A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Egypte/Faraos


Egypte / Farao’s 

 

Twee munten met het  portret van Cleopatra  de laatste farao van Egypte. Zij heeft te maken met de bijbelse plaatsen Tarsus en Filippi en met  de keizer Augustus die in Lucas 2 genoemd wordt. Zie verslag aan het eind van dit bestand..

De laatste farao

Laatste farao? 

Hosni Mubarak van Egypte wordt de laatste farao van Egypte genoemd. De laatste geboren  Egyptische farao was Nactanebo. Hij werd door de Perzen van de troon gestoten. Heel bekend is natuurlijk Cleopatra. Maar zij was van Griekse afkomst. Haar kind Caesarion was drie jaar toen hij koning werd. Natuurlijk regeerde officieel zijn moeder. Zijn moeder pleegde zelfmoor en zelf werd het jongetje vermoord door keizer Augusuts.  Keizer Decius was de laatste keizer die zich faroa van Egypte liet noemen.

 

Sfinxenalle die leidt naar de Amontempel te Thebe

zie ook bij Thebe 

 

 

De farao had als plicht de grenzen van Egypte te bewaken. Tussen Lybie en Palestina.De strijdwagens en het paard had de farao overgenomen van de Hyksos. Paarden droegen schitterende pluimen en de farao had in de oorlog een blauwe helm. Hij trok altijd zonder wagenmenner ten strijde. 

Masker van de faraoNatuurlijk moet ook aan het uiterlijk van de farao te zien zijn, dat hij niet behoort tot de gewone stervelingen. Hij draagt als onderscheidingsteken de goddelijke kroon en aan het voorhoofd de beschermende “Uraeusslang”. In oude tijden had  die slang ook de god Rê tegen zijn vijanden beschermd. Verder draagt hij ter onderscheiding van gewone mensen een gestileerde baard. Als teken van zijn heersersmacht voert de koning bovendien de kromstaf en een voorwerp dat men meestal voor een ‘gesel’ houdt, maar dat niets anders is dan een soort plumeau om de vliegen weg te jagen.

 

Naamschild van de farao

Witte kroon is symbool van Zuid-Egypte en rode kroon is symbool van Noord-Egypte. De dubbele kroon bij de uiterst rechtse figuur is het symbool voor verenigd Egypte. Hij wordt op de cartouche altijd genoemd de heer van beide landen

De farao is een incarnatie van de valkgod Horus.

Gouden masker van Toetanchamon= levende beeld van Amon.Toet=beeld Anch=leven.Jezus is voor ons het levende beeld van God=ToetanchJahwh

Farao Hatsepsoet ,de vrouwelijke farao. Cleopatra  was de laatste vrouwelijke farao. Zie voor Cleopatra bij Onderwerpen.

Wat zijn de koningen van Israel en Juda toch stumpers en klungels geweest als je ze vergelijkt met de farao’s van Egypte.

Die konden tenminste ongelooflijk mooie tempels bouwen, die je nu nog kunt bewonderen. De koning van Israël kon zelfs met zijn eigen mensen nog niet eens één tempel bouwen.

Daarvoor hadden zij de hulp van de Feniciërs nodig. Ook in de zeevaart en in de militaire  strategie was Israël zeker niet zoveel waard als de faro’s .

Imhotep 

 

De farao’s  hadden wereldberoemde architecten.  Denk bijvoorbeeld eens aan Imhotep. Hij is begonnen met de bouw van de wereldberoemde trappenpiramide van zijn farao Djoser.

Het valt mij telkens weer op hoeveel kunstschatten Egypte heeft nagelaten en als je iets  goeds wil vinden in Israël moet je altijd in de grond wroeten.

 De koningen van Juda en Israël waren vergeleken met de farao’s maar madurodam-koningen. Maar ze hadden wel een één ding dat de farao’s misten. Ze hadden het Woord van Go, want is het u ook niet opgevallen dat er altijd wel een profeet rondzwierf rond de paleizen van de koningen van Israël en Juda?  

Natan rond het paleis van David (gij zijt die man), Elia rond het paleis van Achab en Jesaja rond het paleis van Hzkia, om er maar enkelen te noemen. Hoe vaak lezen we niet van de koningen van Israël dat ze deden wat kwaad was in de ogen van God de HEER’.Het waren vaak grote smeerlappen en hoe vaak dienden ze niet de Baäls?   

In Egypte geen profeten 

In Egypte zwijgt de kritische stem der profetie. Bij voorbaat doet de farao wat goed is dachten de Egyptenaren.

De troonsbestijging van de koning in Egypte is immers als de eerste verschijning van de zonnegod bij het ontstaan van de wereld. Het Egyptische woord voor de verschijning van de zon (cha-i) is dezelfde term die gebruikt voor de farao die de troon opgaat en zich aan het volk vertoont. Er is zelfs een bepaald venster der verschijning. Van de farao zegt men dat hij hetzelfde doet als de zon bij zijn verschijning:hij vestigt ‘ma’at’ . Ma’at is de kosmische wereldorde en hij verdrijft de wan-orde,   maar hij geeft ook vruchtbaarheid, namelijk de overstroming van de Nijl. Hij heeft dus messiaanse trekken.

Replica van Re

Hier zien we vier afbeeldingen van goden. De eerste is de god Ptah, dan zie je hoe de Jakhalsgod Anubis iemand  bij de hand neemt en naar Osiris leidt. Anubis is een enge god, want hij zwerft 's nachts over de graven. Daarna komt Osiris met de dubbele kroon, want hij was de eerste koning van Egypte  en volgens de mythen is hij door Isis(vierde in de rij) weer levend gemaakt.

In wezen was de regering van de farao een herhaling of replica van het zegenrijke bewind van de zonnegod Re. De farao was dus altijd OKE.

Daarom is de geschiedenisbeschrijving van de farao’s ook zo saai en  statisch. Er gebeuren geen nare dingen, je weet wat er komt want de Ma’at ligt vast. In die geschiedschrijving  wordt nooit gezegd dat de farao’s zich moeten bekeren.

Nergens horen ze kritiek,zoals Achab  van Elia. De Egyptische geschiedschrijving gaat altijd uit van het ideaaltypische beeld van de farao.

Vizier was Jozef

De allereerste en hoogste vertegenwoordiger van de farao was de vizier. Het is waarschijnlijk dat Jozef uit de Bijbel als onderkoning dezelfde functie heeft bekleed. De vizier had drie functies. Hij droeg de zegelring van de koning. Dat is het beste bewijs dat hij mocht optreden namens de farao. Hij was opperrechter en ten derde was hij helper in noodsituaties. Elke smekeling die in moeilijkhedengeraakt was door gewelddaden van anderen, kon bij hem terecht. 

Farao als hogepriester 

De farao was eigenlijk de enige die als priester dienst kon doen. Een koning kan niet overal tegelijk zijn en daarom wordt hij vervangen door de koningspriester. Voordat de koning als priester dienst gaat doen in de tempel, moet hij gereinigd worden. Op de afbeeldingen zien we twee goden aan weerszijden van de koning staan. Zij hebben ieder een kruik in handen en het is net alsof ze uit de kruiken water over de farao heen gieten. Maar als je goed naar het beeld kijkt, blijkt dat het geen watergolfjes zijn, maar allemaal levenstekens (anchtekens) die over de farao worden uitgestort. Het schijnbare reinigen is dus geen beeld van de afwassing of vergeving der zonden, maar begiftiging met nieuwe levenskracht.

Geen afspoelen der zonden, maar het is verlenen van nieuwe levensenergie. In de bijbel moet de priester ook zelf gereinigd worden. En dan ook reiniging van zonde. Maar de

De levenstekens (anch-tekens) worden over de farao uitgestort De nieuwe energie stroomt door hem heen. Als deze handeling voorbij is, mag de farao het heilige der heiligen binnengaan

Per-âô 

 

De naam ‘farao’ is – zoals ik  u al vertelde- afgeleid van Per-ao= Het Grote Huis. In de oudste tijd was hij “De Gouden Horus’ , de incarnatie van de valk-god Horus. Later gold hij als de lijfelijke god van het dodenrijk, namelijk van Osiris. Ik heb hem op het tempelgebied  van Karnak vaak in de vorm van een granieten valk en als een Osiris-mummie gezien.We stellen vaak de farao voor als een oosters despoot.

 Dat is zeker niet terecht. Hij werd ook niet als god vereerd, hoewel hij wel als god beschouwd werd, want hij staat borg voor de jaarlijkse overstromingen van de Nijl en het beheersen van duistere machten.

Op geregelde tijden verleende hij audiëntie aan zijn ministers, zijn rijksinspecteurs en ander hoge ambtenaren. De farao der gastvrijheid komt ons voor als een vriendelijke man. Hij stelt Jakob bij zijn komst in Egypte direct op zijn gemak. Hij vraagt hoe oud hij is en hij heeft echte  belangstelling voor zijn  beroep.

 Ik heb hem in de lijst met faraonamen dan ook genoemd de farao der gastvrijheid. Hij maakt op ons een warme en menselijke indruk. Nu was hij geen echte Egyptenaar zoals we weten. Maar zo waren ze niet allemaal. Het volk beschouwde de farao als een godheid, als een bovenmenselijke figuur. Men vermeed zelfs zijn naam uit te spreken.

Zelfs in de Bijbel wordt zijn naam zelden genoemd. Weet u wat de farao altijd het allereerste deed als hij koning werd?

Van mastaba tot piramide

Hij liet voor zichzelf een graf bouwen, een zogenoemde, mastaba , een groot vierkant stenen, massale gevaarte met schuin oplopende wanden.

Het had de vorm van een bank uit die tijd.

In zo’n mastaba  waren verschillende ruimten waarin de gestorvene  de offergaven in ontvangst kon nemen, die hem door de dodenpriesters werden gebracht.

De dode rustte zelf niet in de mastaba, maar diep daaronder in een gegraven schacht.

Aan het benedeneinde van die schacht werd een kamer uitgehold, waarin de sarcofaag met de overledene werd neergelaten. Dan werd de schacht met puin en aarde opgevuld.

De  eerste trappenpiramide is ontstaan doordat Imhotep in dienst van farao Djoser mastaba's op elkaar liet stapelen.Op dit terrein heeft men vorige week nog twee graven opgegraven. Zie bij Egypte/Dodenboeken

Cleopatra

Cleopatra - de laatste farao van Egypte -  is een legendarische figuur. Hier schijnt zij met haar geliefde Antonius te varen bij haar bezoek aan Tarsus in een schip met purperen zeilen en zilveren roeiriemen en tal van Cupido's

 

Haar graf zou onlangs gevonden zijn in een tempel die gewijd was aan de oud-Egyptische godheid Isis.

 

Vele kunstenaars zijn door haar geïnspireerd.

Ze leefde in de tijd waarin Egypte geconfronteerd werd met de Romeinse veroveringszucht.

Samen met Marcus Antonius is zij begraven in Alexandrië.

Laat ik beginnen bij Julius Caesar, de latere Octavianus, Augustus, keizer van Rome.

Wie zou Julius Caesar opvolgen? Uiteindelijk bleven er twee figuren over.

Marcus Antonius, Caesars rechterhand en Caesars jonge adoptiefzoon Octavianus.

Octavianus en Antonius verdeelden het rijk in een westelijk en een oostelijk deel. Beiden waren echter niet van plan met de helft genoegen te nemen.In 41 v.Chr. ontmoette Antonius Cleopatra voor het eerst. Hij werd smoor verliefd op haar. Een jaar later werd uit deze relatie een tweeling geboren.

 

Maar hij was al getrouwd.

Toen Antonius weduwnaar was geworden trouwde hij niet met Cleopatra, zoals je zou verwachten, maar met de zuster van zijn tegenstander: Octaviana. Uiteindelijk heeft hij haar toch in de steek gelaten voor Cleopatra.

Octavianus maakte handig gebruik van Antonius’verslaving aan Cleopatra.

 Stap voor stap veroverde  Octavianus het oosten.

Maar dan komt een heftige confontatie tussen de legers van Antionius en Octavianus. In 42 v.Chr. vernietigt Marcus Antonius in de slag bij Filippi zijn tegenstander.   

 

Tarsus/Cleopatra

 

 

Antonius begeeft zich daarna naar Tarsus. Overmoedig als hij nu geworden is nodigt  hij Cleopatra uit om hem daar, in Tarsus, te bezoeken. Zij neemt de uitnodiging aan en vertrekt naar Tarsus.

 Ze arriveert daar in grote stijl. Haar schip heeft een vergulde voorsteven, purperen zeilen en zilveren roeiriemen.

Ze laat zich bedienen door meisjes die verkleed zijn als nymfen.

Zelf is ze gekleed als Afrodite, de liefdesgodin.

 Ze ligt op een gouden canapé en is omringd door jongens in Cupidocostuums.

Zo ontmoet Antonius haar. Ze weet hem te verleiden. Hij gaat nu weliswaar om politieke redenen naar Egypte, maar hij wordt daar smoor verliefd op Cleopatra. Cleopatra is dan 28 jaar en Antonius 42 Het wordt een passie die tien jaar zal duren.

De kansen keren later want in de slag bij Actium wordt nu Antonius verslagen.

Cleopatra en Antonius vluchten naar Egypte. Daarna verschijnt Octavianus voor de grens van EgypteCleopatra sluit zich op in haar mausoleum met al haar schatten. Ze laat nu Antonius weten dat zij dood is.

Als Antonius dit hoort is hij er helemaal kapot van. Hij laat zich in zijn eigen zwaard vallen. Hij sterft niet meteen.

Als Cleopatra dit hoort laat ze hem ijlings naar zich toe brengen in het mausoleum, waar hij in haar armen sterft.

Octavianus wil haar nu levend meevoeren naar Rome in een triomftocht Hij wil echter niet dat zij ook zelfmoord pleegt. Tijdens een maaltijd laat zij Octavianus een boodschap brengen: begraaf mij naast Antonius.Dan begrijpt Octavianus dat hij te laat is. Hij zal Cleopatra niet in triomftocht meevoeren naar Rome zoals hij vurig had gehoopt.!