A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Edom .


Dit zegt God de HEER: Edom heeft zich op het volk van Juda gewroken en zo een zeer zware schuld op zich geladen. Daarom, zegt God, de HEER, zal ik mijn handtegen  Edom opheffen (Ezechiel 25:12)

Edom en Israel waren aartsrivalen Herodes was ook een Eomiet.

 

 

In het Herodion vind Herodes de Grote zijn laatste rustplaats. Het was een grote burcht met paleizen en een zwembad zo groot als een voerbalveld onder aan de berg

 

Van Ezion Geber tot de Dode Zee strekt zich het land van de Edomieten uit.

Het land van Edom was bekend om zijn roodachtig bergland

Opgraving van een karavansera en vesting van de Nabateeers in het land van Edom op de wierookroute

Dit is de Siq, een smalle kloof die de enige toegangsweg was naar de hoofdstad van Edom en later van de Nabateeers.

Omdat er hongersnood was uitgebroken in Israël waren Elimelech en Naomi uit Betlehem naar deze velden van Moab uitgeweken.

Edom lag ten zuiden van Moab,  in het gebied tussen Ezion Geber aan de Golf van Akaba en de zuidpunt van de Dode Zee.

De Edomieten moesten hun kostje verdienen in de handel.Hun karavanen bezochten Damascus en Mesopotamië.

De  belangrijke wierookroute van Jemen naar Damascus liep door hun land.

Er waren bovendien bijna geen landbouwgronden beschikbaar.

Het meeste grondgebied was woestijn. Toen de wierookroute verlegd werd, betekende dit de economische ondergang van het land.

        =================================

De Nabateeërswaren een nomadenstam uit de Arabische woestijn en zij hebben de Edomieten verdreven,

Dat gebeurde in dezelfde tijd waarin Nebukadnezar Judea veroverde.

Na de verovering van Judea door de Babyloniers werd de  Edomieten  toegestaan zich tevestigen  in het gebied ten zuiden van Hebron.

Ze hadden de Babyloniers behoorlijk geholpen bij hun verovering van Jeruzalem.

 

Idumea

 De Grieken en Romeinen gaven deze regio de naam Idumea.

Die naam komen we ook tegen in Marcus 3: 8. Petrus had Marcus verteld dat ee

n grote menigte de Heiland was gevolgd toen Hij het evangelie verkondigde. Het moeten er duizenden zijn geweest, uit Galilea, Fenicië (Tyrus en Sidon) en ook uit Idumea. Zo zijn we via Edom toch weer in het Nieuwe Testament terecht gekomen.

Overigens bleek telkens weer dat de mensen zich vreselijk gingen ergeren als Jezus niet beantwoordde aan hun verwachtingen.

 Ook de bewoners van Idumea  zullen aanstoot aan Jezus genomen hebben, toen Hij ging vertellen wie Hij was.

Dat Jezus beweerde de zonden te kunnen vergeven en dat Hij van God kwam zullen ze belachelijk gevonden hebben.

Na het jaar 70 zijn de Edomieten volkomen van de kaart verdwenen.

Lange tijd meende men dat het bijbelse Edom een mythe was en nooit had bestaan.

Totdat men in de 19e eeuw Petra ontdekte waar men vele herinneringen aantrof aan het volk Edom.

 

Nabateeers

De nomadenstam van de Nabateeërs hebben de Edomieten verdreven en zijhebben  zich later in Petra gevestigd.

 Petra is een Griekse naam. In debijbel heet deze stad van de Edomieten  Bozra (Jes. 63:1)

Israël en Edom, Jakob en Esau waren aartsrivalen

Aartsvader Isaak had twee zonen: Jakob en Esau. Jakob is de stamvader van het volk Israël geworden enEsau  die van het volk der Edomieten.

De Israëlieten en de Edomieten zijn altijd elkaars  rivalen geweest, hoewel hun beide stamvaders broers waren.

Dit was al voorzegd in Gen.25:23 Twee volken zijn er in je schoot, volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere de oudste zal de jongste dienen.God heeft Jakob uitverkoren om zijn plan tot redding van de wereld te realiseren.

Maar dat betekent niet dat Edom werd verworpen.

God  kiest voor Jakob. Hij heeft een voorkeur heeft voor het zwakke, het geringe en niet voor het machtige, het sterke en grote!.

Dat is de stijl van God.

is geen sprake van een keiharde verkiezingsleer, waar bij de één wordt uitverkoren en de ander verworpen.

Ook Esau ontvangt de zegen.

Maar de geschiedenislijn van Gods bevrijdend handelen heeft een bepaalde route, die via Jakob.

Obadja

Het oudtestamentische boekObadja  is helemaal gewijd aan een profetie over Edom.

 De Edomieten hebben de Israëlieten altijd dwars gezeten.

Als de Israëlieten op weg zijn naar Kanaän weigeren de Edomieten hen door hun land te laten trekken. In Numeri 20 :14 lezen we hoe  Mozes de koning vanEdom  heel vriendelijk vraagt door het gebied van Edom te mogen trekken.”We zullen dekoninklijke hoofdweg volgen en daarvan niet afwijken.

We zullen u graag betalen voor het water dat ons vee zal drinken”.De Edomieten weigeren botweg  en komen de Israëlieten zelfs met een groot sterk leger tegemoet (Num. 20:21)

Daarom moest het volk Israël met een grote boog om Edom heen trekken.

Het allerergste was wat de Edomieten gedaan hebben in het jaar 586  voor Chr Zij hebben toen koning Nebukadnezar van Babelgeholpen  bij zijn verovering van Jeruzalem.

Met groot leedvermaak hebben ze toegekeken toen Babel Jeruzalem verwoestte.

Blijkbaar was er nog steeds een collectieve wrok jegens Israël, dat niet hun stamvader Esau, maar Jakob door God werd verkozen.

Ze konden het nog niet verwerken dat niet Esau, maar Jacob de eerstgeboortezegen van Isaak ontving.En toen het broedervolk werd weggevoerd naar  Babel, pikten zij ook nog het vruchtbare land van Juda in.

Dat was ook weer erg gemeen. Daarom zal God de HEER Edom straffen zegt Obadja.

In de tijd van Jezus hebben de Joden veel moeten lijden onder het regiem van koning Herodes de Grote, die waarschijnlijk ook een Edomiet was.