A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Exodus


Exodus

Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd (Ex.20:1)

 “Twee mannen spraken met Hem over de exodus  die Hij te Jeruzalem moest volbrengen. (Luc.9:31)

 

Er is ook een exodus van de Hyksos. Zie bij Hyksos. Ook zij werden verdreven uit Egypte.

 

De exodus met Mozes als leider geschilderd door een  onbekende schilder

Voor de moderne mens na de Verlichting is er geen plaats meer voor een openlijk en direct ingrijpen van God in de geschiedenis.

De farao lijkt onaantastbaar. De slangenkop van een cobra lijkt iedereen op een afstand te houden. De twee symbolen van Boven- en Beneden Egypte verkondigen zijn grote macht.

 

In zijn strijdwagen trekt de farao erop uit.

Toch is volgens de auteur van het boek Exodus God de grote Regisseur achter de gebeurtenissen die de uittocht van het volk Israël uit Egypte beschrijven.

God de HEER gaat zelf via de exodus van Israël zijn beloften aan de aartsvaders waar maken. ‘In U zullen alle volken der aarde  gezegend worden’.

Hier lag Mozes nog in het biezenkistje.

Farao Toetmoses had bevel gegeven alle Hebreeuwse jongetjes die geboren werden in de Nijl te gooien (Ex. 1:22). Het was een kinderoffer dat de farao wilde brengen aan  de riviergod de Nijl.

De Nijl werd immers ook als god vereerd!

De uittocht is niet een gevolg van een knappe militaire strategie van Israël, noch van het leiderschap van Mozes of de welwillendheid van de farao.

Israël is weerloos, Mozes is bang  en de farao is ongelooflijk hardnekkig.

De exodus is voor 100% het gevolg van Gods machtig ingrijpen: Soli Deo Gloria! Dat het volk bevrijd  wordt uit de slavernij heeft het  helemaal te danken aan God de HEER.”Ik ben God de HEER die jullie bevrijd heeft”

De schrijvers van het Nieuwe Testament en de hele christenheid hebben de exodus daarom ook steeds uitgetild boven het kader waarin zij in het boek Exodus staat.

Zij hebben de doortocht  gezien als een doorbraak naar een nieuw bestaan een nieuwe toekomst.

Ze hebben  de bevrijding uit Egypte terecht getekend als de bevrijding van het menselijk geslacht uit de slavernij van de zonde onder leiding van en door de verdiensten van Jezus Christus, van wie Mozes een type is. Mozes is ook de eerste die het Te Deum aanheft (Ex.15:1)

De exodus heeft zich vermoedelijk ook niet voltrokken via de uitloper van de Rode Zee die nu golf van Suez wordt genoemd, maar via de Golf van Akaba Zie  bij Schelfzee.

Welke farao uittochtfarao?

De farao in zijn strijdwagen!

De farao van de uittocht (exodus) is vermoedelijk Amenophis II geweest.

De mummie van deze farao is in 1898 gevonden.

We mogen ons echter niet te zeer vastpinnen op allerlei namen en plaatsen. In ieder geval weten we dat het volk Israël toen in de streek Gosen woonde.

Op de kaart aangeduid met Zoan, ten noorden van de hoofdstad Memfis van het Oude Rijk. Zoan was misschien de plaats Ramses. Dat blijft gissen.Ruim  430 Jaar (Ex.12:40) verblijft Israël in Egypte  Het eerste tentenkamp dat het opslaat  bij de uittocht is bij Sukkoth (Ex.13:20).

Daarna vertrekt het volk verder.

De Israëlieten trekken  niet langs de kortste weg naar het beloofde land.

Dan hadden ze naar het noorden moeten afbuigen langs de Middellandse zee via het land der Filistijnen, via Askelon. (Ex. 13:17) God leidt hen echter via een andere weg.

Hij doet dit door middel van een lichtende wolk en een vuurzuil, symbolen van Gods tegenwoordigheid. De doortocht door de Rode Zee, ook wel Schelfzee genoemd zal vermoedelijk hebben plaats gevonden in de golf van Akaba.

 Akaba  is tegenwoordig een toeristenplaats in Jordanië naast Eilat.Zie verder bij Schelfzee

Exodus van de Christus

Het nieuwtestamentische getuigenis spreekt óók over de exodus van Jezus (Lucas 9:31) “En zie, twee mannen spraken met Hem en wel Mozes en Elia. Deze in heerlijkheid verschenen, spraken over zijn uitgang(exodus staat er in het Grieks !!)) die Hij te Jeruzalem zou volbrengen.

De berg der verheerlijking kan m.i. niet de berg Tabor zijn, zoals gewoonlijk wordt aangenomen..Zie daar.

Ik vind het jammer dat in de NBV-vertaling het woord exodus is vertaald met  “levenseinde” vooral ook omdat Mozes en Elia de typische vertegenwoordigers zijn van het  Eerste of Oude Testament Het woord ‘levenseinde’is wel begrijpelijker, maar je mist er toch iets in.

De oudtestamentische achtergrond is in de NBV-vertaling namelijk  weggevallen.

Deze exodus van Jezus moeten we mijns inziens toch wel zien tegen de achtergrond van de exodus van Israël.

De geschiedenis van Israël is namelijk de vóórgeschiedenis van Jezus.

Zoals het volk Israël uit de slavernij van de farao’s dwars door de woestijn is uitgetrokken naar het Beloofde Land, zo heeft Jezus Christus zijn exodus  volbracht te Jeruzalem via zijn kruisdood en verrijzenis. Voor Matteus  wordt de roeping van Israël vervuld in de roeping van Jezus  ”Uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen” (Matt.2:15c)

Mozes leidde   het volk uit de slavernij en gevangenschap.

Zo wordt Jezus in de bijbel getekend als de uiteindelijke Overwinnaar over de duistere machten van zonde en dood.(1 Kor.15:37). Gode zij dank die ons de overwinning geeft door Jezus Christus.