A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Koninkrijk Gods (2)


Wat is nu specifiek voor de komst vanhet koninkrijk der hemelen?

Het koninkrijk is nabijgekomen’ roept Johannes bij de Jordaan als hj Jezus ziet komen. Wat betekent dit?.jpg'>

 

Farizeeen kwamen zelfverzekerd.

Doop van Jezus. Hij is solidair. Dus niet de doop door Jezus

 

 

 

Johannes de Doper redikend bij de Jordaan

De Farrieeen kwamen ook Zij zouden zeker op de eerste rij zitten als de Messias komt Adderengebroed zei Jezus Slangetuig. Hoe durven jullie. Dacht en jullie werklijk dat jullie het komjende gericht kunt ontgaan?

 

Ik vind het zo opmerkelijk dat  de komst van dit  koninkrijk zo veelzijdig en veeeelkleurig door Jezus wordt getekend.  De komst van het koninkrijk der hemelen (of Rijk Gods)is theocentrisch, dynamisch, persoonlijk ,en ook tegenwoordig  en toekomstig.

 

 

 1) Made in heaven

 

Het  is niet het resultaat van menselijke inspanning. We kunnen dit rijk  niet zelf bouwen of fabriceren. Het gaat dus oj de oorsprong van dit Rijk.Het komt van God, van de Geest van God Koninkrijk der hemelen.  

2) Dit koninkrijk is veelzijdig

  

  

  

In het  begrip  “koninkrijk Gpds ”wordt alles wat Jezus geleerd heeft geconcentreerd.  Het is daarom een veelzijdig begrip. Jezus weet zoveel over dit Koninkrijk omdat hij zelf de koning is van dit rijk is .Jezus vertelt in zijn gelijkenissen over dit Koninkrijk van alles met beelden ontleend aan het boerenland van Galilea. Uit die gelijkenissen kun je opmaken dat Hij intensmeeleefde met de boeren. De joden kennen  deze term (Koninkrijk Gods) niet.  Het is dus uniek  voor Jezus.  In deze  uitdrukking staat God centraal. Niet de volksgedachte staat in het middelpunt van Jezus’ prediking,maar de godsgedachte!

 

3) Dit rijk komt nader bij

 

Er opent zich een wijde horizont’  Een groots perspectief. Het begrip Koninkrijk is wijder dan het woord verbond. Het is universeler. Het koninkrijk kan daarom dienen als een overture van het Nieuwe Testament Het heeft ook een persoonlijk accentl In het koninkrijk van God gaat het om het koningschap van Chrisuts

 

4)Het koninkrijk is dynamisch.

 

 

De komst van Gods koninkrijk moeten we niet zien als een bovennatuurlijk, onpersoonlijk gebeuren, nee, God Zelf komt hierin ons tegemoet. Laten we niet bvergeten dat het Griekse woord basileia niet allen koninkrijk betekent, maar ook koningschap. De bede uit het Onze Vader Uw koninkrijk kome, kunnengwe ook vertalen met’ Uw koninschap kome’ 

  

5)Messiaanse toekomst

De verwachte toekomst hangt nauw samen met de Gestalte van een figuur die namens God zal optreden. Hij wordt in het Oude Testament  genoemd  een vredekoning, wonderlijke raadsman een profeet, prieter en koning.De contouren van deze gestalte worden al zichtbaar.Hij zal Ha Masjiach zijn.De messias, in de wereldtaal vzan dit het Grieks    wprdt  Christus. 

.

  

6)Het is op de toekomst gericht,

 

 

de meest nabije toekomst en de definitieve toekomst Dat koninkrijk is altijd komende en een keer zal de definitieve komt plaatsvinden aan de randen der geschienis

Genoemde  nabijheiduitspraak  wordt het voorlopige en definitieve nog onderscheiden. Het karakter van profetische toekomstvoorzeggingen is iets anders dan een journaal van gedetailleerde toezeggingen. Ook de toekomst komt in zicht. De functie van de profetie bestaat niet in gedetailleerde projectie van de toekomst .Profetie berust niet op een gedeeltelijke overdracht van Gods  alwetendheid.

  

7 Ook voltooid tegegenwoordige tijd

Jezus  herhaalt de woorden van Johannes de Doper:Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, Maar dan is er nog geen sprake van dat het al gekomen is,  Jezus gaat nog een stapje verder en Hij voegt er aan toe: De tijd is vervuld(Marc. 1:15) (de Nieuwe Vertaling heeft het koninkrijk Gods is aangebroken )Dat is méér dan:het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen,. Jezus zegt :De tijd is vervuld.  Dat zei Hij ook toen Hij in de synagoge te werd uitgenodigd voor de schriftlezing en toen Hij uit Jesaja 53 las. De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hm en door zijn striemen is ons genezing geowrden.Het koninkrijk is gekomen en wel in mij. Dat is dus meer dan de prediking van Johannes de Doper! Jezus betrekt de woordn van Johannes concreet enexistentieel  op zichzelf