A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kosmos / riskant


 

Kosmos/riskant

 

Hoe groot is het risico dat onze planeet ‘aarde’ met al haar aardmensen wordt getroffen door  een meteoriet uit de kosmos? De aarde is ook een Bijbelse plaats. Een veilige plaarts? Onlangs spatte een stuk ruimtegruis uit elkaar dat als een meteorietenregen boven de Oeral uit elkaar viel op Russische bodem. Duizend mensen werden gewond. Door de sonische schokgolven( luchtdrukverplaatsing) sneuvelden duizenden ruiten en stortten daken in.

 

 Ruimterots van 130.00 ton

 

 

 

Een stuk ruimterots van 130.000 ton miste op een haar na onze planeet. Je moet er niet aan denken dat een rots van die omvang en gewicht op een stad terecht zou zijn gekomen. Die planetoïde (zoals dat stuk rots genoemd wordt) had -als zij was ingeslagen- dezelfde verwoestende uitwerking gehad als 150 keer keer de atoombom op Hiroshima heeft gehad. Er scheren naar schatting twintigduizend ‘aardscheerders’ over onze  planeet. En bovendien..in onze ruimte razen (alleen al in onze eigen Melkweg) 17 miljard planeten als  onze aarde rond. Hoe groot is het reisico dat ons vanuit de kosmos bedreigt?

 

Geloofsbelijdenis

 

“Hetgeen van God niet gekend kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt  sedert de schepping met het verstand doorzien (Rom. 1:20)”.

In die verwoestende inslag van in Siberië zou iets zicht baar geworden zijn van Gods eeuwige kracht en goddelijkheid? Kunnen we God kennen uit de natuur?

In bovenstaand Bijbelgedeelte wordt niet beweerd dat de mens met zijn verstand (denken) het al heel ver kan brengen in kennis van God als hij zijn verstand maar gebruikt.

 

Niet te verontschuldigen

 

 In Rom. 1 komt alle nadruk hierop te liggen dat de mensheid, die zo massaal God de rug toegekeerd heeft, niet te verontschuldigen is. De mensen hadden God kunnen kennen en aanbidden en liefhebben, maar ze hebben dat niet gedaan. Zehebben die aanvankelijke kennis om zeep geholpen, geperverteerd. Hoewel de mensen God kenden, hebben zij Hem niet als God vereerd(Rom.1:21l). Ze hebben de majesteit van God vervangen door hetgeen lijkt op een vergankelijk mens,een volksleider (Führer) of van een dier. Dat beeld  zijn ze gaan aanbidden.

 

God kennen uit zijn daden

 

Al vanaf het begin der schepping was de goddelijkheid van God te kennen, nee , niet uit Gods schepselen, maar uit zijn werken(Rom. 1:20).Het religieus besef en het normbesef zijn restanten vanGods openbaring aande mens. Maar de mens is de weg naar de levende God kwijtgeraakt. Hij is gaan dwalen en dolen.

Die meteoorinslag in Tsjeljabinsk was geen mensenwerk. Zat er een b edoeling achtter? Ook de juiste nterpretatie ontbreekt ons.We hebben echter niet alleen te maken met Gods invloed in de natuur. Gods werk is ook aanwezig in de geschiedenis, in de levensleiding van de enkele mens.

 

Wat zit er achter Tsjeljabinsk?

 

Er zit niets achter. Er zit Iemand achter.Er zit Iemand achter die de onvoorstelbare kosmos met die duizelingwekkende afstanden en miljarden planeten heeft uitgevonden en tot leven geroepen.. Evolutie? Art. 1 van de Ned. Geloofsbelijdenis zegt:Er zit een Geest achter die duizelingwekkende, waarneembare werkelijkheid! Wat is dat voor een Geest? Het is de creatieve Geest van God, de schepper.l Wij belijden: ‘Hij is volkomen wijs, rechtvaardig en een zeer overvloedige bron van al het goede’.(art. 1)

Als je het boek van de natuur echter doorbladert met al die aardbevingen en overstromingen, kun je je afvragen:is dit belijden nog wel vol te houden?

 

 

 Gods kosmosontfermng

 

 

 

Wij weten nu toch wel veel meer dan de opstellers  van de Geloofsbelijdenis?De kerk belijdt niet op grond van wat zichtbaar is. Ze stijgt daar boven uit.Wat zit er achter  de meteorieteninslag in Tsjelabinsk? Gds kosmossparende ontferming.

.