A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eindtijddenken 2012


 

 

Fanatieke Israelliefhebbers menen dat er straks nog de derde rtempel gebouwd zal worden. Ze vatten de profetie die daarover gaat letterlijk op. Hier tonen ze al een afbeelding van die tempel, niet beseffend dat het gaat om een geestelijke tempel.

 

Bijbelleraar Frank Ouweneel heeft voor zijn ‘Eindtijd-Bijbelstudie’ allerlei gebeurtenissen die in 2011 zouden hebben plaats gevonden, verzonnen. Hij heeft ze ook willen onderbouwen met niet bestaande bronnen. (Ned. Dagblad 11 juli 2012).

 

Gegevensfraude?

 

 Dit is de conclusie van Wilbert van den Esker uit Wapenveld en Gerald Wagenaar uit Emmen.

Te gauwe conclusies

 De schrijver  is een broer van de bekende theoloog Willem Ouweneel. Fictieve radioactieve containers zouden hem op een dwaalspoor gebracht hebben .Over de berging van een schip dat vorig jaar vastliep bij Nieuw-Zeeland zegt de schrijver dat de berging vorig jaar moest worden gestopt omdat meer dan de helft van de bergers met zeer zware stralingsverschijnselen in het ziekenhuis moest worden opgenomen. En van een zeer groot aantal is de vraag of ze het er levend af sullen brengen. Een woordvoerder van een organisatie die daarbij betrokken is laat weten dat daarvan geen sprake is. Ouweneel wil aantonen dat een bepaalde uitleg van Bijbelse profetieën in 2011 al in vervulling zis gegaan en dat Jezus’ wederkomst  daarom vlak bij is. Hij maakt m.i. twee fouten: allereerst geeft hij een verkeerde uitleg en vervolgens wil hij die uitleg nog bewijzen met  gebeurtenissen die plaatsvinden. Ook  zijn uitleg van Daniël en Ezechiël  is wel erg actueel te zijn, maar is te kort door de bocht. 

Sensatie

 Terecht is er een reactie op gekomen van Jan Martijn Abrahamse, wetenschappelijk medewerker van het Baptistenseminarie aan de V.U.Hij is van mening dat Frank  Ouweneel zelf slachtoffer is geworden van een bepaalde trend. Men wil zo graag de Schriften in vervulling zien gaan en daarom speurt men de kranten na op de nieuwste vervullingen. 

Geen toekomstvoorspellingen maar toekomst visie

  Puntig samengevat schrijft hij:De Schrift toont ons geen toekomstvoorspellingen maar  toekomstperspectief in de gekomen Christus. Ik geloof dat sommigen die zo warm lopenvoor Israël,  hert  risico lopen Israëlicentrisch  te  denken ten koste van het Christocentrisch denken. De Bijbel geeft geen politieke blauwdruk van de toekomst .De Schrift wordt in bepaalde kringen geprezen omdat ze perfect vertelt hoe onze toekomst zal verlopen. De Schrift functioneert als routekaart naar de hemel. Ten diepste is het sensatie. De sensatie dat de Schrift zienderogen in vervulling gaat. De autoriteit van de Schrift  bewijst zich in de wereldgeschiedenis. Mensen willen zien en dan geloven. En als met zoveel zaken creërt de vraag het aanbod. Het is een Schriftgebruik waarin men geneigd is in Gods Raadsbesluiten te kijken De woordvoerders van deze manier van denken zeggen echter dat we juist in deze tijd waakzaam moeten zijn. Maar de waakzaamheid waartoe de Schrift  ons oproept is juist een oplettendheid waarbij het ons ontbreekt aan kennis over de toekomst 

Apocalyptiek

 Het Jodendom in tijd  tussen OT en NT besteedde grote aandacht aan het eindtijddenken! De zogeheten apocalyptiek. Het was een nieuwe vorm van profetie, die helemaal gericht was op het wereldeinde. De verlossing waar men naar uitzag steeg uit boven het nationale. Men verwachtte geen verlossing meer uit de tirannie der Romeinen. De apocalyptiek gaat uit van het contrastdenken  tussen  Babel en het  Nieuw Jeruzalem. In het boek Openbaring is Babel de stad van de mens en het Nieuw Jeruzalem de stad Gods