A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ethiopie / Geografie


Ethiopië

Op de weg van Jeruzalem naar Gaza   kwam Filippus een Ethiopiër tegen, een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake , de koningin van Ethiopië (Hand.  8 : 27)

      

Tot 1940 stond Ethiopië bekend als Abessinië .  De hoofdstad is nog steeds Addis Abeba.  Je ziet op het kaartje dat de Blauwe Nijl hier ontspringt (links). 
Haile Selassie (zie foto) was keizer van 1930–1936 en van 1941–1974.

Waar ligt Ethiopie?

Ethiopie ligt in OostAfrika.Het grenst o.a. aan Eritrea, Somalia, Kenia en de Soedan. Waarschijnlijk behoorde Jemen vroeger  ook tot Ethiopie, dat bij de ouderen onder ons nog bekend is als Abbesinie. Gewoonlijk neemt men aan dat de konigin van Seba uit Jemen afkomtig was. Waarschijnlijk was zij toch koningin van Ethiopie`Het is bekend dat de koning van Ethiopie als een god beschouwd werd Zijn goddelijke positie kostte hem veel tijd, zodat er weinig tijd overschoot voor staatszaken.De echte macht lag daarom bij de kandake, de koningin-moeder. Verschillende vertalingen spreken over de eunouchos als kamerling of moorman. Hij was een ontmande.

Haile Selassie de vroegere keizer

Kinderen

Markt in Addis Abeba hoofdstad van Ethiopie

57 % van de bevolking behoort tot de Ethiopische Orthodoxe kerk. Na de keizer kwam er een marxistische dictatuur.

Op het kaartje zie je ook Yemen .  Daar kwam de  koningin van Seba vandaan over wie we lezen in de bijbel (1 Kon. 10) en die koning Salomo bezocht heeft. Zie voor de wierookroute kaartje bij het land Arabië .  Ethiopiërs beweren dat de keizers afstammen van koning Salomo. 

 

Leerlingen van een christelijke school in ons dorp hebben in het kader van een Ethiopië-traject dit land bezocht en van hen kreeg ik deze foto's

      Ethiopische jeugd krijgt les onder een boom

Krotwoning

De minister van fianciën als  vereerder van de God van Israël

Het oude koninkrijk Ethiopië komt in zijn grenzen meer overeen met de tegenwoordige Soedan dan met Abessinië .

 Het strekte zich uit van de huidige Assoean-dam in Egypte in zuidelijke richting tot Kartoem de hoofdstad van  Soedan. 

Het land werd in die tijd geregeerd door koninginnen, die allen de titel Kandake droegen, zoals de koningen van Egypte farao heetten.

 Deze koninginnen schijnen een soort voogdijschap uitgeoefend te hebben over hun zoon, die slechts in naam koning was.

 De eigenlijke heerschappij berustte bij de moeder. 

De kandake van Hand.  8 heeft waarschijnlijk geregeerd in de tijd van keizer Tiberius .

 De functie van de Ethiopiër (over wie Lucas vertelt)was die van opperschatmeester, rentmeester, een hoge post aan het hof.

 Hij was een eunuch, een ontmande. Voor zijn reis maakte hij gebruik van een tweewielige strijdwagen. De NBV vertaling heeft 'reiswagen'. Maar het woord dat Lucas gebruikt betekent een tweewielige strijdwagen en dat was zeker géén vierwielig voertuig.

 Het was een wagen die door twee paarden getrokken werd en -  omdat hij zo wendbaar was -   zeer geschikt was om ingezet te worden op moeilijk begaanbare terrein. Ethiopië was nog niet aangesloten op het Romeinse wegennet.

 Vandaar geen gewone reiswagen. De hoffunctionaris heeft, misschien gesteund door enige kussens, met zijn rug tegen de hoge voorkant van de wagenbak gezeten.

Tot aan de uitersten der aarde

     Markt in Ethiopië  ======= Onvoorstelbare armoede, dak van plastic en deur van golfkarton

Lucas heeft in zijn tweede boek Handelingen van de apostelen ons willen laten zien, hoe de laatste woorden van Jezus voor zijn heengaan tot zijn Vader  in vervulling gaan 'Wanneer de Heilige Geest  over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde'. '

Van Jeruzalem tot Rome' is de samenvatting van Lucas ' boeken en is ook de naam van deze site "Bijbelse plaatsen".

 

 Eunuch met huidskleur

De Statenvertaling heeft het in Hand. 8 over de "kamerling uit Morenland".   In de oudheid noemde men alle donkerkleurige mensen Ethiopiër, zoals wij het verzamelwoord negers gebruiken.

Maar in het bijzonder bedoelde men met deze term het Afrikaanse volk dat in de bovenloop van de Nijl woonde.

Is het echter niet heel vreemd, dat iemand uit de binnenlanden van Afrika  ter sprake komt, nog voordat Lucas nog maar iets verteld heeft over die tweede fase die Jezus genoemd heeft: Judea en Samaria.?

 Heeft Lucas zich soms vergist en moest deze geschiedenis niet later verteld worden bijvoorbeeld na de opwekking van Dorcas en na de doop van Cornelius ? De Ethiopiër behoorde toch tot de derde kring, na die van Judea en Samaria?

Weliswaar is Filippus de man, die in Samaria evangeliseerde, maar daarmee is nog niet voldoende gezegd om de plaatsing  van deze gebeurtenis op dit punt in de compositie van Lucas' boek verklaard te krijgen.

Ethiopië was toch wel het uiterste der aarde in die tijd. Lucas heeft zonder twijfel nog een andere bedoeling gehad.

 

 Aan Teofilus

Jullie weten dat Lucas schreef aan Teofilus, die topambtenaar in het Romeinse rijk die sympathiseerde met de Joodse godsdienst.

Welnu, Lucas heeft al vast aan Teofilus een sprekend voorbeeld willen geven van iemand die ook behoorde tot die grote kring van  sympathisanten met de joodse godsdienst en die net als hij ook is gaan geloven in Jezus de Messias. Lydia en Cornelius behoorden daar immers ook toe.