A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efeze A Romeinse


Efeze (Romeinse)

Zo moet de tempel van Artemis er hebben uitgezien. In die tempel stond het beeld van Artemis en zo'n tempel was niet als een kerk bij ons die door iedereen bezocht kon worden.

Zuidelijk van Efeze lag Milete

De aula van Tyrannus 

Weet u dat de aula van Tyrannus in Efeze heel belangrijk is geweest voor de verspreiding van het evangelie in de Romeinse provincie Asia (Hand. 19:8)? Niet slechts één keer per week  trad de apostel op zoals hij gewoon was in de synagogen, maar elke dag sprak hij met de bewoners van Asia. En dat ging twee jaar zo door!  Hij sprak over het Koninkrijk van God  dat in de Christus gekomen was en hij sprak over “De Weg”. 

Met dit laatste werd bedoeld de weg die het Evangelie was gegaan in het kruis en in de opstanding van Jezus. Christenen werden genoemd: “mensen van de weg”.  Hij sprak zowel met joden als met Grieken. Vanuit heel Asia kwamen de mensen naar deze aula om  Paulus te horen spreken.

Rondschrijfbrieven

Ze kwamen uit Kolosse, Hiërapolis, Laodicea en vele andere plaatsen. De brieven van Paulus aan de gemeente te Efeze waren daarom ook altijd rondschrijfbrieven.(Kol.4: 16) Ruim twee jaar lang heeft Paulus daar het evangelie verkondigd.

Nergens anders kreeg hij zoveel kansen. Ook niet in de synagogen. Wie was deze Tyrannus? Meestal wordt hij beschouwd als een leraar in de wijsbegeerte. Er is ook een andere optie. Er is namelijk een inscriptie gevonden in het columbarium, de bewaarplaats van de grafurnen. Ook van  de grafurn van Livia de vrouw van keizer Augustus. Daaruit blijkt dat een zekere Tyrannus optrad als lijfarts aan  het hof. Als deze man de vader was van Tyrannus van Efeze, dan ligt de veronderstelling voor de hand dat ook deze arts was. Het beroep van arts werd soms vele generaties achtereen  door dezelfde familie beoefend. Als dat hier ook het geval was zou Tyrannus in Efeze een medische opleiding  hebben verzorgd.Als Tyrannus zijn colleges  had beëindigd mocht Paulus het woord voeren.

Tijdens de siesta

De Westerse tekst bevat namelijk in Hand. 19: 9 de toevoeging “van het vijfde tot het tiende uur”. Het vijfde uur was het tijdstip om het werk te onderbreken voor het gebruiken van een lunch en om tijdens de hete middaguren een siësta te kunnen  houden. Gedurende deze pauze stond de aula van Tyrannus leeg en was ze voor Paulus beschikbaar.

Zeven Klein Aziatische gemeenten Efeze ligt aan de zee.

Een kind staat achter een billboard waarop in Efeze de gladiatorenwedstrijden worden aangekoneidg!

 

 

Theater van Efeze

Bibliotheek Celsus van dichtbij!

 

Woningen van de rijken waren tegen de heuvel gebouwd. Wanden hadden schitterende mozaieken. Bij een van deze wonngen vond ik het ichtus teken in een tegel gekrast. Ze hadden stromend water voor het toilet en cenrtrale verwarming

 

 

Hier zie je goed hoe het theater op verschillende plaatsen gerestaureerd is, maar je krijgt wel een indruk hoe groot het theater was.De akoestiek was uitstekend.Als je beneden fluisterde, konden de  bezoekers op de bovenste rij je nog verstaan.! 25.000 bezoekers kon het theater bevatten.

Het Romeinse Efeze

Ik slenterover de elf meter brede havenstraat, de Arkadiana Deze loopt  van de haventhermen langs de handelsmarkt naar het theater. Dit theater is tegen  de berghelling gebouwd

Bibliotheek van Celsus

Ineens denk ik eraan dat ook Tychicus hier gelopen heeft. Hij heeft de brief van Paulus  aan de Efeziërs bezorgd 

De haven waar het schip van Paulus uit Rome binnenliep is nu helemaal dichtgeslibd.

Waterspuwers in de vorm van leeuwenkoppen hielden indertijd het wegdek  heerlijk koel

Nu straalt het plaveisel van deze pronkstraat  warmte uit

Hoewel het al eind september is, is het nog behoorlijk heet

Vlak vóór het theater sla ik rechts af. Ik zie de handelsmarkt voor mij liggen. Het is een ruïneveld van 110 meter in het vierkant, omzoomd door zuilen en zuilresten  Architraven, friezen en daklijsten liggen her en der verspreid  als door goden handen uitgestrooid

Ik denk:Hier heeft Paulus het Evangelie verkondigd.  Hier bevonden zich de werkplaatsen en de winkels van de zilversmeden  Hier werden de zilveren Artemistempeltjes verkocht.  Hier slenterden  zeelui uit de hele wereld op zoek naar avontuur en vertier. 

Vlak bij de handelsagora kun je nog steeds een  marmeren plavuis zien. 

Die wees de vreemdelingen de richting naar het bordeel van de vier jaargetijden Een voet, een meisjesfiguur en een hart zijn er in gekrast. 

 De betekenis is duidelijk: Als je je voet in deze richting zet zul je een meisje  vinden dat jouw hart kan bekoren.

We steken de Marmerstraat over.
De groeven van de wagensporen zijn nog goed te zien.

Brede trappen voeren ons omhoog naar het theater met 25.000 plaatsen De 66 rijen zitplaatsen zijn nog in goede staat.
Voor de eerste rij zitplaatsen was vroeger een hoge muur opgetrokken.

Want er  vonden vroeger ook gevechten plaats tussen gladiatoren en wilde dieren. De apostel  schrijft [2]dat hij in Efeze tegen wilde dieren heeft gevochten.  Bij wijze van spreken. Het zal wel symbolische bedoeld zijn.  

De Macedonische reisgenoten waren door een woedende menigte naar het theater gesleurd

Ik loop naar het midden van de halfcirkelvormige ruimte, de zogeheten orchestra. Ik zeg enkele woorden tot de mensen die op de hoogste rij zitten. De akoestiek blijkt uitstekend te zijn.

Hier stond in de tijd van Paulus Alexander  die het opnam voor Paulus' vrienden.

Hij begon de menigte toe te spreken. In het grote tumult wist niemand precies waarover de rel was ontstaan. 

 Velen dachten dat de joden een complot beraamd hadden  tegen de verering van Artemis. 

 Had ooit een jood een zilveren beeld van Artemis gekocht of geofferd? Alexander had wel de gave van het woord, maar zijn stemgeluid werd al spoedig verzwolgen door duizenden stemmen, die riepen, schreeuwden ja gilden Groot is de Artemis der Efeziers.

Groot is de Artemis der Efeziërs!!!

 

Trap naar de tempel van Domitianus, die op het hoogste punt van Efeze stond

Poort naast de bibliotheek naar de agora 

Deze tegel wees de vreemdeling naar de dienaressen van Artemis. Als je je voet zet in deze richting zult je een meisje vinden dat je hart kan behagen

Artemis

De tempel van Artemis behoorde tot de zeven wereldwonderen.Ze was 110 meter lang en 50 meter breed en ze leek vanuit zee op een woud van zuilen.  Daarbinnen bevond zich het beeld van Artemis, dat uit de hemel zou zijn gevallen.  Aan de voorzijde van haar bovenlichaam zag men rijen bolvormige voorwerpen.

Waarschijnlijk waren die struisvogeleieren, symbolen van vruchtbaarheid.

Op de handelsagora tegenover het grote theater verkochten de zilversmeden  jaarlijks duizenden zilveren miniatuurbeeldjes van deze godin der vruchtbaarheid.

Demetrius zal in het gilde van deze zilversmeden een belangrijke plaats hebben ingenomen.

Tijdens de jaarlijkse feesten ter ere van Artemis  in de maand mei werd het beeld van Artemis in een kleurrijke processie onder daverend gejuich van duizenden toeschouwers in een "gouden koets" van de tempel naar het theater gedragen.

 De roes en de extase kenden dan geen grenzen.

De duizenden meisjes die aan deze godin gewijd waren, de zogeheten hiërodulen verdienden  voor de stad in die maand veel geld aan stedelingen en vreemdelingen. Ook de groep vrouwen die een zekere vorming hadden genoten, hadden het in die maand heel druk in haar privé-vertrekken net als een andere categorie vrouwen die de laagste klassen van de prostituees vormden.  Zij  woonden in de "huizen der vreugde". Van een dergelijk huis zijn enkele  muren  opgegraven. 

U  geheel anders

In tegenstelling tot deze surrogaat-liefde staat de echte liefde. 

 De liefde van Christus. 

Paulus schrijft hierover en hij bidt de gemeente toe dat zij samen met alle heiligen oog zullen hebben voor de grootte, diepte en hoogte van Christus' liefde.

Enkele tientallen jaren na Paulus heeft Johannes de apostel der liefde in Efeze gewerkt. 

Ook hij heeft geschreven over de ware liefde[6] Hoe groot is echter de tegenstelling tussen deze boodschap en het leven van de gemeente tijdens Johannes' verblijf op Patmos!

  Juist deze gemeente krijgt het verwijt te horen u Ik  heb tegen u dat ge uw eerste liefde verzaakt hebt"