A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kana / Topografie


 

 

Kana / topografie

 

Waar heeft Kana gelegen?

Waar vond de bruiloft plaats waar Jezus met zijn moeder en zijn leerlingen zijn eerste wonder heeft verricht?

 Is dat geweest op de plek waar nu een Rooms-Katholieke kerk staat of op de plaats van de huidige Grieks-Orthodoxe kerk?

Beide kerken claimen weer een andere plek.Johannes vermeldt in Joh. 2 dat dit Kana in Galilea lag. Waarschijnlijk heeft Johannes die toevoeging gebruikt omdat er in die tijd nog een ander Kana was dat bij Tyrus lag.  Daarvan werd dit Kana onderscheiden.

Twee dorpen, twee tradities  

Nu is het  gebleken dat uit Galilea twee dorpen in aanmerking komen, wanneer het om een Kana uit Jezus’ tijd gaat.

 Dat zijn het nu nog als zodanig bekend Kfar Kanna, gelegen aan de weg van Nazaret naar Tiberias en het nu niet meer bewoonde Chirbet Kana, een ruïneheuvel, die wat verder naar het noorden ligt.

 Na in Kana geweest te zijn – deelt Johannes mee – daalt Jezus af naar Kafarnaüm. Dat is vanuit beide plaatsen mogelijk.

De traditie heeft zich eeuwenlang uitgesproken voor Chirbet Kana.

Opgravingen hebben aangetoond dat Chirbet Kana een tamelijk bloeiend dorp moet zijn geweest.  Daarom kunnen we wel begrijpen dat Natanaël verbaasd was toen men hem vertelde dat de Messias uit Nazaret kwam, want hij wist heel goed dat Nazaret vergeleken met Kana eigenlijk niets betekende. “Kan uit Nazaret iets goeds komen?”De Griekse traditie wijst echter een andere plaats aan:Kafr Kanna.

Daar is in 2004 een ritueel bad gevonden door de archeologen.

Zou daaruit ook het water geschept zijn in het Bijbelse Kana, want de vaten van Joh. 2 waren ook vaten voor de rituele reiniging!!!

Nazaret lag 5 km ten zuiden van Sepphoris. Kana lag tussen Nazaret en Kafarnum in

Als  je vandaag in de lente van Nazaret  naar Kana loopt  – zoals Jezus ook gedaan heeft toen hij op een boerenbruiloft was uitgenodigd,  kom je door een schitterend landschap. Bloeiende korenvelden, begroeide hellingenvelden vol met anemonen.De weg daalt af naar het meer van Galilea door een streek die rijk is aan granaatappelbomen. In Kana verrichtte Jezus zijn eerste teken.

Kana in Galilea ligt in een heuvelachtig gebied.In de verte zie je al het meer van Galilea!

Het eerste optreden van Jezus vindt niet plaats in de synagoge of in de tempel of in de woestijn, maar op een feestje!!

De Esseense leiders trokken zich juist terug  uit het openbare leven. Zij riepen  hun volgelingen naar de eenzaamheid van de woestijn: "In de woestijn bereid de weg des Heren".

Niet in de tempel of in de stad.

 

De bijbelse plaats Kana is juist daarom bekend geworden omdat Jezus ervoor zorgde dat de wijn niet opraakte. Johannes schrijft:

Dit heeft Jezus gedaan als begin (beginsel) van zijn tekenen. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt (semeion) betekent waarteken, kenmerk, garantiebewijs. Aan die tekenen kun je zien dat in Hem het Koninkrijk van God gekomen is.

 De wonderen van Jezus betekenen iets. Ze verwijzen naar een andere werkelijkheid. Johannes schrijft :"Jezus heeft daar in Kana zijn heerlijkheid getoond". Daarmee bedoelt Johannes zijn opstandingsheerlijkheid. Zie Nieuw maak ik alle dingen.

 

Jezus zelf is Bruidegom

In de tijd van Jezus omringde een bruidegom zich op zijn feest met zijn vijf  beste vrienden.

Als Jezus op de bruiloft te Kana verschijnt heeft Hij geen 12 maar  nog slechts vijf discipelen. Zie Johannes 4 waar 5 eerste leerlingen van Jezus genoemd worden. Johannes laat op een verhulde wijze merken dat Jezus de ware bruidegom is!!

Als we na Kana nog steeds verder afdalen in de richting van het meer van Galilea passeren we een bordje met de aanduiding dat ons  bevinden op Middellandse-Zeepeil. We moeten dan nog 208 meter omlaag lopen om aan de over van het meer te komen.

 

Natanael

 

Niet alleen het bruidspaar, ook de discipel Natanaël kwam uit Kana (Joh. 21:2). Toen Filippus op zekere dag Natanël ontmoette, zei Filippus enthousiast tegen hem:

Natanaël, we hebben  de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus de zoon van Jozef uit Nazaret'.

Daarop reageerde Natanaël met de bekende woorden:Uit Nazaret?

Kan daar iets goeds vandaan komen?

Kana lag dicht bij Nazaret en Filippus wist daarom heel goed  dat Nazaret maar  een eenvoudig boerendorp was.

Totaal anders dan de stad Sefforis even ten noorden van Nazaret.

Kana was eigenlijk ook maar een gehucht. Maar is het huidige Kana het Kana van Jezus?

In december 2004 hebben Israëlische archeologen  bericht dat zij denken dat zij het bijbelse dorpje Kana hebben gevonden waar Jezus op een bruiloft water in wijn veranderde.

Deze vondst is een directe herinnering aan het reinigingsritueel van de Joden waarover we lezen in Johannes 2. 

Op die plaats lezen we over zes stenen watervaten  bestemd voor het Joodse reinigingsritueel.

Op de derde dag

Jezus is het Brood des levens. Hij is ook de ware wijnstok. In Kana  verandert Jezus water in wijn.

De datering geeft al een aanwijzing.

Op de derde dag was er een bruiloft in Kana.

In het Oude Testament is de derde dag een aanwijzing dat God Zelf gaat verschijnen

Zo bijvoorbeeld bij de ontmoeting tussen God en Israel bij de Sinaï.

Op de derde dag, vroeg in de ochtend, begon het te donderen en te bliksemen.(Ex. 19:16-18)

De derde dag is ook aanwijzing van Gods verschijning in de Opgestane Christus.Het eerste optreden geschiedt ook op de derde dag.

Op de derde dag was en een bruiloft te Kana.Dat is al een heenwijzing naar de dag van Jezus verrijzenis.  Jezus is   de ware bruidegom Bruiloft te Kana is daarom ook een verwijzing naar zijn definitieve komst. 

Zijn uur 

Er is nog een andere datering. Jezus zegt tegen Maria dat zijn uur nog niet gekomen is. 

Wat is dan dat uur ? Het is het uur van zijn heerlijkheid.

Dat uur begint bij het kruis.Dat uur heeft óók een historische plek.

Het is het moment dat de Paaslammeren geslacht worden. En Jezus is het ware Lam!

Dan vergiet Jezus zijn bloed.Jezus geeft nieuwe  wijn. Het rituele water kenmerkend voor het Oude Verbond  verandert Hij in wijn.

Het is nieuwe wijn als voorproefje dat Jezus als de ware bruidegom zijn leven zal geven aan zijn volk, met wie Hij een

Ritueel bad gevonden

Wat men nu gevonden heeft zijn de overblijfselen van een ritueel bad waarvan de trap nog duidelijk aanwezig is.Men heeft dit bad opgegraven in het westelijk deel van de huidige Arabische plaats Kfar Kana in Galilea.

Wellicht was dit ook de plek waar de Joden het water voor de reinigingsvaten uit geput hebben die vermeld worden

in Johannes 2. Het gaat hier om een nederzetting die zevenhonderd jaar lang heeft bestaan in de hellenistische, Romeinse en Byzantijnse periodes. Ook zijn huishoudelijke voorwerpen ontdekt en tal van  ruïnes.

 Na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 na Christus en de opstand van Bar Kochba in 132 tot 135 vluchtten  vele Joden uit Judea naar Galilea. Families van priesters vestigden zich toen in een aantal Galilese steden en bleven de baden gebruiken voor rituele wassingen.