A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Egyptische ballingen 2


 Egyptische ballingen (2) 

In het tekstgedeelte dat tot de Judese ballingen in Egypte is gericht, komen ook de profetieën voor over de dienende en lijdende “Knecht des HEREN” (dienaar, slaaf  van de  HEER). In het Hebreeuws: De  Ebed- JHWH.

Wij als christenen geloven dat Jezus van Nazaret de Ebed-JHWH is. Anders gezeged: dat Jezus de Christus is.Joden ontkennen dit. 

 

 

 

In 1970 heeft de Knesset  een “wet op terugkeer” aangenomen, waarin gesteld wordt dat een jood een persoon is die uit een joodse moeder is geboren of zich tot het jodendom bekeerd heeft en ‘geen lid is van een andere religie’ Messiaanse joden worden geacht te behoren tot het christendom.

 

 

Wist u dat ook in het oude Egypte de jongetjes besneden werden? Godsdiensthistorisch is er dan de belangrijke vraag: hoe is de relatie tussen die twee besnijdenissen?

Het oude Egypte had ook een tempel. Hoe is de relatie tussendie tempel en de tempel van Salomo?

 

 

In het oude Egypte werden de koningen  gezalfd. Ook in Israel werden de koningen gezalfd, dat wil zeggen met olie overgoten als teken dat zij door God aangesteld waren. 

Godsdiensthistorisch is er dan de belangrijke vraag hoe is de relatie tussen die zalvingen? In Israel werden profeten, koningen en priesters gezalfd.

 

In Jesaja 40 - 55 gaat het over de "Knecht des HEREN"

Hij was door God gezalfd met de Heilige Geest.

Het woord 'Messias" (ha Mesjiach) betekent 'de gezalfde'

Als je dit woord vanuit het Hebreeuws in het Grieks vertaalt krijg je "Christus"

Voor de volgelingen van Jezus  is Jezus de Gezalfde, de Christus.  Hij is gezalfd als onze hoogste profeet, priester en koning!               

 

De Joden geloven ook in de Messias. Zij geloven echter niet dat Jezus de Messias is.

 

 

God past zich aan

(zie ook bij onderwerpen aanpassing) 

 

Egyptische tempel Karnak

Misschien denkt u  dat de joden helemaal niet zo origineel geweest zijn en dat zij de idee van de  besnijdenis, de tempel en de  idee van het  gezalfde koningschap van de Egyptenaren hebben overgenomen.

Daar kan ik inkomen. Ik wil er daarom toch wat méér over zeggen.

 Ik denk aan wat Calvijn heeft geschreven over Gods aanpassing.

God past zich in zijn openbaring  aan aan wat wij kunnen begrijpen.

Kenmerkend voor Gods openbaring is haar beweging de laagte in.

Hij bukt zich zo ver voorover dat Hij zich opzettelijk in het blikveld en het gezichtsveld van het schepsel bevindt. Hij maakt in zijn openbaring gebruik van een bestaande besnijdenis, een bestaande tempel en een bestaand koningschap.

 Maar tegelijk geeft Hij er een nieuwe betekenis en inhoud aan. 

 De besnijdenis is dan niet meer een rite de passage, maar teken van zijn Verbond,

de tempel is dan niet meer de huisvesting van een verplaatsbaar godenbeeld, maar woning van zijn Geest en het koningschap van God krijgt dan een totaal ander karakter.

De door God gezalfde Vredekoning vestigt zijn Rijk op liefde en gerechtigheid. De gelijkenissen van Jezus gaan allemaal over dit koningschap.

 

 

Gods aanpassing

 

 

De Egyptische tempel was ontoegankelijk voor het publiek.

Maar in de beeldloze tempel van Israël  bracht men dagelijks offers; bij het offeren van dieren was er eerst

  1. de presentatie van het offerdier aan de priesters
  2. de goedkeuring van de priester en
  3. de handoplegging van de offeraar op de kop van het offerdier, alteken van overdracht van gezindheid en
  4. tenslotte het eigenlijke offer.

Aan dat offerdier mocht niets ontbreken. Het mocht geen enkel gebrek hebben, geen mank pootje of slap oortje, want het moest een verwijzing zijn naar het volmaakte offer van Christus.

Op de grote feestdagen kwamen tienduizenden naar de tempel. Het was een machtig gezicht als die menigte - staande in de voorhoven van de tempel - hun handen ophieven tot gebed: mijn bee met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht als offers die des avonds branden.

Ik weet niet of de uitgeweken Joden zich ook op het eiland  Elefantine gevestigd hebben. Daar bevond zich wel een grote tempel van de joden. Toen de Egyptische priesters van Chnoem ontdekten dat de joden rammen als offerdieren gebruikten, staken ze die tempel in brand. Het ram was bij de priesters van Chnoem een heilig dier.

 

De Ebed Jahweh

 

 

De eerste profetie vinden we in Jes. 42 :1 “Zie, mijn knecht, die Ik ondersteun, mijn uitverkorene, in wien Ik een welbehagen heb. IK heb mijn Geest op hem gelegd;hij zal de volken het recht openbaren. Hij zal niet schreeuwen, noch zijn stem verheffen. Noch die op straat doen  horen. Het geknakte riet zal hij niet  verbreken het kwijnende vlammetje zal hij niet uitdoven.’(Matteüs citeert dit gedeelte uitvoerig in Mat. 12:18)!

Jezus heeft zich in dit citaat zonder twijfel herkend. Hij was  zich   bewust de beloofde Messias te zijn. Hij is toegerust met de Geest van God. Hij is de Ebed-JHWH over wie geschreven is in het boek Jesaja. Hij zal de volken het oordeel aankondigen. Hij zal rechtspreken.

Niet als in joodse rechtspraak 

Maar Hij zal dit niet doen zoals in de Joodse rechtspraak gebruikelijk was.

De tekenen die in de Joodse rechtspraak bij een doodvonnis gebruikelijk waren, zal hij niet toepassen.

Het teken van de doodstraf was het verbreken van een geknikte rietstaf en het doven van een walmende vlaspit (vlam).

De Knecht des HEREN zal dit niet doen.  Hij zal uit naam van zijn Vader een genadig oordeel uitspreken (Matt. 11 : 26!!)Matteüs heeft uit de Ebed-JHWH- liederen uitgerekend die verzen gekozen die duidelijk aangeven wat de Knecht des Heren niet zal doen:hij zal niet schreeuwen, zijn stem niet verheffen , het geknakte riet niet verbreken en de walmende vlaspit niet uitdoven. Hij zal geen oordeel uitspreken zoals in de harde wereld gebruikelijk was: meedogenloos. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Hij is zachtmoedig en nederig van hart. Hij zoekt  niet de weg van macht en geweld. Deemoedigen die op het geknakte riet gelijken zullen niet verbroken worden  en behoeftigen die als walmende vlaspitten zijn, zullen niet worden uitgedoofd.

 Ook voor ons 

Dat bericht was dus allereerst bestemd voor de Judeeërs in Egypte. Betekent dat nu dat wij vandaag daar helemaal geen boodschap aan hebben? Nee, dat betekent het zeker niet.. Wij zijn nooit de oorspronkelijke luisteraars van  het Woord van God in de Bijbel. Er is in de Bijbel vaak sprake van een dubbele dieptedimensie. Dat betreft niet alleen het adres, maar ook de inhoud. De brief aan de Romeinen bijvoorbeeld is wel in eerste instantie geschreven aan de christenen in Rome, maar ook wij worden daarin aangesproken. Ook de inhoud van deze brief is voor ons bestemd. Augustinus, Luther en Calvijn hebben deze brief uitvoerig bestudeerd.

 Jes. 42 en 53

 En over wie gaat het in Jes.42? Het gaat daar uiteindelijk over de Messias die in de gestalte van een dienende slaaf naar ons toe gekomen is(Fil.2:7). In volkomen harmonie hiermee zegt Jezus:”Leert van mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart (Matt.11:29). Ook in Jesaja 53 gaat het weer over de Messias,maar nu wordt hij beschreven in de gestalte van de lijdende knecht van de HEER.:Om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem  en door zijn striemen is ons genezing geworden (Jes. 53:5.Hij deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. (Jes. 53:7)

Was het niet die topambtenaar uit Etiopië die deze woorden luid las in zijn koets? En was het niet Filippus die hem  hoorde lezen en die – uitgaande van dit woord - hem Christus verkondigde (Hand. 8 :34)? Het geloof van christenen dat Jezus de Messias is, is voor de joden altijd een heikel punt geweest, ja meer nog: een steen des aanstoots.

 Ergerniswekkende belijdenis 

In 2009 nam het Joods Agentschap in zijn onlinevragenformulier voor mensen die willen immigreren, de vraag op of ze geloven dat Jezus de Messias is. Als ze  ‘ja’ invullen krijgen ze als antwoord dat het erop lijkt dat ze niet vallen onder de Wet op terugkeer.

 Zijn Messiasbelijdende joden joden of christenen?

 

En in 1989 vond rechter Menachen  Elon dat Messiasbelijdende Joden proberen door die belijdenis “ de geschiedenis 2000 jaar terug te draaien”.Het blijkt ook dat uitsluiting van immigranten routinematig wordt toegepast bij Messiasbelijdende joden, maar vele Hindoestanen en boeddhisten niet worden weggeselecteerd.