A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ebed JHWH (2)


 

 

Lampenstandaard werd op tafel gvezet

 

Ebed JHWH(2) De Ebed Jahwèh is de Hebreeuwse naam voor de Knecht des Heren, de dienstknechtsgestalte van de eeuwige Christus vóór zijn menswording in Jezus.  Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze overtredingen verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. (Jesaja 53:5)  

Dit is een van de bekendste teksten over de Ebed Jahwèh, de lijdende Knecht des HEREN.De Ethiopische kamerling las dit gedeelte toen hij na een bezoek aan Jeruzalem weer op de terugweg was naar huis.”Van wie zegt de profeet dit?” vraagt hij aan  Filippus als hij Jesaja 53 gelezen heeft.In antwoord op die vraag predikt Filippus hem Jezus Christus uitgaande van dit Schriftwoord. De kamerling vindt  zijn uitleg zo overtuigend dat hij zich onnmiddelijk laat dopen.(Hand. 8:26-40).

 Joden over de Ebed Jahwèh  

Er is geen enkele bron uit vóór-christelijke tijd bekend over een lijdende,messiaanse Knecht des Heren.Het thema van een lijdende stervende Messiass is voor de joden jkomt de joden dus vreemd voor.Ook uit het Nieuwe Testament is ons duiidelijk dat de joden niets moesten hebben in een lijdende en stervende  messiaansde figuur.Als Jezus hierover spreekt leidt dit tot protesten en verlegenheid onder de discipelen(Marc.8:32 -9:32).Petrus nam Hem even apart en begon Hem te bestraffen. Een feller antwoord heb ik nooit van Jezus gehoord.Jezus zegt immers tot Petrus;”Ga weg achter mij Satan.(Mar.8:330) Het is blijkbaar zo dat ieder die Jezus van het lijden wil afhouden een handlanger  van Satan is.Voor de Emmaüsgangers  was de dood van Jezus het duidelijke bewijs dat Hij niet de verwachte Messias geweest kon zijn.En volgens Paulus namen de Joden aanstoot aan de voorstelling van een gekrusigde Messias(1 Kor. 1:23)

Jezus de eerste

Jezus is de eerste geweest die zichzelf gezien heeft als de lijdende knecht des Heren.De opvallende overeenkomsten tussen het lijden en sterven van Jezus en de lijdende knecht des Heren zijn zo opvallend en overweldigend, dat je kunt begrijpen dat dit de theologie van het vroege christendom sterk heeft beïnvloed.Des te opmerkelijk is het dat er voor deze theologie geen antecedenten te vinden zijn  in de Joodse literatuur.

 

 Tekst is uniek

 

De tekst uit Jesaja over de Ebed Jahwèh is uniek en ook de identificatie van Jezus met deze figuur.Niemand heeft zich ooit geïdentificeerd met de Knecht des Heren, zoals Jezus heeft gedaan.Daar zijn verschillende voorbeelden van te geven.De knechtsgesgtalte van Christus komen we op vele plaatsen en invele personen in  de Bijbel tegen al voor Christus’ menenswording. Het is juist  de meervoudigheid vanGod die ons laat zien dat er een innerlijk overleg is tussen God de Vader en God de Zoon.DeEbed Jahwe komt van God de Vader en doet wat deVader wil