A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

EBED JHWH (1)


(

 

Ebed JHWH (1) 

 

 

 

“Ik hoorde van een dominee dat hij lid was van ‘het gekrookte riet’.Wat betekent dat eigenlijk?” vroeg een bezoeker van onze site.Laat ik er dit  van zeggen:Het gekrookte riet is een behoudende, sterk bevindelijke stroming in de reformartorische kerken. De term komt uit de Bijbel:

 Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en de rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen ( Jesaja 42 :4)  

Het is een stijl in het Hebreeuws, die genoemd wordt  ‘het parallellisme’ .De eerste zin loopt parallel met de tweede en betekent hetzelfde.Het betekent in ieder geval kwetsbare mensen. Voor de meeste mensen zijn deze woorden abacadabra. Ze hebben te maken met de samenleving van oud Israël.Jesaja heeft het over een mens, die in de toekomst iets heel bijzonders zal doen.In heel het Oude Testament wordt hij aangeduid als ‘degene die komen zal’ .Het is een veelbelovende figuur.Hij is de Ebed Jahwèh. De dienaar van de HEER. Johannes de Doper vroeg aan Jezus:Ben u degene die komen zou, om moeten we een ander verwachten? Hij zal iets doen wat niemand ooit nog heeft gedaan.Hij zal zeker veel macht hebben, maar het gekrookte riet zal hij niet verbreken  de walmende vlaswiek zal hij niet uitblussen.Hij zal zachtmoedig en nederig zijn. Dat heeft ookJezus trouwens van zichzelf gezegd;Leert vabn mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij zal wel koning zijn, maar hij zal niet schreeuwen zoals de vele dictators die indruk willen maken met een geweldadig optreden Hij zal zich ontfermen over de zwakken, de weerlozen, de lijdende mensen.Hij is de Kn echt van God, de Dienaar van God. Zo iemand heeft de wereld nog noooit gekend.

  Nieuwe Vertaling 

In de Nieuwe Vertaling lezen we: (Jes.42: :1 ev)

Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen

Hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde

Ik heb hem met mijn geest vervuld

Hij zal alle volken het recht doen kennen

Hij schreeuwt niet en verheft zijn stem niet

Hij roept niet luidkeels in het openbaar

Jet geknakte riet breekt hij niet afDe kwijnende vlam zal hij niet doven

Uit het  verband wordt duidelijk dat het  om mensen gaat. Mensen in de gebrokenheid van hun leven. Slachtopffers van het geweld.Mensen geknakt in  bestaan. Mensen die verdrukt worden door slav endrijvers en tyrannen met een grote mond.Schreeuwlelijkers.Mensen voor wie het levenslichht dreigt uit  te gaan omdat hun le venslampie zo wenig licht meer verspreid.

Olielampje 

Vroger bezat men een olielamp met olijfolie. Als lont gebruikte men een vlasdraad. Als de olie opraakte, ging de vlasdraad walmen.De lamp zou heel gauw uitgaan. Welnu; de komende knecht des HEREN, dienaar van de Allerhoogpgste zal geen grote mond op zetten, maar hij zal er voor zorgen dat het kwetsbare leven wordt gered. Hij zal er voor zorgen dat leven nie ten ondergaat en het licht uitgaat.Hij zal de walmende vlasdraad niet uitblussen.Hij zal er niet op uit zijn het leven te vernietigen, maar te redden. Jezus heeft eens gezegd tot de Emmaügangers:”Onderzoekt de sschriften. Die zijn het die van Mij getuigen Hij is deze Knecht van de HEER, Dienaar van de Allerhoogste.

 Knecht des HEREN 

In het boek Jesaja wordt op vele plaatsen geschreven over een knecht of dienaar van God die zal komen in Israël en voor alle volken bevrijding zal brengen.. In het Hebreeuws wordt hij genomed De Ebed Jahwèh.In oude  vertalingen wordt hij genoemd ‘de lijdende knecht des HEREN.Hij zal vrede en gerechtigheid brengen. Als Johannes de Doper in de gevangenis zit stelt  hij via zijn vrienden dan ook aan Jezus de vraag:”Bent u nou degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten?

De knechtsgestalte van Cbristus komen we op vele plaatsen in de evangeliën tegen.

 Het Nazaretgebeuren  

 Laten we eens gaan kijken naar de knechtsgestalte in de Nazaretpericoop;Luc.4:16-30  Lucas plaatst het materiaal, dat hij waarschijnlijk van Marcus verkregen heeft, in zijn eigen raamwerk. Wat is de opzet van Lucas’ evangeliebeschrijving? Hij wil  de verwerping van de Messias door zijn eigen mensen llaten zien en dat daarom het evangelienaar de heidenen komt.De Gezondene wordt de Verworpene.We kunnen aantonen dat Lucas zijn materiaal gebruikt heeft om de waarheid aangaande de Messias tot haar recht te laten komen.Daarom zet Lucas  het gebeuren in Nazaret  voorop in zijn evangelie hoewel dat gebeuren niet het begin was van Jezus’ optreden Hij wel zegen:kijk dat is typerend voor het leven van Jezus Het historisch niet voorop gaat.Dat blijkt ook wel uit wat de bewoners van Nazaret tot Jwezus zeggen: Doe nou ook eens die tekenen die u in Kafarna:um hebt gedaan.Lucas begint niet met het gebeurde in Kafarnaüm, maar met het gebeuren in Nazaret. Daar hebben zijn dorpsgenoten Hem willen vermoorden door Hem in de afgrond te werpen.Ze moeten niets van Jezus hebben. Daaarom vragen ze ook een teken. “Bewijs nu eens dat je van God komt”. Dat ze ook zeggen”Hij is toch de zoon van Jozdef, de timmerman en wonen zijn zussten niet bij ons in  het doprp?’ is al een bewijs dat ze niet gelo ven in de Hoge Komaf van JezusDie verwerping is typerend vindt Lucas en daarom wil hij dat gebeuren voorop plaatsen

Het is als het ware symbolisch Als de inwoners van Nazaret scbreeuwen:laat hem maar dood vallen, grijpt Hj niet in, gebruikt Hij geen geweld.Hij is imers de Ebed Jahwe=éh.

 

 

Zie ook Bijbelse Verlichting en Bijbelse uren )

 

Een olielamp had in het oude Israël altijd twee openingen aan de bovenzijde die platwas..Eén voor olietoevoer en eén voor de luchttoevoer; De olietoevoer kwam van 8 vlasdraden die in elkaar gevlochten waren. Zo’n lamp werd   tijdens de nacht op een standaard vgezet. Midden op de tafel  En bleef gemiddeld 7 uur branden.Het was het enige lichtpunt. Het hele gezin zat dan om de tafel heen. Jezus heeft dat met zijn vier broers en minimaal  twee zussen vaak meegemaakt. ’s Avonds zat he gezin met minimaal 9 personen rond aan de ene tafel waarop de lamp van terra cotta stond.Jezus heeft eens gezegd;Naturlijk zet je een  een lamp niet onder een inhoudsmaat voor koren, maar op een standaard.In gedachten zie ik hen daar bvij elkaar zitten. Ik vind dat ontroerend.Vooral in maanloze nachten was die lamp nodig.Buiten was het natuurlijk ook erg donker, omdat er geen straatverlichting was.Heeft Jezus met zijn zusjes spelletjes gedaan? We weten het niet.Jozef zal wel geweten hebben, dat je moest oppassen als de vlasdraad ging walmen.Dan branndde hij niet lang meer. Het zou het gemeen zijn als iemand die pit zou uitblussen.Dan was het pikkedonker en je zou je gemakkelijk kunnen vallen Dat was een kwetsbare situatie.Als je in een maanloze nacht je behoefte moest doen en de lamp was itgegaan,, kon je de weg naar je pikdonkere woning heel moeilijk terug vinden.Daaraan denken we meestal niet.

 Geen klokkentijd maar zonnetijd 

Zodra het licht werd stond men op. Dan begon men te tellen; eerste uur, tweede uur, derde uur enzovoort.Geen klokkeuren dus. De Romeinse uurbereking begon om middernacht. Net zo zal bij ons.Van de evangelisten kent alleen Johannes de Romeinse tijdberekening