A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EGYPTE OVERZICHT


Egypte overzicht

Zie vooral bij HOME/Thema's per land en klik dan bij het land Egypte.Daar vindt u alle plaatsen van Egypte en onderwerpen over Egypte die op onze website ter sprake komen.

Dit is een Sakia, een soort watermolen met een horizontaal kamrad, dat in een vertikaal kamrad grijpt en door een  buffel in beweging gebracht wordt. Aan een tweede  vertikaal groot rad zijn een tiental stenen kruiken bevestigd. De buffel heeft oogkleppen  voor.

Een sjadoef is iets anders. Een Sjadoef is een soort boerenput zwengel, Aan het ene einde een zware steen als tegengewicht enaan het andere einde de 'emmer'

 

Hier krijg je een kleine indruk hoe indrukwekkend de tempel geweest moet zijn in welks omgeving Mozes  werd onderwezen in de kennis der Egyptenaren. Alleen priesters mochten de tempel betreden

 

De farao van Egypte draagt als onderscheidingsteken de goddelijke kroon. Hij werd ook genoemd "de zoon van Re". Hij. Hij had altijd een gestyleerde baard en aan het voorhoofd bevond zich een kop van een Cobra, een Uraeusslang om zich tegen zijn vijanden te beschermen. Verder zie je hier de kromstaf en een menasje. Dit laatste is geen gesel, maar een soort plumeau om de vliegen te verjagen. Kromstaf en menasje zijn symbolen voor het Boven- en Benedenrijk van de beide landen van Egypte

"Zijn ogen doorgronden ieder mens. Hij is Re, die met zijn stralen ziet. Hij verlicht Egypte meer dan de zon en doet hedt land meer gedijen dan de hoge Nijl"

Djoserpiramide.

Hier ziet u  duidelijk hoe de Egyptenaren begonnen zijn met de bouw van de piramiden.

Men stapelde mastaba's op elkaar in een steeds kleinere vorm.

Een mastaba is een soort graftombe' Een lichaam werd nooit in een mastaba gelegd, maar in een sarcofaag diep onder de mastaba.

In de mastaba werden de grafgften gedeponeerd!! We bezitten een brief van Djoser waarin hij klaagt over de grote hongersnood in die tijd omdat de Nijl al 7 jaar nauwelijks buiten haar oevers was gestroomd

Zie bij Nijl/Korenschuren

Onvoorstelbaar dat de kleuren zo goed bewaard zijn gebleven. Schitterende afbeelding van het symbool van Hatsjepsoet op het eerste terras van haar tempel. Het symbool is een vliegende gier

Dit is nu de mummie van farao Ramses II die meer dan 50 jaar geregeerd heeft en bij Aboe Simbel voor zich beelden heeft laten maken van de hoogte van een flat. Zie Aboe Simbel Hij wilde zelf god zijn!

Dorsende en poepende buffels

Naamschild

Naamschild van een farao. Symbolen: herderstaf is heerser.Zuil is afkorting van Heliopolis (zie daar) Bies is waterplant symbool van boven Egypte. Bovan aan zie je een gans met de zon: farao is de zoon van Re.Later voegde men de god Amon cvan Thebe er aan toe.En zo wserd het Amon-Re. Op de cartouche staat  verder; Re heeft hem begiftigd met eeuwig leven (anch)

De farao kreeg bij zijn begrafenis een heel leger mee. De beelden werden door magische praktijken en formules tot leven gewekt.Hier heb je de essentie van de Egyptische religie

Was dit ook de woon-en leefwereld van de Israëlieten in Gosen? Je krijgt de indruk dat er niet veel veranderd is.In ieder geval was het begrafenisritueel in handen van de vrouwen

Begrafenisplechtigheid op het eiland Elefantine, in de Nijl. Dat eiland was de natuurlijke grens tussen het antieke Egypte en Nubië.Op de voorgrond zie je een groep klaagvrouwen  die zich bij de stoet aansluiten. Ze zijn zo juist met bootjes op het eiland aangekomen. Zie je de masten op de voorgrond?Luidruchtig spreiden zij  hun leedwezen toon. Haar kleren zijn gescheurd, haar borst en armen besmeurd met modder en voortdurend  slaan ze zich op het gelaat.Net als het volk Israël begroeven de Egyptenaren hun doden. Bij de begrafenis van de vader vervulde de oudste zoon een mythische rol.De dode is namelijk Osiris geworden en de zoon vervult nu de rol van de zoon van Osiris, Horus.Hij moet voor zijn vader zorgen in het hiernamaals, hem wreken enz.Daarom was de 'plaag' van de dood van de eerstgeborenen in Egypte zo vreselijk. (Ex.11)Op die manier ontnam je hem zijn eigen dodencultus en kreeg hij gaan kans meer om door te leven.

Een buffelkoe draait rond in de sakia.

Zoals jullie zien loopt de koe (beschermd door een grote lap)met de wijzers van de klok mee.Zie je dat de koe geblinddoekt is? Hij heeft oogkleppen voor.Urenlang moet hij rondjes draaien aan een horizontaal draaiend rad.Met aarden kruiken wordt het water omhoog gehaald en in een hoger gelegen irrigatiekanaaltje gestort.Bij de derde kruik rechts zie je hoe het water uit de kruik valt. Een jongetje past op de buffelkoe en zorgt ervoor dat de  sakia blijft draaien. De sakia wordt nu steeds meer vervangen door Japanse dieselpompjes. Dit tafereel is uit de Fajoem een belangrijk tuin-en landbouwgebied in Egypte. Toch wordt het meeste Nijlwater via het Bahr Joesoefkanaal en een netwerk van kleinere kanalen naar lagere regio's vervoerd. Het dieptepunt is het Karoenmeer in de Fajoem met een verval van 60 meter

Op een dorpsplein in de omgeving van Nag  Hammadi  voel je als het ware de zinderende hitte op de voorgrond en zie je hoe het verdampende Nijlwater de lucht wazig maakt? Mensen  en dieren  leven en wonen met elkaar. Zie je hoe de peuter links met een geitje speelt? Of is het een ander dier? Bij de ene woning wordt fruit verkocht en even verderop zitten mannen gezellig te keuvelen. Hier zie je geen toeristen!

 

Memfis

Memfis. Oude hoofdstad. Thebe was de hoofdstad in de tijd van Mozes. Avaris (in de delta) de hoofdstad van de vriendelijke farao van de gastvrijheid die Jozef ontving.Hij voelde zich verwant met de Hebreen, want hij was een Aziatishce allochtoon. Op de foto zie je de afbeelding van de tempel van Hatsjepsoet, de enige vrouwelijke farao.

Deze sfinx is het enige dat is overgebleven (3000 jaar geleden)

Nijlmeter. De Nijl was de belangrijkste cultuurfactor  van het oude Egypte. Belasting moesten de boeren betalen aan de hand van het peil van de Nijl.Egypte heefrt nooit een zondvloed verhaal gekend, want de overstroming van de Nijl was een zegen. Mesopotamie kent wel een zondvloed verhaal. Zie bij Ark

Egypte en het christelijk geloof

Het waren Egyptische monniken die het Evangelie naar Engeland en Ierland  gebracht hebben.  Van daar uit zijn Willibrord en  Bonifacius overgestoken naar ons land. Ook het  kerkboek herinnert ons aan Egypte, omdat daarin de geloofsbelijdenis van Athanasius is opgenomen die van 296 tot 373 leefde en bisschop van Alexandrië was.

Het symbool van het kruis hebben wij (zeggen de Kopten) te danken aan de Egyptische christenen. Zij zijn het geweest die het bekende anchteken, (het teken van eeuwig leven) veranderd hebben in het teken van het kruis. Vele Koptische christenen in Egypte tatoeëren een blauw kruisje op hun arm

Op alle naamschilden van de Farao’s zie je het anchteken. Het teken van het kruis komt nietuit Rome. Dáár waren de oudste symbolen van het christelijk geloof  het bekende vis-teken en het beeld van de Goede Herder met een lam op zijn schouder.

De tekst  uit het Mattheüsevangelie: Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen  speelt een belangrijke rol in de Koptische kerk. De Koptische gids brengt u graag naar de Sergiuskerk in Caïro, waar een plaat boven de ingang vermeldt: Sergiuskerk, oudste kerk van de stad waar de Heilige Familie woonde

Vlak bij het vliegveld van Caïro heeft de oude stad On gelegen, waar Jozef zijn vrouw gevonden heeft. Hij was immers getrouwd met de dochter van Potifera, hogepriester te On.

De Griekse naam voor On is Heliopolis, wat zonnestad betekent. In On bevond zich de zonnetempel, die tempel was niets anders dan een heel groot plein dat aan alle kanten door de zon beschenen werd.

Vóór dit plein stond een obelisk met een groot altaar. Ten zuiden van de tempel bevond zich de zonneboot, het schip waarmee de zonnegod Re dagelijks langs de hemel voer

Op heel veel cartouches (naamschilden) zie je in Egypte in hiëroglyfenschrift een gans afgebeeld met daarachter een zon.

Wat betekent dit? Wel dat betekent: zoon van Re, de zonnegod. Farao was dus een godenzoon.

De gewone Egyptische tempel heeft echter altijd een driedeling; de voorhof, de zuilenzaal en het heilige der heiligen.Zo ziet de 400 meter lange(!) Tempel van Amon in Karnak er uit  Hier was het oude Thebe, hoofdstad van het Egypte van Mozes.

De gigantisch grote zuilen met het motief van de papyrusbundel en de lotusbloem (symbolen van Neder-en Opper Egypte) geven de toerist een goede indruk van het rijk der Farao.s waaruit Mozes het volk Israël moest leiden.

Het gouden kalf leek sprekend op de heilige Apisstier, die de Egyptenaren vereerden vlak bij de oude hoofdstad Memphis.

De Apisstier was de ba (verschijningsvorm)  van de godheid Ptah. Symbool van vruchtbaarheid, voorspoed en levenskracht.In het voorjaar werd hij in een feestelijke processie rond de ingezaaide akkers geleid.

Je kon over hem beschikken en nu was je niet zo weerloos en kwetsbaar.

Door magische rituelen kon je namelijk  beschikken over goddelijke machten. Als  Israël een gouden stierkalf gaat maken vervalt ze  in het oude heidendom van Egypte

Egypte dacht dat het stierkalf het beeld van de godheid was.

De duizenden afbeeldingen van de goden hebben veel weg van dieren. Een mens met een kop van een valk, een ibis, een jakhals, een krokodil. Nergens kom je meer onder de indruk van wat we lezen in Rom. 1:23 ‘Zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen lijkt op een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en kruipende dieren’

De Hebreeuwse naam voor Egypte is Mizrajim wat beteken ’plaats der verschrikking’. In de laatste drie letters van Egypte herkennen we de naam van de godheid Ptah van Memphis Het-kup-pta (Egypte) betekent: huis van de levenskracht van Pta

In het oude Egypte ontbraken de profeten met profetische kritiek op de bestaande orde. Alles lag vast in de natuur en in de samenleving. Alles was bepaald door de Ma’at. Men ging er bij voorbaat van uit dat wat de farao doet, goed is voor het volk. De koning moest de Ma’at handhaven, het vaste stramien voor natuur en samenleving

De farao beeld van God?De Bijbel zegt Jezus Christus is Gods Zelfportret.

In Egypte heeft Mozes gewoond en werd hij onderwezen in de wijsheid der Egyptenaren, ga je ineens beseffen.

Herinnering aan de Bijbel? Ik noem er één. Op de buitenmuur van de tempel van Karnak zien we afgebeeld hoe Farao Sisak krijgsgevangenen uit Jeruzalem naar Thebe brengt na de overwinning die hij behaalde op Rehabeam, koning van Juda.[3] klacht op klacht horen


[1] Gen. 37,Exodus, overal. Zie ook Caïro, Thebe, El Amarna., Alexandrië, Aboe Simbel, enz. De plaatsen waren de farao's gewoond hebben waren Avaris (bij Gosen) voor het Oude Rijk Memphis en voor het nieuwe Rijk Thebe

[2] Exodus 32

[3] 2 Kronieken 12:2 Koning Sisak trok op tegen Jeruzalem met  twaalfhonderd wagens en zestigduizend ruiters. Typerend voor de kroniekschrijver is zijn kritisch commentaar: want zij waren ontrouw geworden jegens de Here. In de annalen van de Farao's worden de farao's alleen maar verheerlijkt!

bij de Farao in Tel-el-Amarna, maar deze liet niets van zich horen.Hij sprong de vazalvorsten niet bij. Daardoor konden de stammen Israël Kanaan ongehinderd in bezit nemen. Zie verder  hier ondervoor farao's in de bijbel