A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Edessa


 

Edessa , centrum Aramese christendom

(Zie ook bij Urfa, Ur, Aramees, Haran en Abraham uit Oer)

Nazaten oergemeente

Algemeen wordt aangenomen dat de oudste christenen van Edessa de nazaten waren van de oergemeente  te Jeruzalem. 

Moderne winkel in Urfa waar volgens de Turken Aberaham geboren is

 Sommigen van hen zullen zeker contact gehad hebben met mensen die Jezus nog gekend hebben.

 Hoe zijn die christenen vanuit Jeruzalem in Edessa verzeild geraakt? 

 Op de foto's is het interieur van de Aramese kerk in Diyarbakir te zien.

Ook deze kerk is gesticht door de nazaten van de Joodse christenen die na de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 naar het oosten zijn gevlucht. Diyarbakir is een stad waar zeer veel Koerden wonen. Helemaal links zie je de Turkse gids (met snor) wachten totdat ik klaar ben met de uitleg

De oergemeente te Jeruzalem onder leiding van Jacobus, de broer van Jezus, aanvaardde Jezus als Messias, maar zij bleef  trouw aan de joodse wet.

 In het jaar 66 was er een opstand van de Joden tegen de keizer te Rome. 

De Joodse christenen wilden  daar niet aan meedoen, omdat ze tegen geweld en revolutie waren. Ze verlieten Jeruzalem  en weken uit naar Pella in het Overjordaanse. Pella lag in het gebied van de tien Griekse streden, Dekapolis genaamd.

Vanuit Pella trokken deze joodse christenen verder naar het oosten en kwamen in Edessa.

Daar hebben zij vele kerken gebouwd, onder andere de Thomaskerk.

Stad van de apostel Thomas

Edessa wordt wel eens genoemd de stad van de apostel Thomas.

Volgens de overlevering zou Thomas opdracht gegeven hebben om aan de Edessenen het evangelie te verkondigen.

Thomas zou hier ook begraven zijn.

De kerk werd een 'heilige plaats'. Omstreeks 400 trok een plechtige stoet kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders door de straten van de stad om het gebeente van Thomas in de grote kerk bij te zetten.

Daarna zijn vele pelgrims naar Edessa gegaan om het graf te bezoeken. Wij kunnen niet nagaan of er ooit een apostel in Edessa geweest is.

Bakermat Syrische kerk

Edessa was vroeger het centrum van het Aramese christendom en de bakermat van de Syrisch-Orthodoxe kerk. 

 Het Aramees moet je niet verwarren met het Armeens.  

Aram is ook de inheemse benaming voor Syrië. In genoemde kerk bedient men zich van de Syrische taal, die heel nauw verwant is met het Aramees dat Jezus sprak.

In de omgeving van het Turkse Mardin wonen nog steeds christenen die deze taal spreken. Velen zijn uitgeweken naar Europa. [1]Dit Aramese christendom heeft als christelijke groepering de oudste papieren.

Urfa

Edessa lag   vroeger waar nu de Turkse stad Urfa ligt, dicht bij de Syrische grens. 

 De Turken zijn van mening dat Urfa de geboorteplaats is  van Abraham. 

De moslims noemen Abraham Ibrahim. Abraham zou niet geboren zijn in Ur der Chaldeeën maar in Urfa.

Bij de zeventiende-eeuwse moskee bevindt zich een vijver die 'de vijver van Abraham' genoemd wordt. De karpers die hier rondzwemmen worden door de bevolking als heilig beschouwd.

Vijfenveertig km ten zuiden van Urfa ligt het dorpje Harran., bekend om zijn bijenkorfachtige huisjes.  Harran is m. i. het bijbelse Haran, de plaats van de roeping van Abraham[2].

Nu staat er weliswaar in Gen 11:31 dat Terah Abraham deed wegtrekken uit Ur der Chaldeeën, maar in de tijd van Abram waren de Chaldeeën er nog niet.  Nebukadnezar was een Chaldeeër.

 We zullen moeten denken aan  bovengenoemde plaats Urfa, die dicht bij Harran ligt.

We lezen   in Genesis dat Abram 75 jaar oud was toen hij uit Haran vertrok. Abrahams geboorteplaats  was niet het Babylonische Ur, maar het Aramese Ur (Urfa genaamd.

 We zullen de bakermat van Abraham dus niet in Zuid-Mesopotamië moeten zoeken, maar veel noordelijker. Dicht bij het tegenwoordige Harran, dat volgens mij het bijbelse Haran is.

 Daar werd vroeger Aramees gesproken en daar woonde ook de broer van Rebecca, de oom van Jacob.

Toen Jacob vluchtte voor Ezau.  vluchtte hij dus weer terug naar het stamland van zijn familie. [3] Abraham sprak Aramees. 

Jezus sprak Aramees en de Syrisch-ortodoxe christenen spreken vandaag ook nog Aramees. Het Hebreeuws is een heel ander verhaal.

Bovenstaande foto maakte ik in Mardin bij Edessa.

De islam straat hier net zo centraal als deze moskee. In Mardin en omgeving woonden vroeger veel christenen.

Nu nog slechts enkele duizenden.

Het is interessant om te weten dat zij dezelfde taal spreken als Jezus.

Het waren Aramees sprekende Joodse christenen  die na de verwoesting van Jeruzalem gevlucht waren en zich vooral in Edessa en omgeving hadden gevestigd.Edessa was hun eerste halteplaats en van hieruit gingen ze verder, zelfs naar Iran, Indië en China.

De Aramese kerk van Edessa  heeft haar plaats verloren omdat zij er nooit in geslaagd is zoals in Europa, de plaatselijke leiders te bekeren.

Deze Aramees sprekende christenen worden in Hand. 6:1 "Hebreeën"genoemd.   

Het is er vaak onrustig. Op de rechtse foto zie je de gids met de armen over elkaar gelaten wachten totdat ik met de rondleiding klaar ben.


[1] In een klooster bij Glanerbrug bevindt zich de aartsbisschoppelijke zetel.  In Hengelo, Enschede en in Rijssen hebben eigen kerkelijke centra met een actief gemeentelijk leven.

[2] Gen. 12:1 En de Here zeide tot Abram: Ga uit uw land en uit uw maagschap en uit uws vaders huis. .  :  Abram was 75 jaar oud toen hij uit Haran vertrok (Gen 12:4)

[3] Genesis 27:44