A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alexandrie,


 

Alexandrie ligt aan de Middellandse Zee. Vroeger voeren vanaf deze haven de grote Alexandrijnse graanschepen naar Rome.Alexander de Grote die bijna de hele wereld had veroverd noemde veel steden naar zich zelf.Hij was een groot veldheer, maar ook een alcoholist. Zijn identificatiefiguur was Dionysos, de god van de wijn.

Zie ook Hellenisme / Bijbel

Zo moet de vuurtoren van Alexandrie er heben uitgezien. Meer dan 1500 jaar heeft deze vuurtoren op het eiland Faros voor de kust van Alexandrie de grote Alexandrijnse graanschapen op weg naar Rome de weg gewezen.

Met de pirmide van Cheops, de kolossus van Rodos, de hangende tuinen van Babylon, het mausoleum van Halicarnassus, het beeld van Zeus te Olympia en de tempel van Artemis werd deze vurtoren gerekend tot een van de zeven wereldwonderen!

 

Er waren in Egypte veel kloosters. Hier een klooster bij Alexandrie

 

In de Wadi Natrun,  bij Alexandrie, kun je vandaag nog een van die vele kloosters bezoeken uit de vroege tijd. Een hoge, lemen muur omgeeft de huizen en de kerken. Daar buiten is er alleen maar het zand van de Sahara. Het kooster heet Klooster van de Syriers. Midden in de woestijn leefden hier vele monniken van de Syrische orde. Het regende er nooit en nog steeds niet.

Eusebius, de bisschop van Caesarea rond 300 na Christus, vertelt dat Marcus als eerste prediker van het evangelie naar Egypte is gegaan en daar de gemeente van Alexandrie heeft gesticht. In Hand. 18:24 noemt Apollos een Alexandrijnse jood.

Vanaf  het begin was Alexandrië een belangrijk christelijk centrum. Namen als Clemens, Origenes en Athanasius zijn tot  op heden bekend.

 

 Alexandrie was vroeger de belangrijkste stad van papyrus en het bezat een beroemde bibliotheek. Hier zien we de moderne  bibliotheek!

Van het  Romeinse rijk was het na Rome de belangrijkste en grootste stad. (De derde stad was Antiochië).  [1] Alexandrië had een zeer grote joodse wijk. Bijna heel de graanhandel was in handen van de joden, die grote pakhuizen bezaten in de stad en in de Romeinse haven Ostia. Zij zorgden voor het transport van het graan naar Rome vanuit de tegenwoordige oase Fajoem langs de Nijl via de beroemde Alexandrijnse graanschepen. 

 

In  Alexandrië is het christendom een  wereldreligie geworden.  In Antiochië is het christendom geboren, daar werden de volgelingen van Jezus  voor het eerst christenen genoemd, maar in Alexandrië werd het een wereldgodsdienst

Septuagint

In Alexandrië  waar vooral Grieks werd gesproken, is het Oude Testament [2]vertaald in het Grieks. 

 Die vertaling wordt genoemd de Septuagint.De letterlijke betekenis van  de Septuagint is zeventig omdat men aannam dat  er zeventig vertalers  zich met het vertalen hebben bezig gehouden Die  vertaling is een brug tussen synagoge en kerk geworden. Deze vertaling ontstond  circa het jaar 200 vóór Christus.

Ze is van onschatbare betekenis geweest voor de joden. Ze heeft voor de joden in de Diaspora die meestal  het hellenistische Grieks spraken, de weg geëffend om óók het Nieuwe Testament te verstaan. 

Het Hebreeuws was in de tijd van Jezus een sacrale taal.  De taal van priesters en  wetgeleerden. Het volk sprak net als Jezus Aramees. Sinds de veroveringen van Alexander de Grote en de hellenisering van het oostelijke Middellandse-Zeegebied was het Hebreeuws nauwelijks nog een taal van enige actuele en culturele betekenis.

Athanasius

In Alexandrië  woonde en werkte  Athanasius. Hij was bisschop van Alexandrië en patriarch van Egypte. Hij wordt genoemd de 'vader der orthodoxie".

Het sleutelwoord in de theologie van Athanasius is ‘afdalen’  (katabaino)Hij  verwijst ons naar de  tekst uit Fil. 2 : 5-11 dat Christus, in de gestalte Gods zijnde, zich vernederd heeft en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen.

Christus is niet vanuit het lagere tot het hogere opgeklommen, nee, Hij is uit zijn heerlijkheid bij God de Vader afgedaald om ons te redden. Dat is in een notendop de kern van het Evangelie volgens Athanasius.

God is mens geworden om ons deel te geven aan het goddelijke.  Zo alleen kon Hij  ons zijn heerlijkheid deelachtig maken. In de Orthodoxe   Kerk van het Oosten heeft dit gedachtecomplex een regelrechte voortzetting gehad.

Arius was zijn grote tegenstander. Menswording Gods? Dat was te menselijk over God denken. Arius beriep zich op het strakke, rigide Joodse monotheïsme.

Arius weigerde over Christus te spreken zoals Athanasius deed en zoals is vastgelegd in de Geloofsbelijdenis van Nicea:’God uit God, Licht uit Licht, wezenséén met de Vader.

Voor Arius was Christus een schepsel, gemaakt, geschapen, Gods eerstgeboren zoon , maar niet Gods eniggeboren Zoon. Hij léék wel op God, maar Hij was het niet.

Athanasius bleef vasthouden aan Joh. 1: God is mens geworden en nu mogen wij ook iets worden, namelijk kinderen van God  ’Zovelen Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden.

Apollos

Uit de bijbel kennen we nog een andere bekende Alexandrijn. Hij heette Apollos. Hij behoorde tot de allereerste Egyptische christenen. Hij was erg geleerd en wist heel veel van de Schrift. [3]Hij had waarschijnlijk van Jezus gehoord via de leerlingen van Johannes de Doper.

De Alexandrijnse joden hadden in Jeruzalem hun eigen synagoge [4]en daar was hij  waarschijnlijk in contact gekomen met enkele leerlingen van Johannes de Doper.  Deze had hem verteld over Jezus en daarna was hij gedoopt in de doop van Johannes, de doop van bekering tot vergeving der zonden.

Nog vóor het Pinksterfeest was hij  daarna overgestoken  naar Efeze en daar was hij begonnen met veel geestdrift in de synagogen te preken. Hij had de uitstorting van de Heilige Geest niet meegemaakt. 

 Vandaar dat Paulus later in Efeze enkele discipelen  aantrof, die zelfs niet gehoord hadden dat er een Heilige Geest is. [5] Het bekende echtpaar Aquila en Priscilla  hebben  Apollos de "weg Gods" nauwkeuriger  uitgelegd. [6] Dat deze Apollos veel aanhangers had  blijkt uit de brief van Paulus[7]


[1] Er was een immens grote bibliotheek van papyri. Deze was een concurrent van die van Pergamum, waar het perkament is uitgevonden nadat  Egypte geen papyrus meer wilde leveren aan die stad.

[2] De Hebreeuwse naam is TeNaCh

[3] Hand.  18:24

[4] Hand.  6:9

[5] Hand. 19:2

[6] Hand. 18:26 Er is in Veenendaal een vereniging zich toelegt op de training van voorgangers in Faria en Azië

[7] 1 Kor.  1:12  Ik ben van Paulus, Ik ben van Apollos,Ik ben van Christus