A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koninkrijk Gods (1)


Koninkrijk Gods  (1) 

Jezus voor Kajafas:(smalend) Dus u bent de koning der joden?

 

 

Jezus roept zijn leerlingen bij het meer van GalileaHij is    zo menselijk, warm en gevoelig.  Het centrale thema van zijn prediking was het Koninkrijk van God

 

 

#3.jpg'>

De roeping van de discipelen

Dit Beeldje van de oudste moedergodin trof ik aan in het museum van Anatolische eschavingen Her beeldje is tussen de 5.00 en 7.000 naaar oud Deze godin is de voorloopster van Cybele van Frygie en Artemis en volgens archeologen ook van Maria, die ook een moedergodin genoemd wordt door v erschillende wetenschappers.

 

 De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God komt er aan:Kom tot inkeer en hecht  geloof aan dit goede nieuws (Marc.1:14).  Na de arrestatie van Johannes de Doper  gaat Jezus van de Jordaan naar Galilea. Daar treedt Hij voor het eerst op. Hij herhaalt de woorden van Johannes de Doper die u hierboven   aantreft. Als Jezus er aan komt, breekt het Koninkrijk van God baan! Jezus en het Gods Rijk zijn onafscheidelijk.

 

Het evangelie leeft bij jong en oud.

 

 

Centrale thema

 

Het centrale thema van de verkondiging van Jezus bestaat uit de komst van het Koninkrijk Gods. Matteüs heeft de uitdrukking ‘Koninkrijk der hemelen’, twee andere evangelisten- Marcus en Lucas - gebruiken de  term ‘Koninkrijk Gods’. Tussen de termen  ‘koninkrijk Gods’  en ‘koninkrijk der hemelen’ bestaat zakelijk geen enkel verschil. ‘Koninkrijk der hemelen’ is de letterlijke vertaling van het Hebreeuwse ‘Malkoet sjamaïm’’.

 

Matteüs

 

Matteüs past zich aan bij het spraakgebruik der Joden en. Hij schreef voor de joden. Omdat de Joden het noemen van de naam van God meestal vermeden, komen we bij hem de Gods naam meestal niet tegen. Waarschijnlijk heeft Jezus net als Johannes de Doper van deze gangbare verbinding gebruik gemaakt. Het is begrijpelijk dat Marcus en Lucas (die zich tot de heidenchristenen richtten), zich van specifiek Joodse uitdrukkingen hebben onthouden en direct van Koninkrijk Gods spraken. Er is dus geen theologisch verschil.

 

Ook koningschap

 

Het gaat in de komst  van Gods koninkrijk om de realisering van zijn rijk, zijn Koninklijke macht en het koninklijk recht te openbaren. De komst van het koninkrijk, de -basjleia in de Griekse taal-heeft een persoonlijk, dynamisch karakter. Zowel in het Nederlands als in het Grieks heeft het woord basileia   wat wij vertalen door koninkrijk ook de betekenis van koningschap, koninklijke  heerschappij.

 

Basileia

 

Basileia bekent  allereerst’ heerschappij’ en  uitoefening van Koninklijke waardigheid. We moeten daarbij dus niet  in de eerste plaats denken aan een ruimtelijke of statische grootheid. Je kunt niet zeggen:waar ligt dat rijk? Het gaat om een dynamisch rijk waarvan de Messias, Jezus Christus de koning is. In de evangeliën wordt dit dynamisch karakter beschreven als vermeld wordt dat dit evangelie  van het koninkrijk met kracht zal doorbreken. Dat is ook de inhoud van het gebed:Uw koninkrijk kome” .Christus is het stralende middelpunt van dit Rijk.

 

De komst van het Rijk

 

Wat betekent nu de komst van het Koninkrijk der hemelen? Dat zien we heel duidelijk in de prediking van Johannes de Doper. Hij roept het met verheffing van stem bij de oevers van de Jordaan:”Mensen, bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen”. Nee, het is nog niet de dag van het laatste oordeel, de grote afrekening. De komst van het Rijk betekent wel de doorbraak van de overweldigende doorwerking van de verlossend en richtende kracht van dat Rijk. De komst van dat Rijk is in werking getreden. Het heilshistorische drama is op weg naar zijn ontknoping. Ze werpt de mens in een crisis. Ze plaatst de mens voor een definitieve beslissing.

Dat betekent ook {Jezus komt er aan. Zijn paroesie staat voor de deur. Hij is trouwens degene die altijd komende is. De oproep van Johannes de Doper heeft een indringende en onheilspellende  kracht: de bijltjes dag komt eraan. De bijl ligt al aan de wortel der bomen.Het is mij opgevallen dat Jezus uitgerekend tot die deftige, vrome Farizeeën zegt:’Slangentuig, adderengebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt, dat je veilig bent voor het komende gericht (Matt.3:7)?

 

Messiaans

 

 

God zal zich manifesteren als de Koning. Zijn Rijk komt. Hoe? Dat lezen we toch ook al in het Oude Testament? In alle boeken van het Oude Testament is ons de profetie overgeleverd van een Gestalte van de Toekomst. Op allerlei wijzen wordt hij geschreven. We weten dat de Messiasverwachting de meest wezenlijke verwachting is van de profeten en dichters van het Oude Testament. Ook David heeft van hem gezongen. Hij zou immers uit het geslacht van David zij. Hij zal de goede herder zijn. Zijn koninkrijk komt eraan! Mag Ik mij even voorstellen? ‘Ik ben....(Zie de vele  ‘Ik benwoorden’).

 

Rijk van God  

Jezus verkondigt niet zomaar een rijk, maar het Godsrijk. De Bijbelse plaatsen die ik in deze site noem zijn slechts de plaatsen die in de Bijbel genoemd worden. Ze vormen niet met elkaar het Gods rijk Matteüs spreekt als Jood over het koninkrijk der hemelen.

Jezus sprak van het Koninkrijk van God, maar de joden spraken uit eerbied voor het Gods mysterie van het Koninkrijk der hemelen. Joden spraken de naam God niet uit. Het woord ‘hemelen’ is een omschrijving van het woord ‘God’. Het koninkrijk van God is een rijk waar God het voor het zeggen heeft. Koninkrikjk is koningschap Het koninrijk van God betekent ook het koningschap van God. ( Het Griekse woord ‘Basileia’  heeft beide betekenissen)Het woord is een woord vol actie.  Het betekent  niet alleen de statische omschrijving van een bepaald gebied, maar ook Gods heerschappij in deze werdeld.  Hij is HEER De uitdrukking ‘ Rijk Gods’ is eigenlijk ontoereikend, we zouden beter kunnen spreken van het Heer-zijn van God of van Gods heerschappij. Koninkrijk der hemelen is dus eigenlijk een andere naam van God en de heerschappij van God.Geen rijk dus waarin alle mensen van goede wille  iets willen maken van een betere wereld. Nee, het is het rijk Gods. De aankondiging van Gods heerschappij vinden we al in het Oude Testament. TroonsbestijgingpsalmenIk denk allereerst aan de zogeheten troonsbestijgingpsalmen.Daarin wordt het koningschap van God uitgeroepen.  Zonder aanzien Het is een koningschap van kosmisch-universeel karakterMaar dit  Godsrijk is zonder aanzien. Het is als een mosterdzaadje, de kleinste van alle zaden.Het is als een schat in de akker.Je loopt er aan voorbij. Het ‘rijk’ van God is niet alleen aanwezig in de persoon van Jezus zelf, maar vooral ook in zijn door de Heilige Geest geïnspireerde optreden. Dezu eei eens:‘Zie het koninkrijk van God is midden onder u (Luc 17:20). In deze uitspraak verwijst Jezus naar zichzelf.Hij verwijst niet naar het innerlijk van ieder mens zoals liberale, vrijzinnige theologie. Het Godsrijk is daar waar Jezus spreekt en wonderen verricht.  Áls ik de demonen uitdrijf met de vinger Gods dan is  het Koninkrijk van God bij u gekomen.(Luc.11:20) In de verkondiging en het openbare optreden van Jezus is het God  zelf die handelt en heerst op goddelijke wijze.