A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kanaan


Kanaan

en de

Kanaaanieten

(zie ookEndor/dodencultus en Afek Farao in Kanaan)

 

De  naam  Kanaänieten wordt meestal als een verzamelnaam gebruikt.

Dan gaat het om alle heidense inwoners van het land. Soms wordt die naam gebruikt voor een bevolkingsgroep die langs de kust in het noorden woonde, verwant met Tyrus en Sidon.

 Dat waren de handelaars van de hele Middellandse Zee – slim, winstbelust en niet vies van smerige trucjes.

In Hosea 12 : 8 wordt in het grote rechtsgeding dat God met Juda heeft, Juda aangeduid als die groep:

Kanaän, De NBG vertaling heeft Kanaän, maar het wordt dat niet duidelijk dat Juda bedoeld wordt als zo’n bedrieglijk handelsvolk.

 

 

Dit is een van de vele Baals. Het is de Ugaritische Baal die Izebel invoerde in Samaria .Zie Izebelszegel en ook bij Onderwerpen uitvoerig

Het land Kanaän wordt in de bijbel voor het eerst genoemd in Genesis 12.

Als Abraham op reis gaat naar het land dat God hem wijzen zal komt hij in Kanaän(Gen.12:5).

Hij komt dan aan in Sichem. Het land werd in die tijd bewoond door de Kanaänieten..Welke taal    de Israëlieten spraken toen zij het Beloofde land binnentrokken, is niet met zekerheid te zeggen.

Het Hebreeuws, dat zij later zijn gaan spreken, heeft zich uit een Kanaänietisch dialect ontwikkeld, een taal dus van de door hen overwonnen volken.

Maar God zegt tot Abram: Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.

 

Beloofde land

Daarom wordt Kanaän ook wel genoemd het" land  der belofte". Het krijgt in het liedboek ook een symbolische betekenis als het beeld van het komende Godsrijk:zo zingen wij op hoge toon van Kanaän en van uw zoon (Gez. 302:5)

Kanaän is dus het land van de Kanaänieten en het land van belofte Veel van het Kanaänietisch volksgeloof is onder Israël blijven voortleven..Het woord Kanaän heeft dus een tweevoudige betekenis.

Dit is een Kanaänitische offerhoogte opgegraven in Israël bij Megiddo.Ze was in gebruik in het derde millennium v. Chr., lang voor de Israëlieten het land veroverden.

Vaak stonden er altaren op de heuveltoppen van dergelijke offerhoogten.

In ruimere zin werd "de hoogte" ook gebruikt om  de gewijde plaats aan te duiden waar de Kanaänieten de rituelen van hun godsdienstige plechtigheden voltrokken. In de oude vertaling stond te lezen:"zij rookten op de hoogten".

De Kanaänieten vereerden vele goden. De belangrijkste godheid was Baäl Dit relief komt uit Ras Sjamra in Syrië.De god houdt een knots en een staf in zijn handen.

Israel kende maar één God. Hij  is de Levende, de enige God.De God van Abrahm Izaak en Jakob

Baäl  betekent 'heer''

Hij was de plaatselijke titel van de vele vruchtbaarheidsgoden.

Ook velen in Israël (het tienstammenrijk) hadden al hun hoop voor oogst en veestapel gevestigd op Baäl.Hij was ook de god van de regen, de donder en de bliksem.Heel bekend is het optreden van de Baälpriesters op de Karmel (1 Kon. 18). Koning Achab had de eredienst van Baal ingevoerd in

Samaria.. Dat kwam omdat hij deze cultus van Baäl had overgenomen van Izebel, zijn vrouw.

Zij was een Phoenisische koningsdochter uit Sidon en  de Phoeniciërs hadden de Baälcultus  op hun beurt weer overgenomen van de Kanaänieten.

Trouwens in het hele Middellandse Zeegebied hadden de Phoeniciërs die  verspreid, want zij waren uitermate kundige scheepsbouwers.

 Zelfs de Filistijnen die in de 12 eeuw Kanaän binnenvielen, hadden de cultus van Baäl overgenomen..

Ook in Carthago waren grote Baaltempels gebouwd door de Phoeniciërs.De richter Gideon die tegen de Filistijnen moest vechten liet ook de altaren van Baäl omhakken.(Rechters 6:25)

De eredienst aan Baäl  kende ontzaglijk veel priesters.

Op de Karmel waren het er 450 !! Bovendien had Izebel ook nog eens 400 profeten van Asjera of Astarte, de vrouwelijke compagnon  van Baal in het paleis opgenomen.

Wat hield de Baälcultus in ?

Tijdens de dienst  dansten en sprongen de  vreemd uitgedoste priesters krijsend en schreeuwend om de altaren heen, om de aandacht van Baäl te krijgen. Soms sneden zij zich met messen.Ze geraakten op die manier  in extase.

 Er werd ontzettend veel wierook verbrand, brandoffers gebracht op de "hoogten" en er werden regelmatig offers van volwassenen en kinderen gebracht.!

Verder was er volop prostitutie in de tempels.Ik kan mij voorstellen dat God de HEER woedend werd, want Israël was toch zijn bruid! En nu ging het ''afhoereren' met heidense goden..Baal was wreed en alles behalve barmhartig en genadig zoals de HEER.

Er is geen enkel compromis mogelijk tussen de dienst van God en het dienen van Baäl. Of  Baal is God of de HEER is God .

Een van  de Baäls was Baal-Zebub De vliegen-god. De Joden maakten ervan Beël-Zebul, een gevallen satansengel.

Het hele tienstammenrijk raakte telkens weer in de ban van de Baäldienst.. Dan komt tenslotte het oordeel van God door de wegvoering van de tienstammen in ballingschap door Assyrië.

Dit is nu zo'n Baältempel in Palmyra waar mensenoffers gebracht werden en veel prostitutie bedreven onder begeleiding van Astarte, de godin der liefde en de vruchtbaarheid.

Astarte

Naast  Baäl, de mannelijke zonnegod, is Astarte de vrouwelijke godin der vruchtbaarheid, de maangodin, de koningin des hemels.

Dikwijls is er in Kanaän sprake van Astaroth het meervoud van Astarte. Net als er vele Baäls zijn, zijn er vele Astartes. Een andere naam waarmee ze wordt aangeduid is Asjerah.

De cultus van Astarte ging net als die van Baäl zeer vaak gepaard met sex, drank en drugs.De Baäls komen ook in onze tijd overal

HEMELS KANAAN

MIJ TROF WAT CALVIJN OVER KANAAN SCHREEF: "HET BEZIT VAN HET LAND KANAAN, WAARIN VOOR DE ISRAELIETEN HET HOOGSTE GELUK GELEGEN IS,   BEELDT  VOOR ONS -NA DE OPENBARING VAN CHRISTUS - DE HEMELSE ERFENIS UIT.

HIJ VOEGT ER AAN TOE: WIJ BEWEREN DAT ZIJ IN HET BEZIT DAT ZIJ GENOTEN ALS IN EEN SPIEGEL DE TOEKOMSTIGE ERFENIS GEZIEN HEBBEN WAARVAN ZE GELOOFDEN DAT DIE HEN IN DE HEMEL BEREID WAS