A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Arabia Petrea.


Ik ben onmiddellijk naar Arabië gegaan  (Gal.  1:17)

De apostel Paulus is in Arabië geweest. Wisten jullie  dat ? Hij vertelt aan de Galaten, dat hij na zijn bekering tot Christus in de buurt van  Damascus  met niemand overleg heeft gepleegd en  ook niet direct naar Jeruzalem is afgereisd , maar naar Arabië is vertrokken. Dat is zeker geen gril geweest.Paulus zal ook geen behoefte gehad hebben aan een paar maanden vakantie. Ik vermoed dat hij vertrokken is op aanwijzingen van  Jezus  zelf die hem ook verschenen was  als de Opgestane Heer op de weg naar Damascus. "Saul, Saul, waarom vervolg je Mij ? " Waarschijnlijk moest Paulus eerst aantonen, dat hij inderdaad radicaal veranderd was. En net als Mozes moest hij vertoeven in de eenzaamheid van de woestijn om zich voor te bereiden op zijn roeping.

Je moet bij Arabië niet denken aan het tegenwoordige Arabië , maar  aan het gebied tussen Damascus en de golf van Akaba , het gebied ten oosten van de Jordaan en de Dode Zee, vooral het gebied van het tegenwoordige Jordanië en ook nog dat van Syrië.  

 Dat gebied heette in de tijd van Paulus Arabia Petraea , het rotsachtige Arabië , ter onderscheiding van het woestijnachtige Arabië , dat we in onze tijd Arabië noemen.

Er waren twee belangrijke steden in die regio; Palmyra en Petra Palmyra behoort tot Syrie en is de grootste toeristische trekpleiser van Syrie. Vroeger heette deze regio echter Arabia. Verwarrend, niet?

Palmyra


Ruine van de oasestad Palmyra in Arabia Petraea.  De stad lag aan een zijderoute tussen Antiochië en Xian , China De Tetrapylonen.  Er waren heetwaterbronnen.

Arabia Petraea werd beheerst door de Nabateeërs. Het was een woestijnvolk. Het woonde in die tijd  in de streek die oorspronkelijk toebehoorde aan de nakomelingen van Ezau ,  de Edomieten . 

 Hun hoofdstad was het handelscentrum Petra. Toen de Joden in ballingschap gingen, hebben  de Edomieten zich  in hun verlaten gebied gevestigd  en heeft het woestijnvolk der Nabateeërs hun stad Petra in bezit genomen. Ja zo ging dat in die tijd. 


Palmyra is de grootste toeristische attractie in Syrië. De stad wordt wel genoemd de stad van duizend zuilen.  Ook wel "De Oase", want er was een warmwaterbron die een weldaad was voor de karavanen van de zijderoute uit China.


Zeer imposante tempel van de Kanaänietische god Baal (Heer) god, van de vruchtbaarheid in Palmyra   De profeet Elia heeft op de Karmel het volk Israël voor de keus geplaatst: of de Baal of de God van Israël.

De stad Palmyra is steenrijk geworden, omdat de bewoners de reizende handelaren bescherming aanboden tegen  overvallen van Bedoeïnen .

De stad lag aan de weg tussen de Romeinse provincie Syrië en Mesopotamië.   In beide steden woonden in de tijd van de apostel zeer veel Joden.  Waarschijnlijk heeft  Paulus na zijn vlucht uit Damascus korte tijd in één van beide steden vertoefd en heeft hij zich daarna nog geruime tijd opgehouden in Damascus en het kustgebied van Syrië en Cilicië . De ontmoeting met Petrus in Jeruzalem vond pas drie jaar later plaats (Gal. 1: 18).

Petra

Vroeger behoorde  het gebied van Petra tot Arabia Petraea .

Maar nu tot Jordanië.  Het was vroeger de hoofdstad van koning Aretas van de Nabateeers .

Zijderoute van Seba via Petra en  Palmyra   . Er waren twee wierookroutes uit Seba ; over land en over zee.

In het land van de koningin van  Seba staan de lemen huizen nog steeds dicht op elkaar.  Al in de derde eeuw na Christus verspreidden karavaanreizigers de boodschap van  een "stad met hoge huizen"van het Arabische schiereiland. De huizen zijn nog steeds gebouwd van in de zon gedroogde lemen bakstenen.

Wierookroute

De Nabateeërs onderhielden samen met de inwoners van Seba in het huidige Jemen de wierookroute, de handelsweg van het zuiden naar de Middellandse Zee, waarbij Seba het zuidelijk deel en de Nabateeërs het noordelijk deel controleerden. 

Waarschijnlijk bezocht de koningin van Seba daarom ook koning Salomo om de met Salomo keiharde afspraken te maken over de  beveiliging van de wierookroute over land en over zee.

De koningin van Seba zei tot koning Salomo Uw wijsheid en welvaart zijn nog grote dan wordt gezegd (1 Kon.  10:7)

In Petra ontstond een van die christelijke gemeenten die jaren later praktisch overal in het Syrisch Nabatese gebied aangetroffen werden.

Petra is het Griekse woord voor rots.  De naam van deze Nabatese hoofdstad wijst er al op dat de stad op een rots gebouwd geweest is. Jezus zei tot Simon :

Ik noem jou Petrus en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen.

De weg naar Petra voert langs een zeer nauwe kloof. Het is mogelijk dat in deze stad Paulus na zijn vlucht uit Damascus enige tijd is geweest als voorbereiding op zijn roeping.

Aretas 

Een van de koningen van de Arabische Nabateeërs heette Aretas . Veel is van hem niet bekend. Alleen dat zijn dochter gehuwd was met  Herodes Antipas, de moordenaar van Johannes de Doper.

Welnu, deze Aretas wordt door Paulus genoemd in 2 Kor.11:32 als degene wiens ambassadeur in Damascus de poorten van Damascus liet controleren. Koning Aretas wilde  Paulus te verhinderen   uit de stad te ontsnappen. Dat het hem toch gelukt is, kwam doordat vrienden van Paulus hem in een mand over de stadsmuur lieten zakken.

Dergelijke huizen op de stadsmuur zijn er nu nog, zie foto.

Koning Aretas had  in die tijd niets te zeggen in Syrië, dat een Romeinse provincie was. Hoe kan hij dan toch op Paulus loeren? 

 Bovendien: het waren toch de Jóden die hem wilden doden ? Historici vermoeden nu dat de Joden de vertegenwoordiger van Aretas in Damascus omgekocht hebben om er op te letten dat Paulus niet zou ontsnappen.

Het is zelfs mogelijk dat de stadhouder of koning Aretas zelf zo'n gloeiende hekel gehad heeft aan Paulus, dat hij vrijwillig meegewerkt heeft om Paulus te vangen.

 Het is natuurlijk zelfs mogelijk dat Paulus bij een ontmoeting met koning Aretas kritische geluiden heeft laten horen over zijn schoonzoon Herodes Antipas de moordenaar van Johannes de Doper en dat Aretas daarom  een gloeiende hekel heeft gekregen aan Paulus en alle medewerking toegezegd om hem niet uit Damaskus te laten ontsnappen. 

Maar daarover is niets bekend. 

Wie was Herodes Antipas, de schoonzoon van de  Arabische koning Aretas ? (2 Kor. 11:32).

 Herodes Antipas

Van alle Herodessen wordt  Herodes Antipas het vaakst vermeld in het Nieuwe Testament.  En dat is geen wonder, want gedurende de hele tijd van Jezus' verblijf op aarde was hij aan de regering.  Daar kwam bij dat Nazaret in zijn vorstendom Galilea lag en Jezus dus als het ware zijn onderdaan was.   Het  meest bekende voorval uit het leven van Herodes Antipas is naast zijn onthoofding van Johannes de Doper, zoals ik jullie al vertelde  ook  de ontmoeting met Jezus. Koning Herodes had van Jezus  gehoord, omdat  zijn naam overal bekend was geworden.(Marc. 6:14) En reken maar dat Herodes met zijn  Arabische schoonvader uit Petra ook over die Jezus gesproken zal hebben. In het begin had Herodes nog wel respect voor Jezus (Marc. 6:20). Herodes was daarom later ook erg blij dat hij een kans kreeg om Jezus te ontmoeten (Lucas 23:8) Hij probeerde Jezus telkens een interview af te nemen, maar de Heiland antwoordde hem niet één keer (Luc.  23: 9).

Volgens mij kan Paulus koning Aretas ontmoet hebben in Petra.

Daarvoor moet je alle gegevens combineren.  In Petra woonde immers ook koning Aretas .

En het is mogelijk dat Aretas in Petra gehoord heeft dat een zekere Paulus overal in de stad een zekere Christus verkondigd heeft en dat Aretas hem bij zich heeft laten komen en in een gesprek met Paulus  opgemerkt heeft;

Die Jezus die jij verkondigt, dat is me ook een vreemde man.   Mijn schoonzoon heeft geprobeerd met die man  te praten, maar hij was te beroerd om iets terug te zeggen.

Het kan zijn dat het antwoord dat Paulus gaf hem niet tevreden stelde en dat Aretas dáárom een hekel kreeg aan Paulus en de Joden in Damascus een handje wilde helpen hem te arresteren.