A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kyrie Eleison (4)


Kyrie Eleison (4)

  .jpg'>

1De Evangeliën

 Wie is Jezus de Heer? Wie is die Kurios (Kyrios)? Als we zeggen: ‘Kyrie Eleison’ – Heer ontferm u’ is dat een belijdenis en een gebed. We belijden dat Jezus de Heer, de KYrios is en we bidden Heer, ontferm u over ons.Om een beeld te krijgen van die persoon die de kerk is gaan belijden als haar God en Heer is het onmogelijk achter de evangeliën terug te gaan. En die evangeliën zijn als een kunstwerk. Een evangelie (b.v. van Marcus of Johannes)  geeft niet alleen het materiaal, maar ook de impressie weer die de persoon van Jezus op de maker heeft gemaakt. De schrijvers van de evangeliën wilden beslist niet zo gedistantieerd mogelijk feiten weergeven. Vaak is het ook zo dat we niet willen dat het wáár is, wat de evangeliën ons verkondigen, omdat het ons hele leven zou veranderen. 

Zelfs meer dan  Mozes

  Jezus  durft het zelfs aan Mozes te corrigeren, als Hij  laat blijken het niet eens te zijn met de scheidbrief die Mozes  heeft toegestaan aan de echtgenoot  in enkele gevallen. Jezus zegt:je mag helemaal niet scheiden. Je moet trouw blijven. Zo is het vanaf de schepping geweest. Hij denkt hier hij aan zichzelf. Hij blijft trouw aan ons zonder enige ontsnappingsformule. Jezus trouw kent geen grenzen. Hij houdt feestmaaltijden met tollenaren en zondaren . Het optreden van Jezus moet verschrikkelijk geweest zijn voor de vrome mensen uit zijn tijd. Jezus is nooit te plaatsen. Hij is die rare man uit Nazareth die in geen enkel schema past. Ook in de Bergrede brengt Jezus niet een alternatieve manier van leven, maar stelt Hij zich boven Mozes. Dat kan alleen God zelfs. Jezus zegt niet als de oudtestamentische profeten; Zo zegt de Heer, maar  Hij zegt  

Ik zeg u.

 Marcus vertelt bijzondere daden van Jezus zodat de mensen zich afvragen :Wie is toch deze ? Marcus 1 : 27 De christologie van Marcus is niet minder hoog dan die van Johannes. Wat Jezus doet kan God alleen. Hij werpt onreine geesten uit, geneest de schoonmoeder van Petrus, herstelt een melaatse en verlamd,vergeeft de zonde (Marcus 1 en 2)

Maagdelijke geboorte

  Geboren uit de maagd Maria. Dat betekent niet dat Maria maagd bleef na de geboorte. Wel dat Maria in verwachting van  Jezus was zonder seksueel verkeer met een man. Moderne mensen en verlichte theologen hebben moeite met de historiciteit van dit bericht. Dat zal trouwens ook al het geval geweest zijn bij Maria toen dat jonge meisje aan anderen vertelde dat zij zwanger was van de Heilige Geest. Er zijn drie mogelijkheden volgens van de Beek  

1) Jezus is de echte zoon van Jozef en Maria.

   Matteüs en Lucas , die de maagdelijke geboorte vermelden, zouden deze theologische fictie ( van de maagdelijke geboorte) gebruiken om het bijzonder karakter van Jezus geboorte aan te geven. Maar dan zouden ze betere mogelijkheden hebben kunnen kiezen. De verwarring met heidense legenden over goden  die geslachtsverkeer met meisjes hadden (Zeus b.v.) lag voor de hand. Bovendien een maagdelijke geboorte verzinnen bij een keurig huwelijk, zou  een slechte basis zijn voor de verheerlijking van Jezus. Dat zou heel dwaas geweest zijn bij Mattheüs en Lucas. Dat zouden ze nooit doen. Deze optie is dus al zuiver  wetenschappelijk beschouwd niet voordehandliggend. 

2) Jezus is van een ander.

  Maria was ontrouw. Je krijgt soms de indruk dat sommige joden inderdaad dachten dat Jezus uit ontucht was geboren (Joh 8:41) Wij (nadruk op wij) zijn niet uit ontucht geboren. En in Joh. 8 : 9 wordt Hem gevraagd, als Jezus het over zijn hemelse vader heeft: Waar is uw vader ? Geen enkele jood zou over God als over zijn vader spreken. Maar Jezus doet het wel. Vandaar hun vraag waar is uw vader ? Niets pleit uit de evangeliën voor deze gedachte. 

3) Jezus is inderdaad uit de maagd geboren

  Velen beweren vandaag dat God niet fysisch ingrijpt. Hij zou zich uitsluitend openbaren op de weg van het natuurlijk gebeuren. Heel opmerkelijk is wat van de Beek hierover opmerkt; Als God niet fysisch ingrijpt, grijpt Hij helemaal niet in. Ook niet via het Woord, want elk woord, elke gedachte, elke beweging van het gemoed heeft een fysische en   chemische component. Ohne Phosfor keine Gedanken  .Heel scherpzinnig en terecht schrijft van de Beek: God regeert ook fysisch, of Hij regeert niet. De wereld is óf een gesloten systeem, óf ze staat open voor een andere werkelijkheid. We moeten dus ophouden over God te praten alsof Hij niet kan ingrijpen. Natuurlijk kan God ingrijpen. Daarvoor is Hij toch God. Maar het eigenlijke probleem van de Verlichting is dus m.i. niet dat er in de Bijbel van wonderen gesproken wordt, maar van het bestaan van een persoonlijk God. Maar zo zeggen sommigen: God  die uit stenen Abraham kan verwekken, kan toch ook het mens-zijn aannemen  via Maria’s eicel en de zaadcel van  Jozef of een Romein. De echte vader van Jezus kan toch een Romeins soldaat geweest zijn ?  Maria kan toch een vrouw geweest zijn die niet deugde ?  Ja, bij God zijn alle dingen mogelijk. maar ligt het niet veel meer voor de hand betrouwbaar te achten  wat Matteüs en Lucas geschreven hebben over de maagdelijke geboorte?  Zij hebben het toch zelf van Maria gehoord  toen ze informatie inwonnen ? Weten  moderne theologen, geleid door de Verlichting,  het dan beter ?Toch blijft de maagdelijke  geboorte geen succesverhaal. Waarom niet ? Omdat het mijn academische schema’s opblaast. Maar theologie heeft niet te maken met theoretische schema’s, maar met de werkelijkheid. God doet vreemde dingen en daar hebben we maar rekening mee te houden. Hoe vreemd is die God die zich laat groeien uit een meisje om zo  een radicaal begin met het mensdom te maken !