A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerk en kerknamen


Kerk en kerknamen

 

St Savakathedraal inBelgrado De grootste kathedraal ter wereld

 Ook wij zijn kathoiek, maar niet rooms-katholiek.Het woordje katholiek mag niet exclusief gereserveerd worden voor de Rooms ktholieke kerk. Jezus Christus is exclusief katholiek Alleen zijn heil is universeel. Katholiek = algemeen, universeel

 

Utrechtse Dom

Een Romeinse woning=Domus  De dom is daarvan afgeleid


Sint Johannes basiliek in Efeze Een  basiliek heeft meestal twee zijbeuken en een middenbeuk. Vroeger was het meestal een romeins handels of gerechtsgebouw Zie verder hieronder

 

Ik heb een dankbaar gebruik gemaakt van wat Marc Janssens schreef in het ND van 4 dec.2013 Onder Ad Rem

Waar komt het woord kerk vandaan?

 

 Het woord kerk behoort tot de bekendste Bijbelse plaatsen. Het is weliswaar geen plaatsnaam maar wel een Bijbelse plaats. De joden kennen de synagoge, de moslims de moskee en de christenen het kerkgebouw als plaats van samenkomst. Het woord kerk komt van het Griekse woord  ‘kuriakos’. Het is een bijvoeglijk naamwoord dat letterlijk betekent ‘van de Heer.’. Vergelijk Kyrie eleison=Heer ontferm u. Zie Kyrie eleison.  In verschillende talen is kuriakos zelfstandig gebruikt bv. church. Overigens hebben de Romaanse talen hun begrip ‘kerk’ aan het Griekse ecclesia ontleend dat oorspronkelijk een ‘bijeengeroepen volksvergadering aanduidde. Wij vatten het dan op als ’uit het duister geroepen tot het Licht van de Christustus’. Christenen zijn ‘geroepenen’. ‘Wij worden geroepen’ is een boek vanprof. J.H. Bavanck. Vergelijk het Franse eglise. Paulus gebruikt het woord  vooral in de brief aan de ecclesia  van Efeze, waar het met ‘gemeente’ wordt vertaald. Dat woord betekende oorspronkelijk een ‘bijeeengeroepen gemeentevergadering’.  Als ergens het Grieks en Latijn nog in gebruik zijn, dan is het in de kerk.

Dom, basiliek enkathedraal

 

Andere namen voor een kerkgebouw zoals bv  dom, basiliek en kathedraal komen uit de klassieke oudheid.

Dom komt van het Latijnse woord domus, dat huis betekent.

Basiliek stamt van het Griekse woord basilikos dat ’van de koning’ betekent. Het woord is via een hal voor Griekse vorsten geworden tot een Romeins gebouw, tot een basilica ,een Romeins gerechts-, of handelsgebouw.

Tenslotte is het een aanduiding geworden voor een bijzonder kerkgebouw.

Kathedraal

 

 De meeste kathedralen hebben een egen video

In kathedraal herkennen we ons woord katheder: kathedra, dat naast een bisschopszetel ook een kathedraal aanduidt. Daarom kennen de protestanten geen kathedraal omdat zij geen bisschop kennen. Zij kennen dus wel een basiliek en een dom.

De protestanten zelf (van het Latijnse woord protestatio) is afkomstig uit de tijd van de Reformatie. Wat was namelijk het geval? Veertien Duitse steden tekenden protest aan tegen het verbod op kerkelijke hervormingen die de hervormingsgezinden wilden invoeren tegen bepaalde praktijken in de kerk.

 

Katholiek

Katholiek stamt op zijn beurt af van het Griekse woord katholikos, dat algemeen betekent. De protestanten geloven nog steeds in één christelijke, katholieke kerk! Ter onderscheid vinden zij het belangrijk de ktholieken aan te duiden met ‘rooms-katholieken’ .De stad Rome speelt hierin nog een belangrijke rol. Rome  was vrioeger ook dominant vanwege de zee.Juist omdat Rome aan de zee lag, konden de graanschepen het gemakkelijk gereikcen Omdat er veel graan konopgeslagen worden, kon rome miljoenen voeden

       

 

Katholiek appèl. 

 

Hans Kronenburg is initiatiefnemer van Katholiek Appèl. De Rooms-Katholieke Kerk heeft toestemming gevraagd om de extensie ‘katholiek’ exclusief te mogen gebruiken als achtervoegsel bij de domeinnaam. Katholiek betekent algemeen, maar dit begrip is niet alleen gereserveerd voor de kerk van Rome. Echt katholiek is alleen Jezus Christus. Het universele heil ligt uitsluitend bij Hem. Het lichaam van Jezus is het echte katholieke lichaam. De binding aan de bisschop van Rome is niet hét kenmerk van de katholiciteit van kerk. De paus heeft niet het exclusieve recht zijn kerk exclusief katholiek te noemen. Dat is onverdraagzaam