A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Korinte A


 

 Korinte Akrokorintos

Paulus bracht 18 maanden in deze stad door voordat de Joden een aanklacht tegen hem indienden bij de proconsul Gallio van Achaje. Op deze plek - BEMA genoemd-  vlak voor het rechtsgebouw   van de proconsul sprak Gallio het 'onschuldig' uit over Paulus.

 Het noemen van de naam Gallio door Lucas geeft een betrouwbare ankerplek voor de N.T. chronologie. Uit Romeinse bronnen weten we dat Gallio proconsul was van  juni 51 tot mei 52, Staande op dit platform weerlegde Gallio de Joodse beschuldigingen. Het ging om een Joodse ruzie. Paulus was volgens hem geen misdadiger.

  

Boven op de Akrokorintos stond de tempel van Afrodite. Zowel vanuit de westelijke haven van Korinte (uit Rome) als uit de oostelijke haven (Egypte bv) kwamen duizenden de hierodulen, - dienaressen van Afrodite - de tempel bezoeken

Hier stond indertijd de synagoge waar Paulus preekte. Hier bevond zich ook  de Biema, de lessenaar voor het lezen van de Tora.Bij opgravingen is hier een stuk marmer teruggevonden met een inscriptie die vroeger boven de toegangspoort van de synagoge was aangebracht Synagoge van de Hebreeën. 

Oud-Korinte lag tussen twee havens in. Lechaion in het Westen en Kenchraeen in het Oosten.

 

Tussen deze havens lag  een sleepbaan waarover men met rolwerktuigen kleine schepen van de ene kust naar de andere trok.  Febe woonde in Kenchraeen , de oostelijke havenstad van Korinte (Rom.  16:3).  Nu varen cruiseschepen door het kanaal.

In Korinte leefde ook Erastus de rentmeester en actief lid van de gemeente. Er is ook een dure  grafsteen  ontdekt met de naam van Erastus. Wellicht hij dezelfde.

Het is  deze diacones Febe geweest die de brief van Paulus aan de Romeinen  naar Rome heeft gebracht. Febe was diacones van de gemeente Kenchraeeën, de oostelijke havenstad van Korinte  Deze vrouw heeft veel gemeenteleden en ook Paulus telkens weer met allerlei zaken geholpen.  Febe heeft met de brief van de apostel toen ook over de Lechaionstraat   gelopen, omdat  vanuit de haven van Lechaion de schepen naar Rome uitvoeren.

De Lechaionstraat is nu opgegegraven en je ziet nog  plavuizen waarover zij heeft gelopen.Vlak bij deze straat kun je ook nog de fundamenten van de synagoge zien, waar Paulus heeft gepreekt. (zie kaartje onder).Toen de Joden erg vervelend begonnen te doen, zette hij de verkondiging voort in de woning van Titius Justus, die naast de synagoge woonde.(Hand. 18:7)

Toen de apostel in Korinte aankwam werd hij gastvrij ontvangen door Aquila en Priscilla (Hand.18: 1).

Dat huis zal net als de synagoge wel in de Pottenbakkerswijk gelegen hebben. Aquila was een collega leerbewerker. Paulus had het vak geleerd bij de Farizeeën.

 Overdag zaten ze beiden te werken voor de open deur en verkochten sandalen, mantels en allerlei accessoires van leer aan voorbijgangers en toeristen uit de hele wereld.

 Geen tenten, want voor het tenten maken had je een weefstoel nodig. Aquila zal daar op straat zittend met Paulus ook veel over de wereldstad Rome hebben verteld en bij de apostel het verlangen gewekt hebben ook Rome te bezoeken (Hand. 19 : 21).

Auila en Priscilla kwamen immers uit Rome, maar waren  daar weggejaagd door keizer Claudius (Hand.  18 : 2).  De Joden moesten Rome verlaten. De Romeinse geschiedschrijver Suetonius schrijft ergens dat Claudius veel Joden uit Rome heeft verbannen wegens ordeverstoringen onder leiding van een zekere Chrestos.

 Met deze naam is zeker Jezus bedoeld. In Hand staat Aquila voorop, maar tweemaal in de brieven van Paulus wordt de naam van Prisca eerder genoemd (Rom 16: 3 en 2 Tim. 4:19).

Wellicht  omdat er van haar een sterke bezieling uitging  en zij nog meer bij de evangelieverkondiging betrokken was dan haar echtgenoot.

Al vrij gauw kwamen Silas en Timoteus uit Macedonië in Korinte aan en zij kwamen zeker niet met legen handen.

In Filippi hadden ze een inzameling gehouden voor Paulus en zijn werk en de opbrengst was zodanig dat hij niet meer hoefde te werken en zich geheel aan de verkondiging kon wijden. 

Ook hier was de kern van zijn verkondiging  uit Schriften aan te tonen dat Jezus van Nazaret de verwachte Messias, de Christus is.

 De leider van deze synagoge Crispus kwam tot geloof  in de Heer (Hand 18:8). 

Zijn opvolger Sostenes later ook want zijn naam komt voor in de aanhef van de brief aan de gemeente te Korinte.


Hier zie je nu waar die sleepbaan, de zogenoemde dolkos heeft gelegen. Over deze 'overtoom' sleepte men de schepen van de westelijke naar de oostelijke haven van Korinte en omgekeerd. De afstand tussen de twee zeeën over de smalle landengte bedroeg 10 kilometer. De tol was hoog, maar nu hoefden de schepen niet om de gevaarlijke kaap bij de zuidpunt van de Peloponesus te varen. 
Het Korinthisch kanaal  verbindt  de Korinthische golf met de Aegeïsche Zee.  Nu is er het Korintisch kanaal dat twee zeeën verbindt.
Keizer Nero heeft in het jaar 66 met behulp van 6000 Joodse gevangenen uit Galilea, die Vespasianus hem leverde, een begin gemaakt met de aanleg van een kanaal. Hij stak zelf de eerste gouden spade in de grond en sleepte de eerste mand met aarde van de opgravingsplek weg.  Het werk werd onderbroken en pas in 1883 werden Nero's plannen gerealiseerd.

Met haar 600.000 inwoners was Korinte  de grootste stad van Achaje, een Griekse provincie in het zuiden van het land. In de tijd van Paulus was Gallio, de oudste broer van Seneca proconsul van deze provincie (Hand. 18: 12)

De stad is verbonden aan vijf bijbelboeken: 1 en 2 Corinthiers en 1 en 2 Thess.  en Romeinen.

Een invloedrijke penningmeester van de stad was Erastus (Rom 16:23, 2 Tim. 4:20 en Hand. 19:22)

Er is onlangs een voetpad ontdekt  bij  het theater.  Daarbij bevindt zich een inscriptie:Erastus, de penningmeester van deze  stad heeft van zijn eigen geld dit voetpad betaald