A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kana / Bruiloft


 

Kana  Bruiloft / Joh. 2 

zie ook Kana/ typologie

 

Het eerste optreden van de Heiland was op een boerenbruiloft Dit was het begin (beginsel !) van Jezus' optreden

Kana in Galilea Beroemd schilderij op een legpuzzel van Ravensburger legpuzzels!

Maria zegt tot Jezus; De wijn is op

Watervaten voor de rituele reiniging

Het is bruiloft in Kana. Zeven dagen lang  is er feest.

 De  bruidegom en de bruid zijn wellicht verwanten van Maria.

Want  Johannes vertelt: “en de moeder van Jezus was daar”. Reken maar dat het een vrolijk  en uitbundig feest geweest  is!!Iedereen is vrolijk en het bruidspaar is in een uitgelaten stemming.Onder de gasten is ook Jezus. Je zou Hem daar helemaal niet verwachten. Jezus aan het ziekbed of Jezus op een begraafplaats. dat kun je je nog voorstellen. Maar Jezus op een boerenbruiloft lijkt ons net zo vreemd als Jezus op het voetbalveld. Is Jezus ook al een fan van  Ajax ?  We zijn geneigd te zeggen; Dáár hoort Hij niet.

Boerenbruiloft

Het eerste optreden van Jezus vindt niet plaats in de synagoge, of in de tempel of in de woestijn, maar op een feestje. Dat valt op.

 Dat is heel merkwaardig. Grote godsdienstige leiders trokken zich juist terug uit het alledaagse leven en zij riepen hun volgelingen op hen te volgen in de eenzaamheid, zoals de Esseense leiders deden in de woestijn bij de Dode Zee.

Maar zo doet Jezus niet. Hij zoekt de mensen op. Reken maar dat het luidruchtig  is toegegaan op dat feest.  Met nadruk schrijft Johannes dat Jezus is uitgenodigd. Hij heeft zich niet opgedrongen. Hij verschijnt op de bruiloft niet als een ongenode gast.

 

 De wijn is op

Hij verschijnt in ons leven als Hij verwacht wordt.Het dorpsfeest  is in volle gang als de ceremoniemeester   plotseling het zaaltje komt binnenrennen.

Hij is erg zenuwachtig. Hij  sluipt naar de moeder van Jezus toe en fluistert haar in het oor. “Mevrouw de wijn is op”.Ja, dat is een blamage voor de gastheer. Nu kan het feest niet doorgaan.

Maria gaat naar Jezus toe en zegt tegen Hem:  “Ze hebben geen wijn meer.

Doe daar wat aan”. Jezus zegt Je moet nog even wachten. Mijn tijd komt nog!  Laat mij met rust.Maria wordt teruggeroepen. Ze is voorbarig. Ze wil het zelf gaan regelen voor Jezus. Maar  Maria wordt door Jezus  terechtgewezen.

Ze luistert  naar Hem en even later loopt  ze terug naar de ceremoniemeester en zegt: alles wat Jezus je zegt, moet je doen. En wat doet Jezus?Jezus gaat naar één van de helpers toe en zegt tot hem.

 

Rituele watervaten

 

Ja mijnheer... Vul ze met water!.De ceremoniemeester doet onmiddellijk wat  Jezus zegt. Hij geeft zijn knechten de opdracht naar de bron te gaan en alle vaten tot de rand toe te vullen met water.

Ze doen precies wat  Jezus zegt. Binnen 10 minuten zijn ze allemaal  zo vol dat het water er over heen stroomt.En dan zegt Jezus:

 Schept het water eruit en ga nu naar je baas toe en laat hem het water proeven.  Binnen enkele minuten zijn ze bij de ceremoniemeester.

Hij schept er iets uit, neemt een slok en zegt.”Ongelooflijk. Ik heb nog nooit zo’n lekkere  wijn geproefd”. Hij loopt naar de bruidegom en hij zegt tot hem. Waarom heb je toch de beste  wijn tot het laatste bewaard? Had je die niet beter het eerst kunnen schenken?  In  Johannes 2 komen we in contact met het eerste  wonder dat Jezus gedaan heeft. Ga je dit wonder vergelijken met  de andere wonderen die Jezus heeft gedaan, dan blijkt dat dit wonder totaal anders van aard is.

De meeste wonderen  van Jezus hebben te maken met zieke mensen, gehandicapte mensen, melaatsen, blinden verlamden. Maar op dat bruiloftsfeest in Kana was er alleen maar te weinig wijn. Was dat  nou zo erg ?  Was dat wonder in Kana nu wel nodig? Er was toch geen mensenleven mee gemoeid? Voor de moderne mens van onze tijd, die voor alles een rationele verklaring wil hebben, is het een vreemd verhaal.

Kan dit wel?

Water wordt in wijn veranderd.. Dat kan toch niet? Natuurlijk een verhaal uit de plaatjesdoos van Johannes, zeggen sommigen Een goocheltruc.

 Het is misschien wel waar, maar niet echt gebeurd. Je moet het symbolisch zien, net als de opstanding van Jezus.Er staan tegenwoordig geen doden meer op en ook  water kan niet meer in wijn veranderd worden. Natuurlijk kan  Jezus alleen wat iedereen kan. .

Jezus is toch geen tovenaar. Je moet het zo zien, zeggen velen, Jezus heeft ons een voorbeeld gegeven. Hij leeft met iedereen mee, als mensen  ziek zijn en als mensen feest vieren. Zo redeneren  velen vandaag.

Maar op die wijze wordt de tekst onthoofd, de boodschap  vermoord, en Jezus is niets meer dan een doorsnee mens.Jan met de pet of een jood met een cap. Maar dan  blijft er niets meer over.In onze tekst lezen we echter; dit  was het begin  van de tekenen die Jezus gedaan heeft. Het gaat om een daad van  Jezus.

Johannes was er zelf bij. Hij was ooggetuige op het feest. Hij zegt: Maar mensen ik heb het toch met mijn eigen ogen gezien en met mijn eigen oren gehoord (1 Joh. 1: 1)? Hoe kunnen jullie nou toch beweren dat ik het uit mijn duim heb gezogen ?

Een teken

 

Er is nog  iets anders. We kunnen de klemtoon ook op het woord tekenen leggen.Johannes schrijft. Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen in Kana. Het Griekse woord voor teken,  (semeion) dat Johannes hier gebruikt,  betekent waarteken, kenmerk, garantiebewijs. De wonderen die Jezus gedaan heeft zijn allemaal  kentekenen, waarmerken, bevestigingen van het Koninkrijk van God dat in Jezus is gekomen.. Ze zijn garantiebewijzen voor het feit dat we in Hem niet alleen maar met een timmermanszoon uit Nazaret te maken hebben, maar met God.Zelf. Als je denkt dat die Jezus maar een doodgewone rabbi is, dan moet je eens gaan letten op die tekenen.Dat heeft Jezus ook gezegd; Als jullie niet geloven dat ik bij  God vandaan kom, geloof dan vanwege de tekenen die ik doe. Dat kan toch geen mens? Of wel soms?Waarom  heeft Jezus een boerenbruiloft aangegrepen om zijn eerste wonder te  doen? 

 

 Jezus is de Bruidegom zelf

 Wel, ik denk dat dit de reden is: de relatie tussen de Here God en zijn volk wordt in het Oude Testament getekend met  een bruiloft. Het Oude Testament begint met een bruiloft en eindigt met een bruiloft: de bruiloft van het Lam.Daarom is het wonder  te Kana ook een teken van het grote feest dat God voor ons achter de hand houdt.In den beginne is het feest verstoord  De klad is er al heel gauw ingekomen. De wijn raakte op. Maar dank zij Jezus mogen wij met elkaar in  vreugde doorgeven: het feest gaat door!In het bruiloftszaaltje van Kana stonden 6 stenen watervaten . Ze waren daar neergezet volgens het reinigingsgebruik der joden. Ze herinneren ons aan de joodse religie in die dagen. De godsdienstigheid der joden was vol reinigingsriten en rituelen. Telkens moest je je handen en voeten wassen. Zij symboliseerden  het leven onder de wet.Met de komst van Jezus breekt een totaal nieuwe tijd aan. Want zo schrijft Johannes in hoofdstuk 1 De wet is door Mozes gegeven, de genade en waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.Als Jezus dat water in wijn verandert, is dat een preek op zich. Wijn is een teken van vreugde. Wijn maakt de mens vrolijk. Wijn is ook de Avondmaalswijn, die spreek van ontferming en vergeving. Wijn wijst volgens het woord van Jezus ook naar zijn eigen bloed. , Bloed van het Lam.Jezus is gekomen om de vreugde weer terug te geven.Hij wil de mensen weer blij maken. Hij is gekomen om ze overvloed te geven.Daar gaat het om bij Jezus.

 

Reinigingswater wordt bruiloftswijn

Reinigings water werd  in bruilofswijn veranderd.  Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana Met dit begin der tekenen wordt niet alleen maar bedoeld het eerste teken in een hele lange reeks.Griekse woord begin betekent eigenlijk beginsel, oerprincipe. Bij alle wonderen van  Jezus gaat het ten diepste  om  het herstel van de vreugde, de overvloed.  Alle andere wonderen   hebben het herstel van de vreugd op het oog. Alle genezingen zijn daarvan  illustraties.Alle concentratie is in Joh. 2 ook gericht op de persoon van Jezus, op de “goede wijn , die tot het laats is bewaard”

 

Jezus' heerlijkheid

Johannes voegt er nog aan toe Hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Die heerlijkheid was tot dan  toe verborgen. Hij leek op een gewoon mens net als miljoenen andere mensen. Als Maria gezegd zou hebben.  Lieve mensen Ook de Here God is in ons midden. Ook de heilige God is gast van het  bruidspaar, zouden de mensen haar uitgelachen hebben. Is  Hij niet de timmermanszoon uit Nazaret ?Jezus  had die heerlijkheid afgelegd.  Maar bij zijn opstanding is ineens voor iedereen duidelijk dat Hij niet alleen maar een doodgewoon mens is.  Zijn heerlijjheid is zijn opstandingsheerlijkheid. Zijn heerlijkheid is zijn goddelijke heerlijkheid, zijn Hoge Komaf.Johannes heeft zijn evangelie geschreven na de opstanding van Jezus.  En  nu schrijft Hij op die bruiloft in Kana heeft hij al iets laten zien van die opstandigs heerlijkheid, laten zien dat we in Hem met God zelf te maken hebbenStraks worden we allemaal geconfronteerd met de heerlijkheid, de macht en majesteit van de OpgestaneOnze tekst eindigt met de woorden

Je gelooft het of je gelooft het niet

En zijn discipelen geloofden in Hem. Alleen  van de discipelen lezen we dat zij in Jezus geloofden. Dat lezen we niet van de bruiloftsgasten. Die waren natuurlijk wel onder de indruk gekomen van Jezus optreden.  Zo iets hadden ze nog nooit gezien. Je kunt er wel met je neus bij staan als de Heer zijn heerlijkheid openbaart, en toch niet geloven.  De discipelen geloofden in Hem. Niet allen die het wonder gezien hebben, hebben het teken  verstaan. Niet alle mensen die diep religieus zijn geloven in Jezus. Dat is een beperkte groep. Alleen de leerlingen geloofden in HemGeloven wij in Hem ? De vraag is niet Bent u religieus ? Of hebt u een spiritueel bewustzijn ?Gelooft u in een hogere macht ?De kernvraag is gelooft u in Jezus ? Dan hebt u het ware leven gevondenJohannes schrijft aan het einde van het 20 ste hoofdstuk 

 Jezus heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek.  maar deze zijn geschreven op dat U gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God en u, gelovende in Hem, het leven hebt in zijn naam.