A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Elam / Elamieten


Elam

Hoe kan het dat we hen allen in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden, Elamieten (Hand. 2:8)?

 

 

Dit is wat opgegraven is in Susa, de hoofdstad van Elam, waar later ook Daniël verbleef

 

Susa  hoofdstad van Elam.

 

In Jeremia 49: 39 lezen we dat JHWH Sebaoth (De HEER der legerscharen) "Elams boog" zal verbreken.

De Elamieten waren kennelijk beroemd en berucht om hun artillerie. Hun nietsontziende boogschutters waren zeer gevreesd. De pijl-en-boog was hun kracht. Daar moesten ze het van hebben.

Voor JHWH Sebaoth zijn zelfs deze artilleristen maar een stofje aan de weegschaal. Hij hoeft maar te blazen en ze zijn verstrooid.

Op meer plaatsen in het OT lezen wij dat God bogen verbreekt: Ps. 37,15; 46,10.

De naam Elam is Assyrisch en betekent "hoog" of "hoogland".

Het rijk lag in het huidige zuidwesten van  Iran, ten oosten van de Tigris en ten Noorden van de Perzische Golf.

Je kunt globaal stellen dat het tussen de Perzische Golf en Babylonië in lag.

Het rijk bestond uit een in het zuiden gelegen laaglandgebied  met de hoofdstad Susa, en hooglanden in het noorden en oosten

In de tijd van Daniël was Elam een provincie van het Perzische rijk (Dan. 8:2) Ook toen speelde Susa een belangrijke rol. Het was het derde regeringsjaar van koning Belsazar;"ik bevond mijin de burcht Susan in het gewest Elam)

Opmerking. Daniel leefde dus tijdens de koningen Nebukadnezar,Belsassar en Darius (zie ook Leeuwenkuil)

Daniël bevond zich toen in de burcht Susa (

Ondanks de grote geografische afstand tot Israël treedt Elam meerdere keren in het Oude Testament in beeld. Heel bekend is de profetie van Jeremia over Elam (Jeremia  49:34).Volgens mij is er een verband tussen Jeremia 49 :39 (Maar eens zal ik in Elams lot een keer brengen) en Hand 2 waar Elamitische joden op het Pinksterfeest aanwezig zijn en de Heilige Geest ontvangen.

Al vanaf het derde millennium voor Christus vormde het rijk een machtsfactor van betekenis. In het jaar 2700 voor Christus worden ze voor het eerst genoemd.

Susa was -wellicht al sinds de tijd van Abraham de hoofdstad. De meeste steden zijn door archeologen gelokaliseerd. Opgravingen hebben zeer oude tempels (ziggurats), burchten en de bekende Code van Hammurabi blootgelegd.

Er waren veel contacten met Akkad en Sumer en in latere perioden met Assur en Babel.

Naar het schijnt was het koninkrijk op cultureel gebied minder origineel was dan de omliggende landen:

Elam nam architectonische elementen over van Babylonië en het schrift van de Sumeriërs. Overigens spraken de Elamieten wel een eigen taal, die niets gemeen heeft met Sumerisch, Semitisch of Indo-Europees.

Babylonië had volgens gevonden kleitabletten frequent te maken met invasies door Elamitische koningen.

De Sumerische vorst Hammurabi versloeg hen in het dertigste jaar van zijn regering. Dat zal ergens in de 20e of 21e eeuw voor Christus  geweest zijn. Hammurabi heeft er min of meer voor gezorgd dat zijn rijk onafhankelijker werd van de agressieve Elamieten, die uitstekende boogschutters waren.

Vele eeuwen later maakte de Assyrische koning  Assurbanipal een einde een het rijk van de Elamieten.Hij liet zout strooien over de velden van Elam om het land onvruchtbaar te maken en hij deporteerde ook vele inwoners van Elam naar Samaria.(Ezra 4:9)

Pinksterfeest

Op het Pinksterfeest in Jeruzalem waren ook joden uit Elam aanwezig (Hand. 2: 9)Ze worden daar in één adem genoemd met Parten en Meden.