A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebed JHWH (3)


Ebed JHWH (3)

De Ebed Jahwèh is de Hebreeuwse naam voor de Knecht des Heren, de dienstknechtsgestalte van de eeuwige Christus vóór zijn menswording in Jezus.

Gdslasterlijk?

 

Dat Jezus zich identificeerde  met de knecht des Heren zien we al bij het eerste optreden van Jezus in de synagoge van Nazaret. Daar  wordt Hem de profetenrol van Jesaja overhandigd waaruit Hij gaat lezen: “De Geest des Heren is op mij, daarom omdat Hij Mij gezalfd heeft om aan armen het evangelie te verkondigen om aan gevangenen  loslating te boodschappen, blinden het gezicht te geven (Luc. 4;18)

 Gezalfde 

Let er op dat de naam Christus in het Grieks ook begtekent: gezalfde!

Als Jezus dit gedeelte uit Jesaja 53 staande heeft  voorgelezen, gaat Hij  weer zitten. Je kunt nu een speld horen vallen. Wat zal hij nu zeggen? Het is opmerkelijk dat de enige uitleg die Jezus aan dit Schriftgedeelte van Jesaja geeft is:’Heden is het schriftgedeelte dat u zojuist hebt gehoord, vervuld’. Die uitleg i s niet meer rabbijns, maar Messiaans.  De rabbijnen  vergeleken de ene tekst me de andere. Jezus  betrekt de inhoud van die tekst op zich zelf enzegt:”Ik ben die Ebed Jahweh”. Als de Nazareners die woorden tot zich alaten doordringen, worden ze woedend.’Maar dat is toch godslasterlijk!

Tweeërlei gestalten

 

Het dienstknechtskarakter van de Ebed Jahweh wordt ook duidelijk onderstreept in de brief van Paulus aan de Filipppenzen:

Laat die gezindheid bij u zijn, die ook in Christus Jezus was, die in de gestalte Gods zijnde het Gode gelijk zijn niet als een middel heeft gezien om er zelf beter van te worden,maar zich zelf ontledigd heeft en de gestalte van een dientknecht heeft aanbgenomen en de mensen is gelijk geworden.(Filip. 2:5).

Het gaat dus om twee gestalten van de Heer: een goddelijke en een menselijke gestalte. Misschien denkt u dat Christus in  Betlehem is geboren.Dat is zeker  niet zo. In Betlehem is de eeuwige Christus ens geworden.Christus is in Jezus mens geworden. Zijn menswording was een grote vernedering voor Hem. De Heer werd slaaf, dienaar vande Allerhoogsgst” Ebed JHWH Zijn dienst, was dienstwerk.

At  your  service

 

Er was vroeger een politicus die –terwijl hij  zijn hand aan zijn voorhoofd bracht -  zei:At your service’.  Tot uw dienst. Er is er maar één mens die terecht kan zeggen:tot uw dienst De Ebed Jahweh. Van Hem belijden de gelovigen:

De straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem en door zijn striemen is ons genezing geworden (Jesaja 53)

‘kaan ik u hiermee misschien van dienst zijn?

Geen fondantzoete, lievige Jezus

 

Men moet bij de dienstknechtgestalte van de Christus niet denken aan deemoed of deemodigheid als deugd of deugdzaamheid. Zijn dienen gaat veel dieper en is  veel breder. Volgens de woorden boeken zijn ’dienen’ en ‘deemoed’ wel aan elkaar  verwante woorden .Zo niet in de Bijbel.Het grondwoord  betekent; dienen, servus, dienaar zijn, gehoorzaam zijn,dienend optreden.Het is een grote misvatting Jezus te schilderen als een lievige, softe figuur.Zijn vernedering was geen nederigheid. De nederigheid van Jezus was geen karakterdeugd,maar diensstwerk!Waarmee is Jezus ons van dienst geweest? Dat Hij zich helemaal vereenzelvigde ,met ons mensen. Jezus was in zijn tijd een agressieve, intolerante persooon en persoonlijkheid, die de mensn te na  kwam Veel mensen vonden Jezus helemaal niet aardig. Hij was zo vaak kort door de bocht.Wat kon Hij scherp zijn!  Hij was bijvoorbeeld heus niet zo lief en lievig voor de Farizeeeën. Recht voor de raap zei Hij:jullie zijn adderengebroed, slangetuig. Hij was niet kruiperig onderdanig tegenover Herodes. Hij hnoemde hm een sluwe vos. De dienst van Jezus bestond  in het zich vereenzelvigen  met ons bestaan (Rom 6:5).Welnu, tot dat dienstbetoon roept de apostel ons op.Laat die gezindheid ook bij u zijn.

 De Joden een Jood, de Grieken een Griek 

Ook Paulus heeft zich geïdentificeerdin zijn bediening Zij ambtswerk als apostel was ook dienstververlening.Hij wil dienstbaar zijn als de Ebed Jahweh Hij is de Joden een Jood geworden om de Joden te winnen en de zwakken is hij zwak geworden om de zwakken te winnen (1 Kor. 9:9)