A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eindgericht (1)


Eindgericht  (1) Voorwaar Ik zeg u, voor zover u dit aan één van deze mijn minste broeders gedaan hebt, hebt u het Mij gedaan (Matt. 25:40)= NBG vertaling.Ik  verzeker jullie alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, hebben jullie dit voor mij gedaan (NBV Nieuwe Bijbelvertaling) In de NBV is het Griekse woord voor ‘minsten’ vervangen door ‘onaanzienlijksten’. Jezus vereenzelvigt  zich met hen.  

Tussen vervulling en voleinding

 

 

In het Rijksmuseum in Amsterdam hangt een beroemd kunstwerk van de meester van Alkmaar een onbekende kunstenaar, werkzaam tussen 1490 en 1510. Het kunstwerk verwijst ons naar de werken der barmhartigheid, zoals zij door Jezus in zijn laatste woorden over het laatste oordeel genoemd worden in Matteüs 25:31-46. Op het zevende paneel heeft de kunstenaar een begrafenis afgebeeld. Het is een detail dat in Matteüs ontbreekt. Sinds de derde eeuw werd het door christenen aan de zes werken der barmhartigheid toegevoegd. Niet begraven van doden werd als een smaad beschouwd.

 

 In welke tijd leven we? We leven tussen de komst en de wederkomst van Christus, tussen vervulling en voleinding. Wat betekenen deze Bijbelse uitdrukkingen? Vervulling: al de profetische beloften van het Oude Testament zijn vervuld in Jezus Christus. Voleinding= de glorierijke komst van de Messias, de Rechter-Koning die zal komen om te oordelen. Die machtige Herder-Koning zal ook het Godsrijk definitief laten aanbreken. We weten uit de Bijbel dat Jezus het evangelie van het Godsrijk heeft verkondigd. Dat is vastgelegd en wereldwijd verkondigd. 

 

Hongerigen voeden

Dorstigen laven

 

Wat zijn de vruchten?

 Het gaat nu om de vraag wat de vrucht is van dit gepredikte woord van Jezus. Hebben de mensen geluisterd naar dit woord van Jezus? Heeft dit ook vrucht gedragen? Of de mensen in Jezus geloofd hebben, zal duidelijk worden in hun gedrag. Dat is het criterium  op de dag van het eindgericht.  Jezus zegt dit niet  om ons bang te maken, maar om ons te troosten en te bemoedigen. Zien jullie soms erg tegen die dag op, mensen?Denken jullie soms echt dat jullie afgewezen worden? Maar jullie hebben toch hongerigen gevoed, zieken bezocht enz.?  Hadden jullie dat uit jezelf? Dat is toch een bewijs dat jullie burgers zijn van het Koninkrijk van God? 

Werken van barmhartigheid

 

 


 

Het zevende werk der barmhartigheid werd in de 4e eeuw toegevoegd


\

 

 De werken der barmhartigheid die in dit hoofdstuk genoemd worden, zijn de vruchten van het geloof. Het geloof in Jezus is de enige weg tot behoud, maar dit geloof bewijst zijn geldigheid in de bewezen barmhartigheid. Als de mensen zich daarvan niets hebben aangetrokken, blijkt daaruit zonneklaar dat ze niet in Hem geloven.(25:45) Het laatste en definitieve oordeel in het eindgericht is herkenbaar aan wat wij gedaan hebben.De broeders zijn in eerste instantie het volk van de Messias. De broederliefde in  het Nieuwe Testament is verbonden met de liefde tot allen. Je kunt daarom  denken aan twee concentrische cirkels: de minsten van Jezus broeders zijn allereerst zijn volgelingen die arm en ziek en gehandicapt zijn ,maar die kring moeten we ook veel wijder trekken. De Farizeeën bewaakten de grenzen. Maar Jezus gaat daarover heen; Hij zocht hoeren en tollenaars en at met hen. Dat waren zeker de minsten en onaanzienlijksten in Israël. Jezus zelf is een van de minsten geworden, een van de onaanzienlijksten. Ja toch? Een gekruisigde had geen enkel aanzien.