A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eufraat/Beenderendal


Dal vol dorre doodsbeenderen

Ezechiel kreeg het visioen van de dorre doodsbeenderen bij het Kebarkanaal dat water van de Eufraat afvoerde. Dit visioen is opgetekend in hoofdstuk 37 van het boek Ezechiel

De Eufraat was enorm breed.De reusachtige watergolven overspoelden vaak het vlakke land

 

Boodschap van Ezechiel hoofdst. 37

Wat is de boodschap van Ezechiel  in hoofdstuk 37?De  levenwekkende kracht van de Heilige Geest is overal aanwezig waar Gods Woord verkondigd wordt.

Dat is  de boodschap van Ezechiël!Ezechiël was een profeet van Israël die leefde in ballingschap in Babel. 

In het rijk van Nebukadnezar.  Al jaren voor de verwoesting van Jeruzalem was hij met vele anderen naar Babel gedeporteerd. Die Babylonische ballingschap beleefde het volk als een periode van dorheid en doodsheid.

Jeruzalem is verwoest!

 Op zekere dag krijgt  Ezechiël  het verschrikkelijke bericht "Jeruzalem is verwoest en de tempel is tot een puinhoop gemaakt". Ezechiël is er kapot van.

Geen wonder dat hij die nacht niet kan slapen.  Hij heeft een afschuwelijke nachtmerrie. Hij ziet een massagraf dat vol is met lijken. Tot zover het oog reikt  ziet hij lijken. Net zo luguber als toen men massagraven  ontdekte in Auschwitz en andere concentratiekampen. Waar Ezechiël ook heenkijkt, overal ziet hij skeletten en beenderen van mensen.  Een afschuwelijk gezicht. Het is een lugubere en macabere doodsvallei. Net als  wanneer vroeger een grote veldslag plaats gevonden had en men niet de moeite genomen de lijken te begraven.

De koude rillingen lopen Ezechiël over de rug.Het angstzweet breekt hem uit. Maar in dit visioen komt God hem tegemoet. In het eerste vers lezen we “Ik werd opnieuw door de hand van de Heer gegrepen  en de Heer  voerde mij in de geest naar buiten. Hij zette mij in een dal. God wil hiermee Ezechiël iets duidelijk maken. God heeft ook ons daarmee iets te zeggen. 

Dal vol skeletten, lijken en doodsbeenderen!!

Dat schrikaanjagende dal vol dorre doodsbeenderen heeft ook voor ons een boodschap. Ezechiël moet het maar eens goed in zich opnemen.  Hij moet er van alle kanten omheen lopen.Wat griezelig.  Doodeng.  Huiveringwekkend is het. De  God spreekt  Ezechiël  aan met het woord  

Mensenkind. 

Dat is geen troetelnaam. Met die naam wordt de nietigheid van de mens aangeduid. Tegenover de grote God is de mens zo klein, zo weerloos en machteloos. Tegenover de Heilige God verliest de mens zijn eigendunk en trots. Mensenkind. Deze beenderen zijn het gehele huis Israel. Nou dat is ook geen compliment. 

Het zal je maar gezegd worden. Het volk van God is zo dood als een pier. Het was geestelijk dood. Ze zagen het niet meer zitten.  Ze hadden geen vertrouwen meer in de toekomst, in zich zelf en ook niet meer in God. Ze zagen het niet meer zitten.

Dat kan ook het beeld van het volk van God in onze tijd zijn.

Het is waar:ondanks de recessie hebben wij het in  materieel opzicht heel goed. We kunnen ons veel permitteren.

We hebben een zekere luxe. En we doen nog van alles in onze  kerken. We confereren en we organiseren.  Maar de grote vraag is of we nog wel de persoonlijke omgang met  God de HEER kennen, die zo kenmerkend was voor de psalmisten.

Waar is  onder ons nog geloofszekerheid en de geloofsvreugde? Waar de heilige geestdrift ? We hebben wel kennis van God, maar hebben we ook kennis aan God. ? Hebben we nog wel een persoonlijke band aan Jezus Christus?Wij zijn praatkerken geworden. We snakken bovendien naar geluk, recreatie, ontspanning, maar is er onder ons nog wel die diepe hunkering van de psalmdichter van psalm 42 ? Kennen we nog wel de dorst naar de levende God ? Zoals een hinde smacht naar stromend water zo smacht mijn ziel naar u o God!

Als Ezechiël die huiveringwekkende doodsvallei  bekijkt, wordt hij door God toegesproken.

Reanimatie mogelijk? 

 

‘Mensenkind, kunnen deze beenderen levend worden?’

Het antwoord van Ezechiël verrast ons.  Hij zegt niet. ‘ Nee, dat kan natuurlijk niet.  Al die doodskoppen en skeletten kunnen toch niet zo maar weer levende mensen worden? Uitgesloten.  Kan niet.’

Dat antwoord lag natuurlijk wel  voor de hand.  maar dat zegt Ezechiël niet.

Hij zegt ook niet:laten we de mooiste beenderen en de gaafste skeletten bij elkaar zoek en proberen daar nog iets van te maken. Nee, dat zegt hij ook niet.  Ezechiël zegt: ‘ Heer dat weet u alleen’   Hij laat het aan God over. Hij kent de grootheid en de majesteit van God en zegt’ HEER U weet het’ . En nu kijken we naar ons eigen land. Naar West-Europa.  We kijken ook naar onze eigen kerken en we kijken naar ons eigen hart.  Wat is er een grote geestelijke leegte.  Wat is er veel geestelijke armoede.  Er is al jaren een grote uittocht uit de kerken  aan de gang. En velen die nog gebleven zijn, voelen zich als vreemden, ze voelen zich ballingen, ze voelen zich niet meer thuis in de kerk. Het is allemaal zo dor en zo doods.  De vensters naar de hemel schijnen dichtgemetseld te zijn. God vraagt ons ‘Mensenkind, kan daar verandering in komen?’

Gij weet het

Kan de gemeente weer springlevend worden, de kerken vol en de jongeren enthousiast?’Laten we met God de HEER zeggen, HEER,  u weet het alleen . Ezechiël krijgt van God een opdracht.  Ezechiël profeteer over deze skeletten, doodskoppen en beenderen en zeg Beenderen, hoort het Woord des Heren. Zie Ik breng geest in u en ge zult herleven Ezechiël doet wat de HEER hem heeft bevolen. Hij gaat profeteren. Profeteren is niet de toekomst voorspellen, maar het Woord van God verkondigen.  Profeteren is een profetisch getuigenis geven over God, wie Hij is, wat Hij  heeft gedaan en zal doen. 

Als Ezechiël het Woord van God gaat verkondigen, gebeurt het wonder.

 Al die beenderen en skeletten komen in beweging.  Er verschijnt vlees op, er komen organen bij en  al die duizenden skeletten in die doodsvallei komen in beweging . Er ontstaat een grote springlevende mensengemeenschapWat wil God ons in dit visioen laten zien?Allereerst dat Israël zal terugkeren uit de ballingschap. Maar de eigenlijke en diepste  vervulling vindt plaats op het Pinksterfeest, als de Heilige Geest zijn intrek neemt in de harten der mensen.

Reanimatie

Toen heeft het grote wonder van de reanimatie plaats gevonden. 

Toen is de wind van Gods Geest gaan waaien.

Toen heeft de adem van God mensen nieuw leven ingeblazen.

Toen heeft God mensen die geestelijk dood waren tot nieuw leven gewekt. Er wordt in de kerk vandaag ontzettend veel georganiseerd en vergaderd.  Er verschijnen honderden rapporten en verslagen op synodaal niveauEr zijn vele deskundigen aangetrokken. Maar wat wij vandaag in de eerste plaatsnodig hebben is  de hulp en de werkingskracht van de Heilige Geest. Zonder Heilige Geest zijn we geestelijk dood.Zonder Heilige Geest sterft het geloof afZonder Heilige Geest verkilt de liefde en wordt ons leven onvruchtbaar voor God.

Zonder H.  Geest wordt de kerk een kerkhof en de mens een mummie, het huwelijk een hel, de mens een onmens en een engel een spook!!! 

Waar het vuur van de Heilige Geest gedoofd is, komen de wolven  van het materialisme. Wat wij vandaag nodig hebben  zijn de slagregens van de moesson van de Geest die ons leven vruchtbaar maakt, en ervoor zorgt dat we weer kunnen geloven, hopen en liefhebben!

Heilige Geest

 Met de katholieke kerk van alle eeuwen belijden wij Ik geloof in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt.   De spots  van een kerktoren hebben een schijnwerpersfunctie De spots blijven onzichtbaar zo ook de Geest.

Hij werkt incgnito, anoniem, en verborgen De Heilige Geest  vraagt geen aandacht voor zichzelf Hij zet Christus in het volle lichtHeilige geest is woningzoekend. Hij zoekt een thuis voor de levende Christus.

Alleen ballingen komen thuis.

Alleen bedelaars worden gezegend.

Alleen vreemdelingen worden erfgenamen. Wij moeten weer ballingen worden .bedelaars en vreemdelingen op aarde . Moeten we nu maar afwachten ? Kunnen we dan helema

al niets doen?Dat is niet waar. We kunnen wel iets doen.  Wij mensen zijn meer dan dorre doodsbeenderen.  We hebben onze eigen verantwoordelijkheid. We kunnen kiezen.Wij kunnen  door onze onverschilligheid de Heilige Geest bedroeven. We kunnen de werking van die Geest uitblussen door de waterslang  van de spot. We kunnen ons wel laten raken en inspireren door die Geest. We kunnen ons bekeren van onze egocentrische levenshouding Van onze liefdeloosheid en onverschilligheid. We kunnen ons open stellen voor de werking van de Heilige GeestrWe wllen zoveel doen. Acte hier en actie daar .We moeten leren van genade te leven

Verkondig het Woord

Profeteer sprak God tot Ezechiël. 

Verkondig het Woord.

Dat is ook de opdracht voor de kerk in onze tijd. De Geest wil zich binden aan het Woord en overal waar dit Woord verkondigd wordt gebeuren er wonderen. Daar komen geloof, vertrouwen en liefde.  Daar verdwijnt    de doodsheid.

Daar komen mensen in beweging.

Want de H.  Geest is als een douche waarvan je opfrist en als een regenbui na een hete zomer, die alles in bloei zet.