekkende predikers die net als Paulus van de ene gemeente naar de andere trokken. Wat waren dat voor mensen? Het waren apostelen die een andere Jezus verkondigden en een ander evangelie en die zich lieten inspireren door een andere geest. (II Kor. 11:4) Zij noemden zich wel christen. Ze zeiden dat ze kinderen van Abraham waren, maar zonder enige twijfel waren zij beïnvloed door de Hellenistische cultuurkring.

 

 

 

  Hier bevond zich de Agora met Stoa te Athene

 

Athene was het centrum van de filosofie en Korinte van de sexcultuur. De Bemain Korinte  op de voorgrond bevond zich bij het paleis van Gallio en hier sprak Paulus  Het was namelijk een openbare spreekplaats.Op de achtergrond zie je de beroemde Akrokorintos. Boven op die berg bevond zich de tempel van de liefdesgodin Afrodite met de honderden huisjes van de kaalgeschoren priesteressen (hierodulen) In 1 Kor. 11: 5 en6 verwijst de apostel daar nog naar. Als de vrouwen van de gemeente beslist  geen hoofddeksel willen dragen. lijken ze  op die kaalgeknipte meisjes van de Akrokorintos. Als ze dat toch pe se willen laten zij zich dan maar ook kaal laten knippen, schrijft de apostel enigsziens sarcastisch!

 

Schijnapostelen: wijsgerig geschoold

 

Het is mij opgevallen dat in Israël de wijsbegeerte niet tot ontwikkeling is gekomen. In het Oude Testament zoekt men niet zoals in Griekenland naar de onthulling van de grond aller dingen, waarbij een dankbaar gebruik gemaakt wordt van de rede of de extase als hulpmiddel tot ontdekking. Het hóren naar de woorden van God en daarop vertrouwen, dát kreeg in Israël alle aandacht. Niet filosofeer Israël! maar hoor, Israël!  Waarheid stond voor Israël gelijk met betrouwbaarheid. God was waar. Je kunt op Hem aan. Zo niet bij de Grieken.

 Ander  evangelie 

Die pseudo-apostelen  konden geweldig preken. De mensen in Korinte waren diep onder de indruk van hun optreden. Deze predikers  waren erg welsprekend. Wat zij zeiden stond waarschijnlijk op hoog retorisch  en oratorisch niveau. Hun preken waren filosofisch doordacht. Niet te vergelijken met de alledaagse taal van Paulus. Die Jezus die Paulus verkondigde was zo laag bij de grond. Die was zo weinig imponerend.  Stel je voor:een gekruisigde verlosser! Dan hadden zij geweldige apostelen. Dat was andere taal! Uit de context met II Kor. 10-13 blijkt dat  die andere Jezus veel aantrekkelijker was dan de Jezus van Paulus. Hun prediking bracht de mens in extase. Het was een verkondiging  die de mens in verrukking voerde. Wat een geestdrift-wekkende kracht zat er in dat evangelie!  Maar het was niet het evangelie van de neerbuigende liefde, de agapè, maar van de eros het evangelie van de omhoogstrevende hunkering van  het menselijk hart. Een verkondiging die het kruis, het lijden en de versmaadheid en de armoe ver achter zich liet. Paulus schrijft  echter dat de kracht van de levende God juist in zwakheid openbaar wordt.  Niet in een imponerend optreden van schijnapostelen. Paulus zelf heeft een scherpe doorn in zijn vlees, maar God had hem duidelijk gemaakt dat zijn genade genoegvoor hemwas. Zijn kracht wordt gerealiseerd in zwakheid. Als je leest wat Paulus allemaal meegemaakt heeft (II Kor. 11:23-32), vraag je je af hoe die man dat allemaal heeft doorstaan en het bijltje er niet bij heeft neergegooid.

 Welsprekendheid 

 Paulus was niet zo welsprekend als hun populaire redenaars. Je kon direct wel horen dat hij niet opgeleid was aan een van de Griekse filosofenscholen. Geen geschoold redenaar. Hij was niet zo’n imponerende spreker. Dat weet hij zelf ook heel goed. “Al heb ik kennis genoeg, het ontbreekt me inderdaad aan welsprekendheid II Kor.11:5)”.Die kennis kon niets anders zijn dan de kennis  die God in Christus had geopenbaard. In Christus  is de wereld gered. Hij droeg Gods toorn over de eindeloze schuld van de mens. Maar Hij is opgestaan. Als het Godslam heeft Hij die toorn weggedragen, maar Hij is verrezen. Zo heeft Hij de mens met God verzoend. Maar die kennis, die gnosis, waarin Paulus een expert was, was voor die pseudo- apostelen verborgen.

 

Handarbeider

  

Voor zijn imagobuilding bij de Korintiërs speelde ook een grote rol dat hij met zijn handen zijn brood verdiende. Hij was toch maar een doodgewone tentenmaker?  Heeft hij niet enige tijd gewoond in het huis van Aquila en hem geholpen met  het maken van tenten? De Korintiërs  vonden dit belachelijk.

Een man zie met zwaar handwerk zijn eigen kost moest verdienen, hoorde bij de ongeletterde onderklasse. Dat was nu eenmaal zo in de Griekse cultuur. Mensen van stand kwamen bij elkaar op de Areopagus om te discussiëren over allerlei onderwerpen, maar werken met je handen was nooit  het werk van redenaars. Maar Paulus stond erg vroeg om de kost te kunnen verdienen!

 

 Hier kwamen Aquila en Prisca vandaan:Pontus in Noord-Turkije

Incipit Novum Testamentum 

  

Weet u dat het Nieuwe Testament begonnen is in de armzalige werkplaats van Aquila in Korinte? Aquila en zijn vrouw Priscilla kwamen oorspronkelijk uit Pontus. Die streek lag in  het huidige Noord-Turkije. Het echtpaar was naar Rome verhuisd en moest al gauw met vele andere Joden Rome weer verlaten. De heidense schrijver Suetonius vertelt ons dat dit gebeurde vanwege de onlusten die rond een zekere Chrestos! in Rome onder de Joden waren uitgebroken. Keizer Claudius wilde rust in zijn rijk en daarom had hij bevolen dat alle Joden Rome moesten verlaten (Hand.18: 1). HIer al een buitenbijbelse aanwijzing van het conflict ronde Jezus.(Crestos)

Paulus bij Aquila

Toen Paulus uit Athene in Korinte was aankomen, zocht hij dit echtpaar direct op en trok bij hen in (Hand. 18:3). Aquila en Paulus waren beiden tentenmakers.  Silvanus  en Timoteüs, de naaste medewerkers van de apostel Paulus waren die dag uit Tessalonica in Korinte aangekomen in de woning waar Paulus logeerde (1 Tess. 1:1) Ze hadden  goede berichten over de  Tessalonicenzen meegenomen. De gemeente had  het geloof behouden tijdens de vervolgingen en haar liefde voor de broeders had in heel Macedonië en Achaje grote indruk gemaakt (1 Tess. 3:6 en 1Tess.1:7).Vanuit Athene had Paulus al Timoteüs naar Tessalonica gestuurd omdat hij zich vreselijk ongerust maakte over de situatie daar.(1Tess.3:1).   

Gratis 

Paulus was op zijn eentje begonnen te preken in Korinte. Er kwamen dus vragen over zijn bescheiden positie.Een ander punt was dat Paulus nooit geld had aangenomen van de gemeente in Korinte. Dat vonden ze maar niks. Een redenaar of apostel die zich niet laat betalen voor zijn toespraken laat daarmee toch wel zien dat zijn boodschap weinig waard is. Hij moet wel  een  tweede rangsapostel zijn.

Achaje

 Ik heb er altijd over gewaakt u iets te kosten, die roem zal ik mij nergens in Achaje laten ontnemen (2 Korinthiërs.11: 10) 

Juist in Achaje wilde Paulus geen geld aannemen. Waarom juist dáár niet? Dat had te maken met zijn ervaringen daar. Achaje was net als Macedonië een Romeinse provinie. Maar in Achaje woonden veel wijsgeren en wijsheidsleraars. De belangrijkste steden waren Athene en Korinte. Achaje was Zuid-Griekenland  en Macedonië  Noord-Griekenland. Daar lagen de steden Filippi en Tessalonica.  Achaje had een lange traditie van wijsheidsleraars, die tegen betaling lesgaven in welsprekendheid. Er was grote bewondering voor deze wijsheidsleraars, maar ook felle kritiek: ze zouden het voor het geld doen. Wat zou er nu gebeuren als Paulus zich liet betalen voor zijn evangelieprediking? Dan zou hij de zoveelste wijsheidsleraar zijn. Bewonderd en  gewantrouwd om verkeerde redenen.

 Minderwaardig beroep 

Paulus maakte tenten en mantels

 De mensen zeiden:Paulus moet  toch met zijn handen zijn kost verdienen?.De eerste tijd in Korinte logeerde Paulus bij Aquila in ruil voor hulp bij het tentenmaken. Maar toen Silas en Timoteüs in de stad aankwamen, wijdde Paulus zich helemaal aan de prediking. Verdienden die twee dus de kost of hadden zij geld meegekregen uit Macedonië (bv Tessalonica en Filippi)  We weten het niet. Op een gegeven ogenblik was het drietal door hun geld heen. Niemand in Korinte heeft daar iets van gemerkt. Paulus wil het  evangelie gratis blijven brengen. Maar Paulus laat heel duidelijk merken, dat hij helemaal geen problemen had om geld van anderen aan te nemen, maar niet bij de mensen in Korinte waar hij evangeliseerde. Het evangelie moest gratis de huizen binnenkomen. Zijn vrijgevigheid was een beeld van de vrijgevingheid van God. De bewoners zouden de indruk kunnen krijgen dat Paulus aandacht wil kopen. Ze moesten echter leren dat het evangelie niets kost. Je hoefde er niet voor te betalen.

Het zijn deze vier factoren geweest die Paulus gedwongen hebben de gemeente een brief te schrijven. En hij doet dit op ironische wijze vol humor. “Als er zo velen bij jullie zijn die zich op hun afkomst beroepen, laat ik dat dan ook maar eens daarover een boekje open  doen .Zo gaat hij vertellen wat hij allemaal heeft meegemaakt. U kunt dat vinden in het elfde hoofdstuk. Paulus eindigt dan zo: “Als ik mij dan toch op iets moeten laten voorstaan, doe ik het op mijn zwakheid”. Paulus blaast niet hoog van de toren, maar hij laat in zijn verkondiging zien hoe kwetsbaar hij is en dat de mens alleen van Gods genade kan leven.