A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ethiopie / Apartheid


Ethiopie is een schitterend  land waar hele volken in vrede samenleven. In het noorden zijn de meeste bewoners christen.Er zijn vele rotskerken

In Lalibela staan vele kruiskerken, die in de rotsen zijn uitgehouwen.

De rotskerken hebben van boven af gezien meestal een kruisvorm

 

 

Hier is priester Lvuvsky voor de ingang van zijn rotskerk,Hij heeft denk ik het kleed van de consistorie net buiten gehangen nadat hij het gewassen heeft.

 Rosa stond niet op..

Weet u waarom Rosa niet opstond?

Waarom bleef Rosa zitten?

Meer dan een halve eeuw geleden ging de negerin Rosa Parks in een bus van de Amerikaanse stad Montgomery  zitten. Met opzet nam zij plaats in dat gedeelte van de bus dat gereserveerd was voor de blanken. Zo zat een negerin midden tussen de blanke reizigers. Toen kwam de buschauffeur en zei tegen haar ”Opstaan jij, je mag hier niet zitten”.Toen zei Rosa Je kunt mij nog meer vertellen, maar ik blijf hier zitten. Ik heb net zoveel recht op een plaatsje als de blanken. Al heel gauw werd ze gearresteerd. Rosa stond niet op, omdat ze overtuigd was dat het donkere ras net zoveel waarde voor God heeft als het blanke ras. Rassendiscriminatie komt nog steeds veel voor.

In  sommige landen mogen  zwarte mensen en blanke mensen niet naast elkaar zitten, naast elkaar slapen en naast  elkaar eten. Men noemt dit het leven in apartheid. De Amerikanen schijn af te stammen van Sem, en de zwarte volken van Cham. Men beweert wel dat Ethopië ook wel Koesj  genoemd wordt  en Koesj zou een aanduiding zijn van een zoon van Kanaän, de zoon van Cham.Noach had drie zonen die met hem zijn behouden om het menselijk geslacht te laten voortbestaan. Sem, Cham en Jafet. Sem gaat altijd voorop. De Joden stammen af van Sem en de Ethiopiërs zouden afstammen van Cham.

Apartheid opgeheven 

In Hand.8 lezen we hoe deze apartheid helemaal wordt opgeheven. Een nakomeling van Sem klimt zomaar in de wagen van een nakomeling van Cham. Niet de een voor in en de ander achterin zoals in die bus uit Montgomery, maar naast elkaar. Blank en bruin, de Jood en de Ethiopiër, Filippus en die hoge ambtenaar uit Ethiopië. Samen reizen ze die lange weg van Jeruzalem naar Gaza. Hij was naar Jeruzalem gereisd om de God van Israël te aanbidden. We weten niet hoe hij op het idee gekomen is om naar Jeruzalem te reizen. Sommigen denken dat hij heel de Nijl is afgevaren. Waarschijnlijk is hij per kameel tot Nubië gereisd en is hij na de watervallen van Assuan per  schip stroomafwaarts gevaren en vervolgens overgestoken naar Gaza. Vanaf Gaza had hij beslist een wagen nodig, want de weg naar Jeruzalem is nog steeds heel steil. Maar als hij teruggaat naar zijn landheeft hij:

De stad Gods achter zich

Het Woord Gods voor zich

De man Gods naast zich

Het water Gods over zich

De blijdschap Gods in zich 

 

Driemaal  gediscrimineerd 

Het gaat bij deze Ethiopiër over een driemaal gediscrimineerde man.

 

Heiden

 

 

Dit is nog een authentieke steen van de zogenoemde 'tussenmuur", die de voorhof der heidenen afsloot In drie talen kun je hier op lezen dat je als heiden deze grens niet mag overschrijden Alleen voor Joden. Wie dit toch doet, heeft de dood die er op volgt aan zichzelf te danken. Deze foto maakte ik in het oudheidkundig museum in Istanboel. Ik vind het een aangrijpende gedachte dat indertijd de Ethiopier  uit Hand. 8 een dergelijke steen zelf heeft gezien.

1)

 

In de eerste plaats  was hij een niet-jood, hij behoorde tot de heidenen. De volken buiten het jodendom werden heidenen, gojim genoemd. De Ethiopiër was en bleef een vreemdeling. Dat zal hem pijn gedaan hebben. Hij zal in de tempel van Jeruzalem zeker niet enthousiast ontvangen zijn. Hij zel daar erg teleurgesteld zijn. Hij mocht niet verder komen dan de voor hof de heidenen. Er bevond zich tussen die voorhof en de voorhof der Israëlieten een balustrade van nog geen meter hoog.In die afscheiding bevonden zich op korte afstand van elkaar zware stenen die een gebeitelde waarschuwing bevatten. De Ethiopiër zal voor de Balustrade gestaan hebben en zich afgevraagd waarom hij niet verder mocht gaan

  

2)

 

Eunuch

 

 

In de tweede plaats  was  hij gecastreerd Hij was een eunuch. Hij was ontmand, zijn lichaam was niet compleet. Zijn mannelijkheid ontbrak aan hem. Aan oosterse hoven was deze ontmanning dikwijls de gewoonte als mannen de taak hadden de harem van de vorst te bewaken. In  de Torah was  een speciaal voorschrift voor eunuchen opgenomen:”Mannen bij wie de zaadballen zijn geplet of het lid is afgesneden, mogen niet deelnemen aan de dienst van de HEER (Deut. 23:2)”.Hier zitten we toch wel duidelijk in de oudtestamentische bedeling. We  lezen in de wetten van Mozes wel meer van dergelijke uitsluitingen. Bijvoorbeeld van de melaatsen. Je zou toch zeggen dat zulke stakkers het juist nodig hadden  om in de gemeenschap van de HEER opgenomen te worden. Maar nee hoor, ze worden net als de eunuchen uitgesloten. Is dit niet onbarmhartig? En heeft Jezus  zich juist niet ontfermd over de melaatsen?

 

Symbool- en signaalfunctie 

 

Maar in het Oude Testament hadden de melaatsen juist een symbool- en signaalfunctie!  De gebrekkige en getekende mens was niet de mens die God voor ogen  had toen hij de mens schiep. Het geschonden mensbeeld in de eunuchen en melaatsen was niet het ideaalype mens voor God. Dat mensbeeld riep bij Hem weerzin op. Maar tegelijk ging zijn mededogen en zijn liefde naar die gehandicapte mensen uit. De eunuch was getroffen in zijn vermogen zich voort te planten.

3)

 Zwarte huidskleur

 

 

Ten derde had hij een donkere zwarte gelaatskleur. Homerus noemde de Edthiopiërs al de mannen met de ‘verbrande gezichten’.De Ethiopiër viel op in Jeruzalem.En mensen met een andere gedrag, andere religie worden als  vreeemden, vreemdelingen beschouwd. Op het Pinksterfeest wordt die apartheid en vervreemding opgeheven. De tot geloof gekomen Ethiopiër is al een voorbode van dit feest.