A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Khirbet Qeivafa (3)


Khirbet Qeivafa (3)

  

Potscherf  ontcijferd

 De onlangs gevonden potscherf uit de tijd van koning  David bewijst dat in die tijd, zo’n 3000 jaar geleden ook mensen buiten Jeruzalem al Hebreeuws schreven en lazen. De tekst van de potscherf is als het ware direct uit de Bijbel weggelopen, terwijl de Bijbel nog niet geschreven was. Ook toont het een samenvatting van het geloofsleven, zoals kinderen in die dagen werd onderwezen.

 

Elahdal


Terebintendal waar David tegen Goliat vocht

 

 Dr.W.M. de Bruin schreef hierover in Confessioneel. “De samenvatting maakt op mij grote indruk:……’U zult dit niet doen, maar de Heer dienen Doe recht aan de slaaf en de weduweDoe recht aan de wees en de vreemdelingNeem het op voor het kindNeem het op voor de arme  en de weduweHerstel de arme in de hand van de koningBescherm de arme en de slaaf, ondersteun de vreemdeling”Het begin van de tekst wijst kennelijk terug naar een verloren gegaan gedeelte waarin onrecht werd benoemd en verboden. Daartegenover staat de oproep om de HEER te dienen. Waarin blijkt deze dienst aan de Heer? Dan volgen zinnen die sterk doen denken aan Leviticus 19: 9-16.Ook daar wordt duidelijk dat de dienst aan God handen en voeten krijgtin de dienst aan de verarmde naaste: niet afpersen, eerlijk rechtspreken,  beschermen. Hoe wezenlijk dit alles tot Israëls geloof behoorde, blijkt wel uit de profielschets van de koning in Psalm 72! 

Inprenten

 Het element van gedeeltelijk herhalen dat we in de tekst van psalm 72 aantreffen, herkennen we ook in de tekst op de potscherf. Het is kenmerkend voor de poëtische stijl van het herhalen, maar het zegt ook iets over de wijze van leren. Men leerde uit het hoofd. Belangrijke leesteksten waren niet voor iedereen beschikbaar. Je kunt denken aan het opvoedingsadvies van Deut. 6:7-9… ge zult het uw kinderen inprenten en ge zult ze schrijven op de deurposten van uw woning. En ook Jezus liet er geen misverstand over bestaan:’alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders dat hebben jullie voor Mij gedaan (Matt.25:40).