A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kafarnaum woonplaats Jezus en Petrus


 Kafarnaum woonplaats Jezus

 

 

Reconstructie van Kafarnaum. Je ziet in het midden de synagoge. De huizen hebben allemaal platte daken. Hier bevond zich ook het tolhuis en verschillende pieren. Jezus zal vaak in de avond langs de oever gewandeld hebben

 

Meer van Galilea

Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week Hij uit naar Galilea. Hij  liet Nazaret achter zich en ging wonen te Kafarnaüm (Matt. 4:13)

Kafarnaum richting meer van Galilea. Op de voorgrond de achterzijde van de synagoge, op de achtergrond de Grieks Kath. kerk. Waar het mij nu om begonnn is, is u te laten zien de opgravingen van de Franciskaner archeologen. U ziet de fundamenten van de huizen, waarvan er een zo goed als zeker het huis van Petrus is geweest.Jezus woonde waarschijnlijk in het huis van Petrus en hij kon 's avond heel gemakkelijk een wandeling maken langs het meer.

Als de vissers uit de haven van Kafarnaum wegvoeren zagen ze in het Westen de 390 mter hoge kliffen van Arbel die oprezen uit de vlakte van Genesaret

 

Jezus kon vanuit Kafarnaum heel duidelijk aan de horizon de berg Hermon zien. Deze foto is genomen in 1890 vanuit Kafarnaum aan het meer van Galilea. Nooit geweten dat je vanuit Kafarnum de sneeuwbedekte toppen van de Hermon kon zien!

Hier woonde ook Levi de tollenaar, die later Matteus genoemd werd. 

Hier heeft Jezus dikwijls langs het meer gelopen. Jezus heeft in Kafarnaüm gewoond.  Hij is geboren in Betlehem, groeide als kleine jongen op in Nazaret,(zie verhaal Nazaret) maar Hij heeft gewoond in Kafarnaüm.

Kafarnaüm was een vissersplaats. Daar heeft hij  gepreekt in de synagoge en daar heeft hij ook zijn leerlingen geroepen.

Ook woon plaats Petrus?

 Jezus koos voor Kafarnaüm en er is ook veel voor te zeggen dat hij de woning van Simon Petrus heeft gekozen als logeeradres en dat Jezus dáár ook een goede verzorging heeft gekregen van de schoonmoeder van Petrus, die Hij van een ernstige ziekte had genezen (Luc 4:38 e. v.).

 De vissers van Kafarnaüm waren ook welvarend vergeleken met de boeren van Galilea, omdat hun waren, verse en gedroogde vis, exclusiever waren.

De meeste mensen weten wel dat  Jezus geboren is in Betlehem en vaak ook nog wel dat hij opgevoed is in Nazaret, maar wie weet er nog dat Jezus gewoond heeft in Kafarnaüm, gelegen aan de noordelijke oever  van het meer van Galilea? 

Toen Jezus vernam dat Johannes de Doper was gevangen genomen, trok Hij zich uit Judea terug in dit dorp aan de zee.

 Dáár wilde hij zijn discipelen ook oproepen Hem te volgen.

       

Maria Magdalena kwam uit Magdala en Filippus en Natanaël uit Betsaida. Zie kaartje.

In Tiberias is Jezus nooit geweest. Herodes Antipas bouwde de stad toen Jezus ongeveer 25 jaar was.  Joden meden de stad, die een hellenistisch karakter droeg. 

In de tijd van Jezus had een Romeinse centurio een synagoge voor de Joden laten bouwen, omdat hij veel sympathie had voor de godsdienst van het Joodse volk.

 Op diezelfde plek was er  twee eeuwen later weer een synagoge gebouwd, waarvan we de ruïnes nu nog kunnen zien.

 

Deze huidige synagoge uit de 3e eeuw was gebouwd van zandsteen, (zie foto) maar onlangs heeft men de fundamenten van de synagoge uit Jezus' tijd opgegraven

 

 Die synagoge was – net als alle andere gebouwen en ruïnes die uit de tijd van Jezus stammen, van basaltsteen opgetrokken.

  Pater Corbo  van de Franciskanermonniken. die de opgravingen leidde constateerde dat de basaltsteen heel ruw bewerkt was en dat men het verband heeft aangebracht met behulp van leem en grint.

Het ligt voor de hand aan te nemen dat de centurio zijn eigen soldaten aan het werk gezet heeft  om het karwei te klaren.

Vandaar die niet-vakkundig, ruw bewerkte basaltstenen.  De Joden hadden Jezus er ook attent op gemaakt  dat een Romeins officier voor hen die synagoge gebouwd had. (Lucas 7:1-5)

 Toen later een slaaf van deze centurio ernstig ziek werd, zond deze officier  enkele Joodse mannen naar Jezus  met het verzoek zijn slaaf  te genezen.  De Joden vonden  toen dat Jezus  wel een tegenprestatie mocht  leveren! (die man verdient het dat u hem deze gunst bewijst (Luc.7:4).

Het was ook heel uniek dat een  compagniescommandant van de Romeinen een synagoge had  laten bouwen voor de Joden. Hij zal daarom wel tot de zogeheten"Godvereerders" behoord hebben, vreemdelingen die grote sympathie hadden voor de Joodse godsdienst.