A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Efrata


 

 Grotten Efrata

De velden van Efrata schurken aan tegen Jeruzalem

Over enkele tientallen jaren zijn ze verdwenen.

Jeruzalem rukt op naar het zuiden en Betlehem breidt zich uit naar het noorden.

Hier lagen de akkers van Boaz en hier bevond zich later ook het grote boerenbedrijf van Isaï.

Het was een gemengd bedrijf en hier groeide David op.  Drie herdersvelden

Er zijn drie herdersvelden:

Het  protestantse, het franciscaanse en het Grieks-orthodo herdersveldHet waren dergelijke grotten die schuilplaats boden voor herders.

We slagen erin het evenwicht te bewaren en nergens naar beneden te storten.

Eeuwenlang bouwden de Betlehemieten de winter.

De ruimte werd ook gebruikt om een schuilplaats te bieden voor de hun huizen vóór deze grotten.

De Palestijnen deden dat tot recentelijk toe ook.

Op deze wijze hadden ze extra ruimte, die koel was in de zomer en warm in de winter voor de dieren.’

 Het is mogelijk dat Jezus ook in zo’n grot is geboren.

Een dergelijke grot deed meestal ook dienst voor het vee van de inwoners van Betlehem.

Bij de herberg waarvan sprake is in Lucas 2 zal ook zo’n ondergronds  dierenverblijf geweest zijn.

Het gastenverblijf bevond zich dan daar boven. Er was voor Maria en Jezus geen plaats in het gastenverblijf.

  

De engelenzang

 

In de velden van Efrata klonk de engelenzang 

Ere zij God in den hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens (Luc.2:14)  

Luther schreef:

“De engelenzang  is een messiaanse acclamatie, een authentieke  verkondiging en uitlegging van het goddelijk gebeuren in de Kerstnacht” . Men is gewoon het in het Grieks ontbrekende woordje op te vatten als ‘zij’, ere zij aan God. Aanvoegende wijs  dus. Het zou dan een wens zijn of een opdracht .Het is echter een aantonende wijs, een indicatief. Eer is aan God. De eerste strofe verkondigt wat geschied is. De eer van God (de doxa) is zichtbaar geworden. Die doxa is nu aan het licht getreden. Juist in deze  geboorte waarin  God zich zo diep heeft neergebogen, is God geëerd. God is ontzaglijk groot. Maar Hij heeft zich klein gemaakt als een baby. De Ontwerper van de Andromedanevel kan zich de luxe permitteren zo klein te worden .De ontwerper van de sterrenstelsels heeft zich zo diep vernederd, dat Hij in een uitgehakte voerbak van een grot geboren wilde worden. Gods eer is niet in iets daarbuiten in het heelal te vinden Juist in dit gebeuren van de Kerstnacht is God aan zijn eer gekomen. Eer is aan God! Kleine mensen willen tot hun eer komen door groot te worden, groot in roem en macht. We denken dat God ook zo is. Dat is het algemene godsbeeld van veel mensen.”Als er een God bestaat, dan moet Hij in ieder geval groter, machtiger zijn dan wij mensen.

De tweede strofe zegt dat God in dit gebeuren vrede heeft gebracht. Vrede op aarde =Eirene, Sjalom, dat is het héél- en gaaf- zijn van de mens in alle aspecten. Genezing, bevrijding voor de schuldige de zondige de  angstige  en de sterfelijke mens. Vrede met God.

 

 

Mensen van Gods welbehagen

 

Aan mensen van Gods welbehagen. Dat betekent aan mensen die Hij in grondeloze liefde heeft verkozen.

Niet aan de mensen van goede wille zoals de R.K. vertaling  de Vulgata vertaalt:”Homines bonae voluntatis”  maar aan mensen van Gods welbehagen.

Aan mensen in wie God een behagen schept. Of beter nog zoals in deze formule:

Het heeft de koningin behaagt.... Mensen van Gods welbehagen. Dat zijn niet de rijken en de machtigen, maar de armen, ell

endigen  en vertrapten. Mensen van Gods welbehagen?. Een mens van Gods welbehagen was  het eenvoudige dorpsmeisje Maria uit Nazaret, Mensen van Gods welbehagen waren niet de priesters in Jeruzalem. Maar wel de herders.

Zij mogen meezingen en meeknielen. Het heeft God behaagd mensen te roepen .Hij heeft ze uitgekozen. Maar dat is geen willekeurig uitkiezen, in de zin van:de een wel en de ander niet. Jezus heeft gezegd

Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars (Mat.9:13)

 

Eudokia= welbehagen, verkiezende liefde

Het is Gods eudokia om uitgerekend zondaren te redden.