A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kafarnaum vervolg


 Kafarnaum synagoge

Luchtfoto. Links grieks orthodoxe kerk Op de achtergrond opgravingen met wellicht woning van Petrus naasrt de synagoge

Synagoge uit 3e eeuw en ernaast zien jullie de plek waar vermoedelijk de woning van Petrus heeft gestaan.

Met een paar stappen was Jezus uit de synagoge zo bij de zieke schoonmoeder van Petrus (Marcus 1:30). 

Naast de synagoge?

Het is mogelijk dat Jezus daar zelf ook verbleef. Het huis van Simon Petrus  stond  waarschijnlijk  naast de synagoge. 

 

Hier zie je duidelijk de zwarte basaltstenen van de synagoge van Jezus. De huidige is vanzandsteen

Grieks orthodoxe kerk in Kafarnaum 

Dat vertelt de overlevering. En terstond, uit de synagoge, gingen zij in het huis van Simon en Andreas.  

Enige jaren geleden heeft men de fundamenten blootgelegd van een  woning naast deze synagoge. Dit huis bezat verschillende overdekte vertrekken en een ruime binnenplaats.

Men vermoedt op grond van de overlevering dat dáár het huis van Petrus  heeft gestaanen dat Jezus bij hem heeft ingewoond in Kafarnaüm.

  De woning was ruim genoeg voor drie gezinnen.  Dat van Petrus, dat van zijn broer Andreas en van de schoonmoeder van Petrus. 

Daar zou ook nog wel plaats voor de Meester zelf geweest zijn.. 

Toch bleek ook deze woning wat hokkerig en vrij klein net zoals alle woningen in Galilea.

 Het was er ook altijd er donker vanwege de donkere, ronde basaltblokken.

Benauwd dus en weinig privacy! En de "tamieion", (binnenkamer) was eigenlijk niets  anders dan een provisiekast. 

Je kunt daarom wel begrijpen dat Jezus  vaak een berg op ging om te bidden of naar de overkant van het meer voer of in Judea de woestijn in om eenzaamheid te vinden. Daar was ruimte, stilte en frisse lucht. 

De  muren die gemaakt waren van ongelijke basaltblokken waren niet sterk genoeg om een verdieping te kunnen dragen. Het platte dak was meestal van riet.  Gemakkelijk weg te breken voor de vier mannen die een lamme voor de voeten van Jezus lieten zakken (Marc.2:3).  De huizen waren hokkerig, hadden kleine door basaltblokken gevormde kleine raampjes.

De vloer erg ongelijk en je kon zo gemakkelijk een geldstuk kwijtraken, zoals die vrouw uit Lucas 15: 8  die het hele huis moest aanvegen om de drachme te vinden die ze had verloren op de vloer.  

Jezus wist er van  hoe gemakkelijk je een geldstuk  dáár kon  verliezen. Vier maanden in het jaar was het in die huisjes ook nog erg warm vanwege de waterdamp van het meer van Galilea.         

 

 Huis van Petrus

Het is  opvallend hoe vaak het huis van Petrus in de bijbel genoemd wordt.  Daar genas Jezus de schoonmoeder van Petrus.

Daar bij of in die woning genas  Jezus ook vele zieken.

Het is dan ook erg aannemelijk dat Jezus daar metterdaad ook woonde. 

Er was trouwens ook plaats voor de vele zieken en verlamden die genezing bij Jezus zochten (Marc 1:33).Bij het vallen van de avond brachten de mensen vele bezetenen bij Jezus (Matt.8:16) Waarschijnlijk vond dit plaats bij diezelfde woning  van Petrus waar Jezus was binnengegaan.

 Recente opgravingen tonen aan dat daar veel ruimte was.

 Uitgerekend bij Petrus

De inners van de tempelbelasting kwamen  eens uitgerekend bij Petrus op bezoek om hem te vragen of zijn meester de dubbeldrachme ook afdroeg.(Matt.17:  24)

 De vraag zou dan geweest kunnen zijn:"Draagt uw meester, die bij u inwoont, de dubbeldrachme niet af ? Het is opvallend dat juist Matteus die zelf een belastingambtenaar geweest is, dit ons meedeelt als enige evangelist.

Dat had hij goed onthouden!  Dat was vroeger zijn vak. Petrus wordt door de belastingambtenaren beschouwd als een intermediair van Jezus en deze vraag aan Petrus zou  natuurlijk goed te begrijpen zijn als Jezus gast was in het huis van Petrus.

Men heeft direct náást de fundamenten van de synagoge de resten gevonden van een achthoekig Byzantijnse kerkje.

Die kerk is met dezelfde soort basaltsteen gebouwd als de synagoge. Nu nemen vele geleerden aan dat  dit kerkje gebouwd is op de plek waar de woning van Petrus heeft gestaan.

‘Kijk, dáár heeft Petrus gewoond”  zullen latere bewoners vaak gezegd hebben toen ze naar de synagoge gingen.

 Men neemt aan dat in zo’n kleine plaats als Kafarnaüm de herinnering aan de plek waar Petrus gewoond heeft, is gebleven en dat men uitgerekend dáár een kerk heeft gebouwd. Het was in latere tijd altijd de gewoonte om op de plek waar een heilige gewoond had of gestorven was, een kapel of kerk te bouwen.

Het is heel goed mogelijk, ja zelfs waarschijnlijk dat de traditie terecht  die plek steeds heeft aangewezen als de plaats waar Jezus woonde en waar hij veel mensen heeft genezen. Hier heeft Hij ook gepreekt.

    

.Iedereen moest Hem kunnen zien en iedereen moest Hem kunnen horen. Daarom ging   Jezus stáán en riep Hij luid. Zo deed een gewone rabbi niet. Die bleef zitten. Maar een  profeet ging staan. Die had tenminste een boodschap.

Jezus ging staan

De vloer  van een synagoge was meestal bestrooid met fleurige kruiden. De rabbi zat gewoonlijk achter de katheder.

Zilversmeden,  kleermakers en sandaalmakers zaten het dichtst bij de katheder.

Belangrijke stadsfiguren hadden de beste plaatsen. Mannen en vrouwen zaten gescheiden. Jezus heeft ook in deze synagoge zittend de schriften uitgelegd.

Daar in Kafarnaüm heeft Jezus gesproken over het Brood des Levens  De bewoners waren diep onder de indruk van zijn leer.

Ze waren sprakeloos.  Ze hadden heel  goed begrepen dat ze niet te maken hadden met een gewone rabbi.

Hij sprak met groot gezag. Hij  was beslist niet  zoals de andere rabbi’s die alleen maar de Schriften uitlegden. Nee, deze rabbi  wees ook naar zich zelf. En  Hij ging nota bene staan! Daarbij riep Hij luid.

Dit optreden in de synagoge had een confrontatie  tot gevolg .Velen vonden die rabbi uit Nazaret erg eigenwijs.  Er ontstond vijandschap. Sinds die tijd ging  Jezus

 zwerven  en had Hij geen vaste verblijfplaats meer bij zijn moeder Maria, die waarschijnlijk meegereisd  was.  Ze was immers ook in Kana aanwezig op het bruiloftsfeest . 

 Kana lag dichtbij Kafarnaüm.Jozef was inmiddels gestorven en zijn zussen waren in Nazaret blijven wonen.

Als Jezus naar zichzelf wees, ging Hij altijd staan. Dan werd de leraar profeet Hij riep met luide stem.  Komt allen tot Mij die vermoeid en belast bent en Ik zal u rust geven.

 We  kunnen bijvoorbeeld denken aan de tekst die we vinden in Joh. 7.37. Het is Loofhuttenfeest en op de laatste dag van het feest gaat Jezus staan en  gaat Hij luid roepen. Indien iemand dorst heeft moet hij naar mij rtoe komen