A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ajjalon (dal)


Ajjalon

 

Zon, sta stil boven GibeonMaan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon (Joz.10:12)  

 

Ondergaande zon

Maan

 Het dal van Ajjalon in het bergland van Juda was een goede toegang naar Jeruzalem voor een groot leger. Het was erg breed.

Via het dal van Ajjalon kon je gemakkelijk de noord-zuidroute bereiken.

Ajjalon was een stadstaatje zoals er zo vele waren in de tijd van Jozua.

Jozua 10 Afbeelding  van Jozua 10

Maan

 Het bekendste Bijbelverhaal waarin dit dal een rol speelt is Jozua 10.

Bovengenoemde tekst is vaak gebruikt om het klassieke wereldbeeld (de zon draait om de aarde) te bevestigen.

 Aan dat antieke wereld beeld is de naam van Galileï verbonden zoal u wellicht weet.

De zonnegodcultus werd zelfs in Israel gevonden.Deze munt van de zonnegod werd in Israel gevonden.De godheid rijdt op zijn zonnegodwagen door het luchtruim

Genoemd gebed was een gebed van Jozua, toen vijf Amoritische koningen tegen Israël ten strijde trokken. Het is een citaat uit het boek de Oprechte, waar we overigens niets van weten.

Wat was namelijk het geval? Genoemde vijf koningen hadden Gibeon omsingeld omdat de Gibeonieten een verbond hadden gesloten met Jozua. Daarom riepen ze ijlings de hulp van Jozua in. Onmiddellijk mobiliseert Jozua zijn leger en trekt hij vanuit Gilgal aan de Jordaan met zijn leger naar Gibeon om de stad te ontzetten. (Joz. 10: 12).Geloof maar dat Jozua vreselijk bang is geweest. Vijf koningen met met hun  legers, dat is een grote overmacht, ja toch?  En het volkje Israel is een volkje van niks. Geleerden schatten  dat het hoogstens uit 30.000 mensen bestond inclusief kinderen. Terwijl Israël het horen kan, gaat Jozua zeggen:

Zon, sta stil boven Gibeon, maan blijf staan boven de vlakte van Ajjalon.

Om de Amorieten te kunnen verslaan heeft Jozua daglicht nodig. In het donker kan hij niets beginnen. Daarom bidt hij “Zon, sta stil boven GibeonMaan, blijf staan boven de vlakte van Ajjalon.” 

 

Tijdgebonden wereldbeeld

Moeten we nu per se geloven in een astronomisch wonder? Bleef de zon inderdaad stilstaan? Je kunt niet zeggen; het is beslist geen astronomisch wonder, want wonderen  bestaan niet. Zo kun je ook niet zeggen: Jezus heeft Lazarus niet opgewekt en Hij is zelf ook niet verrezen uit het graf, want dat is redelijkerwijs onmogelijk.

Je moet bij de tekst blijven en dan kun je zeggen: Wat is de  bedoeling van de schrijver geweest?  Wat wil de tekst over het verleden zeggen? Je moet op de Bijbel ook niet het diliemma  echt of onecht drukken. Je kunt m.i .de conclusie trekken dat de schrijver bedoelde te zeggen, dat God op een heel bijzondere manier de overwinning heeft gegeven. De Bijbelwetenschap leunt de laatste twee eeuwen sterk op de buiten-Bijbelse  geschiedenis en wetenschap. In de wetenschap zou een  sprekende en handelende God geen factor mogen zijn. Maar je geloofsvooroordeel kun je nooit uitsluiten. Elke wetenschapper heeft een geloofsapriori, ook de evolutionist.

 We zullen deze tekst niet mogen loskoppelen van het wereldbeeld van de schrijvers en van de boodschap en de bedoeling van de schrijvers. Die leefden in de negende eeuw voor Christus, ruim vier eeuwen na de intocht van Israël in Kanaän.

In Egypte werd de zon als een godheid beschouwd en in Mesopotamië werd de maangodin Sin aanbeden.

Jozua en Israël zien ze niet als goden, maar als knechtjes van de HEER,legeraanvoerders van God, leden van zijn  hemelse  hofhouding.

Jozua zag de overwinning als een gebedsverhoring, als een uitzonderlijk ingrijpen van God Zelf. En hoe heeft hij zijn gebed verwoord? Dat heeft hij gedaan met het wereldbeeld van zijn tijd.”Zon sta stil boven Gibeon en maan boven de vlakte van Ajjalon”. Jozua geeft geen historisch wetenschappelijke beschrijving van wat er allemaal precies is voorgevallen. Dat kende men die tijd niet.

Afbeelding van de maangodin Sin. Het symbool van de islam is er van afgeleid! Nergens wordt in de Bijbel de maan als godin voorgesteld. Hoogstens behoort zij tot de hemelse hofhouding. Alle hemellichamen zijn onderworpen aan JHWH

Verteltechniek

Hij gaat met behulp van oeroude bronnen wel vertellen wat er gebeurd is- het is en blijft inderdaad geschiedenis - maar bij het vertellen maakt hij gebruik van verteltechnieken, die toen gewoonlijk gebruikt werden. De verteller overdrijft vaak als hij iets vertelt dat zeer uitzonderlijk is. Waarom doet hij dit toch? Wel de schrijver in Israël heeft een bepaalde boodschap. Hij wil iets doorgeven. Daar begint de Bijbel al mee in Genesis. De schrijver van Genesis wil de toenmalige verering van de hemellichamen ontmantelen en ontmythologiseren. De zon, de maan en de sterren zijn geen goden, maar gewone schepselen. Ze zijn pas op de vierde dag geschapen. De God van Israël, Hij alleen is in  principe de Schepper. ‘In den beginne ‘= in beginsel, (in principe) heeft Hij alles geschapen. Het Bijbelse wereldbeeld van wateren boven en onder de aarde is ook niet modern wetenschappelijk, maar tijdgebonden.

Jozua: profetisch boek 

 

Het boek Jozua is geen modern historisch handboek zoals we die vandaag kennen.

Het is een profetisch boek.

Profeten hadden altijd een boodschap van God.

Als het eerste boek der profeten neemt het boek Jozua  een heel belangrijke plaats in in de Tenach ( het O.T.).

De naam van het boek mag een eerste attentiesein voor de inhoud zijn: Jozua – dezelfde naam als Jezus – ‘Jehosjoéa’: JHWH, de HEER bevrijdt.

Hoe bevrijdt Hij ?Hij bevrijdt door de achtereenvolgende  vervullingen van zijn beloften.

De belofte aan Abraham: ‘in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden’.

 Heeft de zon stilgestaan? Andere vraag:Gaat de zon vandaag nog onder en komt hij weer op? Nee toch?We weten wel beter.

Toch gebruiken we die uitdrukking nog elke dag. Wij zeggen met de oosterling iets heel gewoons als we zeggen dat de zon opkomt.

 Maar als er iets unieks gezegd moet  worden kan de oosterling zeggen; de zon staat stil.

God gaf de overwinning op de Amorieten met het oog op de komende Jehosioéa van Nazaret. Dat is een Bijbelse visie.