A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kosmische Christus (3)


 

Christus pantocrator. Vanaf Constantijn wordt Christus niet meer afgebeeld als een herder of een lammetje, maar als een machtige keizer. Christus lijkt op Constantijn!

De erst geborene uit de doden Jezus is ook de eersteling van de nieuwe verloste mensheid.Eerstelingen waren in Israel de voorboden van de nieuwe oogst. Christus is de nieuwe mens van de toekomst, op wie wij allen zullen lijken. De grote zomer komt op de Dag van de Christus

De oogst is groot!!

De eersteling van de komende oogst.  Bij eerstelingen en eerstgeborenen gaat het vooral om een rangorde en daarna pas over een volgorde Christus is het Hoofd van de nieuwe mensheid.

 

 

Het gaat in de verlossing heus niet alleen om redding van zondaren. Ook heel de kosmos, dat wil zeggen heel de natuur en het milieu zullen daarin delen.

 

Hoop voor de toekomst

 

Onze kosmos is een geteisterde en bedreigde kosmos. Eindeloos veel rampen, hongersnoden, ziekten, bosbranden,  overstromingen en noden zijn ook in de natuur. De kosmische christologie in de brief aan de Efeziërs en aan de Kolossenzen laat ons zien dat ook deze geschonden wereld door Christus hersteld wordt. Want ook deze schepping is nog niet verlost. Zij is aan de vruchteloosheid onderworpen en horig aan de vergankelijkheid (Rom 8 :20). De hele schepping zucht en is in barensnood (Rom 8:22).

 

Het wordt anders

 

 Maar het wordt anders!Christus zal alles wat in de schepping is met elkaar in harmonie brengen. Dat noemt de bijbel de ‘wedergeboorte van alle dingen’. Het werk van Christus heeft kosmische dimensies! Er komt  harmonie tussen de wolf en het lam, het kind en de slang (Jesaja 11). En hoe doet God dit ? Door alle dingen onder één Hoofd samen te vatten dat is Christus. Er komt een hernieuwde mensheid en er komt een hernieuwde kosmos. Niet in de weg van evolutie of revolutie, niet door onze acties, en ze ligt ook niet in het verlengde van een historische ontwikkeling.

 

Nieuwe aarde

  ”Wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid woont (2 Petr 3) En waar is dit dan in verankerd? De grond van deze verwachting is de opstanding van Jezus Christus(1 Petr. 1: 3). De opstanding van Christus is de voorlopige manifestatie van de algemene dodenopstanding bij zijn wederkomst (parousie). We krijgen een vernieuwd lichaam, en zullen een vernieuwde kosmos ontvangen. De vernieuwing betreft niet alleen de gelovigen, maar ook de geschonden en geteisterde kosmos. 

God alles in alles

 

Christus’ koningschap over de kosmos is tijdelijk Inderdaad: alles bestaat in Hem (1 Kor. 8:6), maar daar komt een einde aan. Als alle vijanden zijn overwonnen - inclusief de dood  - draagt Christus de Koninklijke heerschappij over aan God. Die heerschappij was Hem gegeven om Gods vijanden te overwinnen. Zijn troon blijft troon van het Lam, maar zijn  middelaarscepter legt Hij neer. God zal dan zijn alles in allen.

 De hemel en de aardeWordt stralende en puurGod zal zich openbarenIn heel zijn kreatuur