A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kosmische Christus (2)


 ‘De idee van een kosmische Christus is natuurlijk wel een schitterend idee’, zult u misschien zeggen, maar waar haalt u dat vandaan? Ik zeg: onder andere uit het begin van het evangelie  naar Johannes:. de zogenoemde proloog. Johannes gebruikt daar het Griekse woord ‘logos’, dat zo iets betekent als ‘woord’, levensbeginsel’. 

Logos

  In de Griekse filosofie waren het de Stoïcijnen, die de logos, de wereldrede zagen als het allesbeheersend levensprincipe, dat alle dingen logisch bijeenhoudt en integreert. In de tijd van de apostelen leefde er de Jood Philo. Deze was heel sterk door het Griekse denken beïnvloed en hij zag in de logos een scheppende en sturende macht, die hij als een tweede god naast de Allerhoogste beschouwde.In het evangelie van Johannes is de logos geen logisch principe dat de  hele kosmos doortrekt, maar een ‘iemandachtig wezen’,  een Persoon, Iemand die boven de kosmos staat.”In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God” Joh. 1:1.Hiermee bedoelt Johannes natuurlijk Jezus, want hij schrijft; De Logos is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld.(vs 14)en even te voren schrijft hij :”De kosmos is door Hem ontstaan” 

Het Hoofd van de kerk is ook Heer van de kosmos!

 In de gemeente van Kolosse waren allerlei dwaalleraren binnengeslopen die leerden dat er vele kosmische machten en krachten waren die het menselijk  leven  beheersten, teisterden en ontregelden.. We hebben geen afgerond beeld over deze machten, maar één ding is zeker: de  ganse volheid van God zat volgens de wijsgeren van Kolosse. in de veelheid van die kosmische machten. Nu neemt Paulus die term “volheid van God’ over, maar hij  geeft er een andere zin aan. Hij schrijft Die volheid is de volheid van zijn drie-enig wezen. Hij is Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij zijn gezegend in de hemelse gewesten. (Ef. 1:1)Wij christenen hebben immers deel aan de verkiezing van de Vader (Ef.1 4-6) wij zijn verlost door de Zoon (Ef. 1;6- 120 en we zijn verzegeld door de Heilige Geest (Ef. 1: 13)En nu heeft het God behaagd die ganse volheid te doen wonen  in Jezus Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping. Daarmee wordt niet bedoeld dat Christus het eerste schepsel is, maar die term geeft de unieke en hoge positie van Christus aan. Hij staat als Schepper boven zijn schepping. Het vereren  van allerlei kosmische machten doet tekort aan de hoge positie van de Christus. In Hem zijn alle dingen geschapen (Kol. 1:15)Wat betekent dit voor ons? Christus heeft de absolute macht over alle machten. Het verzoenend  lijden en sterven heeft een kosmische reikwijdte.
  1. Christus is de eerstgeborene van de schepping,
  2. Hij is de eerstgeborene uit de doden en
  3. Hij is de eersteling van Gods nieuwe wereld
Daarom kan niets ons scheiden van de liefde van Christus (Rom.8:35)