A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eenzame plaats 2 / Wat


 En de apostelen kwamen weer samen bij Jezus en berichten Hem al wat zij gedaan en geleerd hadden. En Hij zei tot hen “Komt hier en gaat met Mij alleen naar eenzame plaats en rust een weinig.” Want er waren velen, die kwamen en gingen en zij hadden zelfs geen tijd om te eten (Marc.6:30) 

 

 

 

Op dit duidelijke kaartje zien we het gebied waar Jezus de meeste wonderen in Galilea heeft verricht (Matt. 11:20). Het is de driehoek die gevormd wordt door Betsaïda, Kafarnaüm en Chorazin. Chorazin gaat op de map een beetje schuil onder het ballonnetje dat Kafarnaüm  aanwijst.  Die plaats  ligt dus aan de westelijke kant van de Jordaan. Bij Betsaïda gaat een hoofdweg naar Damascus. Je bent geneigd te denken dat Jezus in die driehoek  het  meeste gehoor heeft gevonden. Geen sprake van! :”Wee u Chorazin, wee u Betsaïda! Indien in Tyrus en Sidon de wonderen gebeurd waren die in u geschied zijn, zouden zij  al lang het boetekleed hebben aangetrokken en zich in zak en as bekeerd hebben (Matt.11: 21). Bekering is niet bekering tot een deugdzaam leven, maar de boodschap van Jezus aannemen.”Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven”.Deze woorden van Jezus lezen we even onder het scherpe oordeel van de Heiland  over de  genoemde steden (12: 28).

 

Genesaret

 

Ziet u ook het plaatsje Genesaret? Na die vreselijke storm op het meer was het bootje met de twaalven afgedreven in zuidelijke richting en kwamen ze niet in Kafarnaum aan maar iets zuidelijker, in Genesaret (Marc.6:53) .Blijkbaar was Jezus ingestapt.

Lucas noemt het meer  van Galilea het meer van Genesaret (Luc. 5:2)in tegenstelling tot Johannes die het meer de zee van Tiberias noemt (Joh. 6: 1) .

Lucas die vele zeeen had bevaren vond het blijkbaar maar een binnenmeertje. Een andere zaak is dat de stad Tiberias in de tijd van Johannes tientallen jaren later niet zo'n slechte naam meer had, omdat er ondertussen vele joden waren komen wonen waardoor het Griekse imago van de stad grotendeels was verdwenen.

Jezus meed net als alle joden in zijn tijd deze stad die de residentie was van Herodes Antipas.

Ziet u ook Magdala? Daar kwam Maria Magdalena vandaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn in Chorazin veel opgravingen verricht. Hier zien we een deel van een synagoge in die plaats

 

 

Gedeelte van de synagoge waar Jezus vaak gepreekt heeft en wonderen verricht. In Chorazin zeiden de bewoners net als in Kafarnaum, waar Jezus nota bene een lange speech heeft gehouden over het hemelse Brood dat Hij is (Joh. 6): Hij is ook maar een gewoon mens, nietwaar?

 

Is het u ook opgevallen dat de twaalven van Marc. 6:7 hier apostelen genoemd worden? Dat ligt voor de hand want de twaalven waren  officieel uitgezonden om te preken en tekenen op te richt van het Koninkrijk van God (Marc. 6:12). De leerlingen waren apostelen geworden. Na verloop van enige tijd brengen zij daarom officieel verslag uit aan Jezus (Marc.6:30). Ze vertellen aan Jezus alles wat zij geleerd en gedaan hebben. Jezus bevindt zich dan in Betsaïda. Het is een komen en gaan van mensen. De nieuwe apostelen zijn doodmoe en zien geen kans iets te eten.

 

Jezus’ advies

  

Jezus zegt dan: Ga maar met mij mee naar een eenzame plaats om een tijdje uit te rusten.  Rust een weinig. Die woorden gaan zeker niet uitsluitend over lichamelijke rust, over uiterlijke rust dus, om recreatie en ontspanning. Maar om een geestelijke, een innerlijke rust. De rust die de Meester alleen kan geven zoals Hij gezegd heeft “Komt allen tot Mij,vermoeide mensen, en Ik zal jullie rust geven” Jezus scheept zich in en vaart weg met de leerlingen. Hij gaat naar een eenzame plaats. De mensen zullen wel op de hoogte geweest zijn van deze traditionele retraiteplaats van Jezus. Terwijl Jezus langs de oever vaart, lopen de duizenden met gehandicapte, blinde en zieke gezinsleden zo snel ze kunnen, langs de oever. Jezus heeft zich niet ongemerkt kunnen losmaken van de mensen. Ze zijn op de hoogte van de plek waar Jezus gewoonlijk heengaat. Ze arriveren nog eerder op die plaats dan Jezus met het schip. De apostelen hebben nu ook nog geen moment rust. Ook hebben ze nog niets kunnen eten. Wat doet Jezus nu? Hij verricht een groot wonder. Hij geeft zijn apostelen ( met al die duizenden toegestroomde mensen) te eten door de wonderbare spijziging. En Hij laat zien dat Hij méér is dan een gewoon mens. Hij laat zien dat Hij de Zoon van God is, dat Hij meer is dan een begaafde rabbi.

Zijn onderwijs is allereerst gericht op de twaalven. Iedereen krijgt voldoende te eten. Nu moeten de twaalven toch wel overtuigd zijn. Nu moeten ze toch wel een groot vertrouwen hebben in Jezus. Helaas, dat blijkt niet zo te zijn.

 

Nog steeds bijziend

 

Nog diezelfde avond en nacht  worden ze doodsbang als er op het meer een geweldige storm opsteekt. Het blijkt dat ze van de wonderbare spijziging niets begrepen hebben. Hun reactie is pure angst. In die nacht hebben ze in ieder geval niet het besef dat God in Jezus Zelf bij hen was. Anders waren ze niet zo bang geweest: En zij waren innerlijk bovenmate ontsteld, want zij waren bij de broden niet tot inzicht gekomen (Marc. 6:52). Tot welk inzicht? Vragen we ons af. Natuurlijk tot het inzicht dat zij in Jezus met God zelf te maken hadden. Gaande over het meer had Jezus zich herkenbaar gemaakt met de woorden: “Wees maar niet bang, want Ik ben het.(Joh. 6:20)”.De twaalven waren ontzettend blij Jezus aan boord te kunnen nemen. Jezus is kennelijk meegevaren.(Marc. 6:51).Toch was de boot door de vreselijke storm iets naar het zuidwesten afgedreven. Ze komen niet in Kafarnaüm aan, maar in Genésaret (Marc. 6: 53). Ook daar ziet het weer zwart van de mensen .Als Jezus in die plaats uit de boot stapt herkennen de mensen Hem onmiddellijk. Ze hebben zieken op draagbedden  meegenomen. Sommigen smeken of ze slechts de zoom van zijn  kleed mogen aanraken (Marc. 6:56) Van Genésaret zal Jezus te voet of per boot naar Kafarnaüm gereisd zijn. Daar aangekomen spreekt Hij voor vele honderden mensen in het leerhuis van de synagoge met goddelijk gezag en messiaans bewustzijn over zich zelf als het Brood van het leven. Een uitvoerig verslag van Jezus optreden in de synagoge vinden we in Johannes 6.

 

Ongeloof bij de leerlingen

 

Zelfs bij het tweede wonder van de broodvermenigvuldiging (Marc.8) bleven de twaalven bijziend, terwijl ze nota bene al als apostelen uitgezonden waren!! Ik vind die vraag die Jezus hen stelt zo opmerkelijk. Welke vraag? De vraag van Jezus in Marc.8 24 “Begrijpen jullie het dan nog niet?” Wat begrepen ze dan niet? Wel, dat in Jezus God zelf naar hen toe was gekomen. Zelfs die twee opzienbarende wonderen  “bij de berg” hadden hen niet tot de overweldigende zekerheid gebracht dat zij in Jezus met God zelf te maken hebben.

  

De gist van Farizeeën en Herodes

 

Leken de twaalven misschien op de Farizeeën en Herodes? Die zagen in Jezus van Nazaret ook slechts als een mens onder de mensen. Dat was hun mening die als een zuurdesem hun gehele leven doortrok. Die visie had zelfs  haar uitwerking gehad in het leven der apostelen. Zelfs na die twee ontzagwekkende broodvermenigvuldigingen, bleven ze piekeren over het feit dat zij vergeten waren brood mee te nemen (Matt.16:5). Jezus brengt hun gedachten daarom op een ander niveau. Hebben jullie vergeten brood mee te nemen?  Dat is niet zo erg, hoor. Jullie moeten oppassen voor het gist van de Farizeeën en het gist van Herodes, dat heel je leven kan doortrekken. Wat bedoelt Jezus met dit zuurdesem van de Farizeeën?  De Farizese houding wordt getypeerd door hun opvatting dat Jezus van Nazaret – wie Hij ook is  - in ieder geval niet Gods zoon kan zijn. Dat is ook de gedachte van Herodes Antipas.

Dat is ook de gedachte van miljoenen mensen in onze tijd. Jezus roept de mensen op om af te zien van de gist van deze Farizeeën. Dit gist doortrekt het hele bestaan en verblindt.  Daarom zien miljoenen mensen vandaag niet wie Jezus is. Ze zijn geestelijk blind net als de Farizeeën en Herodes. “Hebt u ogen en ziet u niet?  Hebt u oren en  hoort u niet? (Marc. 8:18).Vraagt Jezus.

Gods Geest alleen kan hemels gist toevoegen.