A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eben Haezer


Na afloop plaatste Samuël een gedenksteen en noemde die Eben Haëzer, want tot hiertoe heeft de HEER  ons geholpen. (1 Sam. 7:12)

 

Zie ook bij Afek, en bij Ark als talisman, Ark van het Verbond en bij Filistijnen -5 maal)

 

Zo zag een Filistijnse soldaat er uit. Heel kenmerkend was een bos veren die door een band om het hoofd  bij elkaar gehouden werden 

Op de foto is de heuvel van  Silo te zien waar de ark zich bevond. Vanaf deze plek voerden de Israëlieten de ark naar het terrein van de  veldslag met de Filistijnen.

Hier woonde dus priester Eli en de jonge Samuel. Hier werd Samuël ook geroepen door de HEER.

Hebben jullie deze woorden wel eens ergens op een woning gelezen?

Wat betekenen deze woorden toch? Het zijn Hebreeuwse woorden.

Deze woorden verplaatsen ons naar de tijd van Samuël, toen de Filistijnen  Israël  hadden bezet en  Israël de afgoden diende.

 Samuël roept het volk daarom op om  zich van harte te bekeren en de afgoden te verwijderen. Zoals bijvoorbeeld Baäl, wiens verering  het volk van de Filistijnen had overgenomen.

Dan zal de HEER hen verlossen uit de macht van de Filistijnen 

Twintig jaar lang roept Samuël het volk op om de afgoden weg te doen.

 Daarna bekeert Israël  zich en doet de afgoden weg.Sinds die tijd gaven de Filistijnen zich gewonnen en waagden zij zich niet meer op het grondgebied van Israël.

Het hele gebied tussen Ekron en Gat werd  heroverd en kwam weer bij Israël  (1 Sam.7:14).

 

Hebreeuwse naam

Zie kaartje!Om dit blijvend te gedenken, richtte Samuël een gedenksteen op en noemde die steen Eben-Haëzer.

Tot hiertoe heeft de HEER ons geholpen. De mensen die in  huizen wonen met een dergelijke naam willen dus belijden, dat zij weliswaar een moeilijke tijd gehad hebben, maar dat tot hiertoe de HEER hen heeft geholpen. Het is dus een soort belijdenis. Eben Haëzer!

Ark

Dit is de berg Silo waar de ark stond

"Laten we de ark uit Silo halen"riep het volk. "Dan zijn we zeker van de overwinning."
Zo gezegd zo gedaan.

Hofni en Pinehas brachten de  ark van Silo naar Eben-Haëzer. De blauwe lijn geeft aan de route van de ark waarlangs hij  in bezit was van Israël. De rode lijn is de route waarlangs hij in bezit was van de Filistijnen.  Waarom later de ark niet teruggebracht is naar Silo, maar naar Kirjat Jearim, blijft een mysterie.

Zie ook bij Ark van het Verbond.

De Filistijnen zijn nadrukkelijk aanwezig in het Oude Testament en wel voornamelijk als de grootste vijand van het volk Israël.

 Hun aanwezigheid in zuidelijk Palestina is in de tijd van de laatste richters en de eerste koningen een grote bedreiging geweest voor met name de zuidelijke stammen.

Na de nederlagen van de Filistijnen tegen David vermindert hun machtspositie aanzienlijk.'

In de afgelopen twintig jaar is veel geschreven over de Filistijnen, vooral op grond van de resultaten van de recente opgravingen in Asdod, Ekron en Askelon, drie van de bekende Filistijnse steden.

Alleen maar  tot hiertoe?

Voor sommige christenen  is het "tot hiertoe'  vooral beperkt tot het verleden -tot een "tot hiertoe heeft de HERE ons geholpen".

En nog niet verder Zij kijken 'bekommerd'. Zij kijken alleen maar achterom.Ze kunnen zich nog niet volledig toevertrouwen  aan Gods leiding voor de toekomst. Ze voelen zich zwak en weerloos.

Maar in de profetische geschiedschrijving van deze spreuk opent zich de volledige bevrijding van de druk der Filistijnen.

In het Eben Haëzer zit óók  toekomstperspectief. Die God die ons in het verleden heeft geholpen, zal ons ook in de toekomst nabij zijn.

De steen van Gods hulp mogen we omkeren naar de toekomst. Eben Haëzer. dit is een woord dat vooral naar voren toe is gesproken. Achteromziende, (ja, tot hiertoe) maar vooral vooruitziende.

In deze zin is Eben Haëzer een pand van de volkomen verlossing, waar het verhaal dan ook profetisch in uitmondt."Zo werden de Filistijnen vernederd en drongen het gebied van Israël niet meer binnen."

 

Het einde is al begonnen.

 

Ook vandaag mogen wij de gedenkstenen van hulp, de Eben Haëzers oprichten.

 Daar mogen we op gaan staan om over het hek van deze wereldtijd heen te kijken tot het voltooide koninkrijk van God.