A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kariot / Judas


Kariot / Judas

 

De Judassen

Vroeger dacht ik dat er vier Bijbelse Judassen waren: de twee apostelen, de jongste broer van Jezus en de schrijver van de brief van Judas.

De bekendste is natuurlijk Judas Iskariot, de apostel die Jezus heeft verraden. (Zie over de gnostische Judas bij ONDERWERPEN :Judasevangelie)

Die Judas heeft een slechte naam.

Niemand zou een van zijn kinderen Judas willen noemen. Om hem te kunnen onderscheiden van de andere apostel die ook Judas heette, kreeg hij de bijnaam Isjkariot wat betekent  Man van Kariot,(isj is het Hebreeuwse woord voor man). Het stadje Kariot lag in Judea en daarom was Judas Isj Kariot (Luc. 6:16) de enige apostel die uit Judea kwam. Dit Kariot zal wel hetzelfde zijn als Keriot van Joz.15:25 (Zuid-Judea).

Judas vertrekt uirt de kring der leerlingen bij het Pascha om conrtact te zoeken met het Sanhedrin 

 

Het verraad.

De andere apostelen kwamen uit Galilea.

Het is mogelijk dat Judas Iskariot daardoor meer sympathie had voor de schriftgeleerden die uit Judea kwamen dan voor de Galilese vissers.

Van die andere apostel weten we niets anders dan  dat hij een vraag aan Jezus telde”Heer, hoe komt het dat u uzelf  aan ons zult openbaren en niet aan de wereld (Joh. 14:22)? Deze Judas vertrouwde zich wel toe aan Jezus, maar hij had waarschijnlijk liever gezien dat zijn meester  zich aan de Romeinen en alle heidenen zijn majesteit zou laten zien. Jezus zou zich immers in volle glorie manifesteren, en zou niet elk oog Hem zien? Waarom alleen in besloten kring en niet voor de gehele mensheid? Meer weten we helaas niet over deze apostel. Wel over een andere Judas. Judas de schrijver van een klein briefje. Wist u dat deze Judas zo goed als zeker de  jongste broer van Jezus was? Dat is dus óók een “Judas niet-die-van-Kariot” 

Judas de schrijver 

 Ik noem hem hier ook, want bij hem vind ik geen plaatsnaam.

 Het is de Judas die de zogenoemde brief van Judas heeft geschreven. Hij noemt zich daarin een broer van Jakobus. Paulus noemt deze naam Jakobus  o.a. in Gal 1:19 en 2: 9. Deze Jakobus was niet alleen de oudste broer van Jezus, maar ook de leider van de eerste gemeente in Jeruzalem.

Als zodanig was hij dus alom bekend. Daarom noemt deze Judas ook de naam van zijn broer Jakobus. Dan weet iedereen  wie hij is. O, is hij een broer van onze voorman? Al kon hij niet in de schaduw staan van zijn grote broer, de lezers wisten nu dat hij ook een broer van Jezus was. Was hij dan wellicht ook apostel? Nee, dat was hij  niet omdat hij in zijn brief in vers 17 en 18 zich duidelijk onderscheidt van de apostelen.  Hoogstwaarschijnlijk  was deze Judas de jongste  broer van Jezus.( Matt.13:55 en 56). Waarom? Zijn naam wordt als laatste in het rijtje broers van Jezus genoemd. Jakobus  wordt het eerst genoemd. Hij zal de oudste broer van Jezus geweest zijn. Jezus’ broers, Jakobus en Judas hebben beiden dus de pen ter hand genomen.

Jacobus als de oudste en Judas als de jongste broer van Jezus.

Zie het Nieuwe Testament. Als zijn broers zo goed konden schrijven, zal Jezus zelf ook wel de schrijfkunst machtig geweest zijn. Waarom heeft Jezus geen geschrift of brief nagelaten? Het is waarschijnlijk dat Jacobus als oudste zoon  na het overlijden van Jozef (de man van Maria) de zorg voor heel het gezin heeft overgenomen. Misschien vinden we het daarom erg vreemd dat Jezus aan het kruis de zorg voor Maria, zijn moeder niet aan Jacobus overdraagt, maar aan Johannes, zijn neef.

Jakobus werd  op die manier door Jezus gepasseerd en dat zal hij wel heel erg gevonden hebben. Maar toen Jezus aan het kruis hing, geloofden zijn broers en zusters nog niet in Hem. Dus ook Jakobus niet. Banden van het bloed zijn in de nieuwe gemeenschap helemaal niet belangrijk meer.

Nieuwe gemeenschap

Het is mij ook opgevallen dat Johannes met geen enkel woord meer rept van Maria.

En als er een leerling was geweest die veel over Maria had kunnen vertellen, dan was het toch wel Johannes geweest.

 De stervende Heiland had Johannes gevraagd haar in zijn huis op te nemen.

 Maria heeft wellicht nog verschillende jaren bij Johannes ingewoond, Johannes zal zeker bij haar sterfbed gestaan hebben, maar met geen enkel woord spreekt Johannes over Maria.En zeker niet op triomfantelijke manier. Totaal geen verering van Maria.

Johannes heeft niet over Maria willen schrijven, maar alleen over Jezus (Joh. 20 : 31).

Deze woorden zijn geschreven opdat jullie geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van God en opdat jullie gelovende het leven hebt in zijn naam

Pinksterfeest

Pas met het Pinksterfeest behoorden zij tot hen die vol verwachting uitzagen naar de komst van de Heilige Geest (Hand. 1: 14).Johannes de apostel behoorde toen Jezus aan het kruis hing wel tot de nieuwe gemeenschap, het nieuwe volk van God, die Christus had gesticht, maar Jakobus nog niet. Daarom droeg Jezus de zorg voor Maria zijn moeder aan Johannes op. Hij was de leerling die Jezus het beste verstond en volgde. Verrassend vind ik wat Jezus zelf   zegt over die nieuwe familie:”Al wie de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus en moeder (Marc.3:35). Ik vermoed dat Maria erg ongerust was geworden over Jezus. Ze zal wel tot de thuis gebleven zoons gezegd hebben;laten we eens gaan kijken waar Jezus toch blijft.Beiden, Jakobus en Judas, zijn blijkbaar buiten de grenzen van Palestina bekend geweest. Beiden waren getrouwd.

Getrouwd en bekend!! 

De apostel Paulus heeft hen goed gekend, want hij schrijft aan de Korintiërs:”Zouden wij niet het recht hebben een gelovige  echtgenote op onze reizen  mee te nemen, zoals de andere apostelen, de broers van de Heer en Kefas (1 Kor. 9:5)?

Als de jongste broer van Jezus  ‘naar buiten toe’  bekend was, dan mag men ook wel aannemen, dat hij na zijn bekering zendingsarbeid verricht heeft. 

Hegesippus 

Treffend in dit verband is de mededeling van Hegesippus, geschiedschrijver ten tijde van keizer Domitianus (81-96). Hij vermeldt dat twee kleinzoons van Judas door de keizer ontboden waren.

Zij waren tenslotte familie van de vermaarde koning David  en van zijn ‘beruchte’ nakomeling Jezus van Nazaret.

Als zodanig konden zij  gevaarlijke tegenstanders worden voor de heersende keizer! Hegesippus deelt mee dat ze spoedig weer waren weggezonden.

Toen ze namelijk verteld hadden een koninkrijk te verwachten dat niet van deze wereld was en nadat ze hun beide vereelte handen hadden laten zien waaruit bleek dat ze ’maar kleine boertjes’ waren, had men hen spottend vaarwel gezegd.