A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kidrondal


 

 Kidron

 

(zie ook Via Dolorosa, Olijfberg 2 en Getsemané!)

 

 

De Kidron-vallei bevindt zich  aan de oostelijke rand van Jeruzalem, tussen de Tempelberg en de Olijfberg.Veel belangrijke gebeurtenissen uit de bijbelse geschiedenis vonden in de Kidronvallei plaats.

Het dal wordt ook  wel genoemd het dal van Josafat,omdat men dacht dat hier de plek was waarvan in Joël 3:2 vermeld staat:Ik zal aldaar met hen in het dal van Josafat in het gericht treden. NB. In de NBV heeft men vergeten dit af te drukken in de eerste druk!

De weg op de foto loopt door het Kidrondal.Links was de tempel

De Kidronvallei was  doorgaans droog totdat in de winter de zware slagregens het dal onder water zetten.

Daarom waren er in de tijd van Jezus over dit dal enkele bruggen, waar Jezus ook over is gelopen  “naar de overzijde van de Kidron” zoals Johanes vertelt (Joh. 18:2)De bodem van de vallei ligt nu 15 meter hoger dan in het begin  van onze jaartelling

 

 

Deze trappenstraat leidt van het hogepriesterlijk paleis naar de Kidron.Jezus is hierlangs ook afgedaald naar het Kidrondal. Vermoedelijk heeft hij dit zingende gedaan (Matt.26:30).

Met zijn leerlingen heeft Hij immers  na de viering van het pascha, waarin Hij de maaltijd van de Heer instelde, met zijn leerlingen bij beurtzang de lofzang gezongen. Het zogenoemde Hallel van de Psalmen 116-118!

Toen Jezus na het laatste Avondmaal de Kidron overtrok, aan de ingang van zijn lijden, was dit van beslissende betekenis.

Toen Julius Caesar de rivier de Rubicon overstak betekende dit ook een keerpunt in de geschiedenis van het Romeinse Rijk.

Als Jezus de Kidron oversteekt om zich aan de overkant te laten arresteren, betekent dit een grote omwenteling in de geschiedenis der mensheid.

Hij doet geen greep naar de macht zoals Caesar, maar alle macht wordt Hem gegeven (Matt 28 : 18) na zijn kruislijden en verrijzenis!

  

  

Hier heb je een schets van de Kidron met de tempel van Herodes.

Over het kleine stroompje Kidron zie je  een  van de stenen bruggetjes van  vroeger

 De lange rij gebouwen op de voorgrond zijn de zuilenhallen van Salomo, waar Jezus  met de mensen sprak   b.v. op het feest van de vernieuwing van de tempel (Joh. 10:22).

Van het hoogste punt bij de hoektoren links was 90 meter!Helemaal rechts boven bevond zich de burcht Antonia.Links zie je duidelijk de balustrade die de voorhof der heidenen scheidde van de voorhof der Israëlieten. De zogenoemde ‘tussenmuur’.

Zie hiervoor Istanboel

Oude Testament

Koning David  stak de Kidron over om aan zijn zoon Abasalom te ontsnappen (2 Sam. 15: 23) en de  vrome koning Asa  hakte  het beeld van Asjera dat zijn grootmoeder had laten maken,(1 Kon. 15: 13) in duizend stukken en verbrandde het in het Kidrondal.

Al in de tijd van koning Josia was het Kidrondal een begraafplaats voor de bevolking.

Dat lezen we in 2 Kon. 23:6, want Het was de vrome koning Josia die bij de verbondsvernieuwing  alle voorwerpen uit de tempel liet weghalen die voor Baäl, Asjera en de hemellichamen waren gemaakt en ze liet verbranden buiten de stad op het braakliggende terrein van de Kidron (2 Kon. 23: 4).De as strooide hij uit over de begraafplaats van het gewone volk

De Kidronvallei had dus twee functies:

 

1) Begraafplaats

2) Verbrandingsplaats van afgodsbeelden.

Graf van Zacharia uit één stuk rots gehouwen.

Deze foto maakte ik in het Kidrondal.

Wee u  schriftgleerden. U bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen van de rechtvaadigen, maar…..(Matt. 23 :29) In de indrukwekkende rede van Jezus in Matt. 24 veroordeelt hij scherp de uitwendige godsdienstigheid  der Farizeeën

 Vele  joden, moslims en christenen geloven dat hier de plek is waar in de eindtijd het laatste oordeel zal plaats vinden. Jeruzalems muur zal dan weer om de Kidronvallei lopen waar de doden worden begraven en de as wordt uitgestrooid.(Jeremia 31:40)

Nieuwe Testament

In het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus heel vaak het Kidrondal is overgestoken om naar de overzijde naar de Olijfberg te gaan en in Betanië, Maria, Martha en Lazarus te bezoeken.(Joh. 11 en Joh. 12).

Verder is Jezus vanaf de Olijfberg door het Kidrondal gereisd op een ezelsveulen voor zijn triomfantelijke intocht in Jeruzalem (Luc. 19:28-44).

Dat was een heel steile afdaling, want het Kidrondal was nog niet voor een groot gedeelte dicht gegooid met puin.Lucas schrijft dan ook

Toen Hij op het punt stond de Olijfberg af te dalen…….Vanuit een hoog gelegen punt boven het Kidrondal zag  Hij zo duidelijk Jeruzalem beneden zich liggen:Toen Jezus zo helder Jeruzalem voor zich lag liggen, begon Hij te huilen over het lot van de stad. Had ook jij maar geweten wat vrede kan brengen (Luc.19: 41)

Er staat in de bijbel, voorzover ik weet , twee keer dat Jezus  begon te huilen.

Ook na de dood van Lazarus! (Joh. 11)