A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Apocrief Evangelie


 

 

 Naghamadi biliotheek Hier worden veel apocriefe geschriften bewaard.Ze zijn alle van latere datum dan de evangelien Jezus wordt hier niet als Verlosser getekend, maar als Wijsheidsleraar!!

 

Veel apocriefe geschriften zijn gevonden in Eypte in het bijzonder in Nag Hamadi. Waarom daar? Omdat de papyri zo goed  bewaardd zijn gebleven in het warme klimaar van Egypte. Verborgen in spelonken

 In het occrief evangelie gaat het niet omhet ware geloof, maar om de ware kennis. Het gaat ook niet om verlossing, maar om verlichting.

 (Zie bij ONDERWERPEN  Gnostiek en Gnostiek bij Jezus)

 We noemen hier geen plaatsen van de zogenoemde apocriefe boeken en  evangeliën omdat die onbetrouwbaar zijn. Ze zijn niet echt.Kenmerkend voor een apocrief evangelie is dat het géén evangelie is. Waarom is dit zo?  De grondbetekenis van  het woord evangelie is ’goed nieuws’,  ‘goede boodschap’. Karakteristiek voor een evangelie in Bijbelse zin is dat het evangelie het verhaal vertelt van Gods verlossende daden in Jezus Christus. Denk maar aan de openingszin van het evangelie naar Marcus.”Begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God”Het staat geschreven bij de profeet Jesaja; Let op, Ik zend mijn bode voor je uit. Hij zal een weg voor je banen.(Mar 1: 1). 

De apocriefe Jezus is niet de echte Jezus!

 De vier evangeliën  waren door de christenen al algemeen aanvaard, toen de lijst van deze boeken officieel werd aangenomen als canon, als regel en richtlijn voor het geloof. In art. 5 van de Ned. Geloofsbelijdenis  belijdt de kerk dan ook dat  de kerk deze boeken als heilig en canoniek heeft ontvangen. Voor de eerste christenen waren de evangeliën  zo  authentiek, dat er geen twijfel bestond over hun echtheid. De eerste gemeenten ontvingen de getuigenissen van de evangelisten als  uit Gods hand en zagen ze als het werk van de Heilige Geest. De christenen voelden haarfijn aan dat het  zogenoemde evangelie van Petrus, van Thomas  en van Maria verzonnen was. (ie ook bij  Onderwerpen:Nag Hammadi en Gnostiek) 

Canon is ouder dan de apocriefen

 De evangeliën zijn ouder dan de apocriefen.  De tijdskloof tussen de originelen en de bewaarde kopieën van de evangeliën is veel kleiner dan bij andere antieke literatuur. De afwijkingen tussen de diverse handschriften is ook erg klein. De samenstelling van het Nieuwe Testament heeft niet plaats gevonden in de vierde eeuw onder leiding van keizer Constantijn. Het is een geleidelijk proces geweest, dat in de vierde eeuw is afgerond. Constantijn heeft op geen enkele wijze invloed gehad op dit proces. De apocriefen zijn stuk voor stuk later dan de evangeliën. Ze zijn verzonnen en daarom onbetrouwbaar. Daarom noem ik hier geen plaatsen uit de apocriefen. 

Gebonden aan een gebeuren

Het evangelie is gebonden aan een gebeuren, aan een actie. Er is iets opzienbarends gebeurd, dat de oorzaak is van grote blijdschap. Daarvan is echter bij de apocriefe evangeliën helemaal geen sprake. Waarom heeft men dan toch deze evangeliën geschreven? De apocriefe evangeliën kunnen om drieërlei redenen geschreven zijn:  

 1 Bevrediging nieuwsgierigheid

 Ze kunnen geschreven zijn om de nieuwsgierigheid  over de kindheidsjaren van Jezus te bevredigen. In de Bijbel lezen we alleen maar over  het optreden van de 12 jarige Jezus in de tempel. Verder niets over de kinderjaren van Jezus. Om deze lacune op te vullen hebben sommige schrijvers flink op hun duim gezogen. Ze hebben hun fantasie de vrije loop gelaten. De kleine Jezus zou   bijvoorbeeld vogeltjes die van klei gemaakt zijn, hebben laten vliegen. Het zijn meestal mirakels die geen enkele boodschap illustreren. Jezus is in die verhalen vooral de grote  tovenaar. Hoe heel anders    functioneren de wonderen in de evangeliën! Om één voorbeeld te noemen. Het wonder van de  brood-vermenigvuldiging is een teken  van de boodschap dat Jezus zelf het Brood des Levens is. De opwekking van Lazarus staat in dienst van de boodschap van Jezus’ verrijzenis. 

2  Om het  evangelie een andere inhoud te geven

 Een ander motief is om aan het evangelie  van Jezus Christus een andere draai te geven. Bijvoorbeeld om Hem te laten optreden als een wijsheidsleraar, die mooie spreuken heeft gesproken. In het apoocriefe  evangelie van Thomas wordt geen blijde boodschap verkondigd. Er vindt geen actie plaats. Je treft er alleen een bonte verzameling spreuken aan en nu wordt de naam ‘evangelie’ gebruikt om  hun  eigen visie ingang te laten vinden bij de mensen. Meestal is dit een gnostische visie. Bijvoorbeeld; ‘als jullie de twee één maken, zullen jullie zonen des mensen worden’.De twee één maken betekent dat je de geslachtelijkheid te boven komt. Dat is typisch gnostiek Zie bij Gnostiek onder ONDERWERPEN 

3 Wantrouwen jegens kerk

 De toenemende belangstelling voor  de apocriefe evangeliën is soms ook gegrond in het wantrouwen jegens de kerk als instituut..De kerk zou bij de canonvorming  ‘echte waarheid’ verdonkeremaand hebben. Jezus zou een kind verwekt hebben bij Maria Magdalena en om die waarheid te verbergen zou de kerk door de evangelisten een heel ander verhaal hebben verzonnen en laten vastleggen door de evangelisten. Dit is de zogenoemde complot-theorie. Dit verhaal zou dan vrouwvijandig zijn in de mannensamenleving van de vroege kerk. (zie Heilige Graal bij Onderwerpen) 

Een ander evangelie

Een ander evangelie (gnostiek) Volgens de gnostiek moet de  mens de geheime, ware kennis verwerven die nodig is  voor zijn geestelijke verlossing. Hij heeft de ware zelfkennis nodig. Wie die zelfkennis heeft, wordt volgens het evangelie van Thomas door God gekend en aangenomen. Het gaat in de gnostiek niet om het ware geloof, maar om de ware kennis(gnosis). 

 

 Invloed gnostiek

Wat betekent voor de gnostici  het sterven en de opstanding van Jezus? Wat is de betekenis van het lijden en sterven, de opstanding en de verhoging van Jezus  voor de gnostiek? Die hebben eigenlijk geen enkele betekenis. Ze zijn in ieder geval niet essentieel voor de mens zoals ons geleerd is in de Bijbel. Zowel in het evangelie van Thomas als in het evangelie van Judas wordt de verzoening door het offer van Christus' sterven en de verlossing door  zijn opstanding genegeerd, afgewezen, of zelfs bestreden. Volgens de gnostiek moet de  mens de geheime, ware kennis verwerven die nodig is  voor zijn geestelijke verlossing. Hij heeft de ware zelfkennis nodig.