A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Apocalyps


 

De apocalyps volgens Jeroen Bosch. Ik ben op zoek naar betere beelden, omdat de meeste beelden angswekkend, sernsationeeel en griezelig zijn. Beeld van de bruiloftszaal bijvoorbeeld

 

 Armegeddon

Een voorbeeld geef ik van de joodse apocalyptiek die we ook weer tegenkomen in het boek Openbaring..

Ze brachten hen bijeen op de plaats die in het HebreArmageddon of (Har-magedon)heet (Openb.16:16)

De har- megiddo, de berg van megiddo

De burcht Megiddo werd in het Joodse apocalyptische denken symboolwoord van de grote eindstrijd aan het einde der tjden

 

Armageddon is geen aardrijkskundige plaats, maar een symbolische plaats, al heeft het wel een aardrijkskundige achtergrond. Deze aardrijkskundige achtergrond moeten we zoeken in de vlakte van Jizreël en in het bijzonder bij de berg van Megiddo, de vroegere Joodse vestingstad Megiddo.

 

Getallen symboliek

 

Een  bezoeker vroeg mij wat de betekenis is van de Bijbelse getallen.Jullie moeten eens kijken bij ONDERWERPEN en dan onder Getallensymboliek Ook die symboliek heeft alles te maken met de Joodse apocalyptiek Misschien is het toch beter dit thema over te hevelen naar bijbelse plaatsen

 

 Symboolwoord

 

Het getal 666 is een symboolgetal Bijna volmaakt (777). maar God is groter dan alle vijandige machten

De Hebreeuwse naam Har-magedon betekent 'berg van Megiddo'.In het Oude Testament wordt Megiddo vaak genoemd. Salomo maakte er een sterke vesting van. Er is hier een smalle bergpas die de grote legers van de Assyriërs en Egyptenaren altijd moesten passeren om de vijand aan te vallen. Indertijd trok het Egyptische leger, "man achter man en paard achter paard' de pas over. De naam Megiddo  kwam ik ook tegen  op  de muren van de tempel van Karnak, het Thebe van het antieke Egypte!

Bij de berg van Megiddo (Har Megiddo)  zijn  zo veel veldslagen geleverd dat  de naam voor Israël  een symbool werd voor  de strijd tussen  het Godsrijk en de vijanden van het Godsrijk. En ook de laatste en definitieve strijd in het laatste der dagen! Har Megiddo werd  het Armagedon en in de NBV Harmegedon uit het boek Openbaring.(Openb. 16:16).

Het is  ook de plek van de dag van het laatste gericht. In het Oude Testament wordt die dag genoemd de Jom Jahweh, de Dag des HEREN. Zo is in het laatste bijbelboek ook Babylon een symboolwoord.voor alle anti-goddelijke machten en het Nieuw Jeruzalem symboolwoord voor de stad van de toekomst!

Joden

 Het Jodendom in de tijd  tussen het Oude en het Nieuwe Testament  besteedde grote aandacht aan het eindtijddenkenHierbij speelde de apocalyps een grote rol. In de apcocalyps ging het om de onthulling van goddelijke geheimenissen.Met de zogeheten apocalyptiek was een nieuwe vorm van profetie ontstaan, die helemaal gericht was op het wereldeinde. De verlossing waar men naar uitzag steeg uit boven het nationale denken. Men verwachtte geen verlossing meer uit de tirannie der Romeinen.

 Ook Jezus en JOhannes

Jezus en Johannes hebben gebruik gemaakt van de Joodse Apocalyptiek.Ik noem een voorbeeld.Openb. 16 : 16.Het gaat in die tekst over de  komst van de Messias een het einde der tijden.Dan komt Hij terug om zijn overwinning te vieren over alle  machten die het menselijk leven kapot maken:  verloedering, oorlog en ziekte. De laatste vijand is de dood. Niemand had meer op die dag gerekend. Zie, Ik kom als een dief (Openb.16:15) Waar? In Harmagedo. Dat is in Openb. 16: 15 de  symbolische plaats van het eindgericht. Bij de berg van Megiddo (Har Megiddo)  zijn  zo veel veldslagen geleverd dat  de naam een symbool werd voor de laatste definitieve strijd aan de rand der geschiedenis.

 

Contrastdenken

  De apocalyptiek  van het Nieuwe Testament gaat uit van het contrastdenken  tussen  Babel en het Nieuw Jeruzalem.In het boek Openbaring is Babel de stad van de mens en het Nieuw Jeruzalem de stad Gods. Jezus sluit zich hierbij aan. Hij noemt zich de  Mensenzoon of de Zoon des mensen .Deze benaming  is in de apocalyptiek een bovenaardse figuur. Hem werd heerschappij gegeven  en eer en koninklijke macht (Daniël 7).De boodschappen zitten vol symboliek. Er is een scherpe tegenstelling tussen goed en kwaad, goede mensen en slechte mensen. Bij de apocalyptiek is de voorzegging van de toekomst  allesbeheersend. 

 

  Verschillen 

 

Er zijn duidelijke verschillen tussen het boek Openbaringen de Joodse apocalyptiek. In de Joodse apocalyptiek is de auteur altijd anoniem. Verder wordt het allemaal erg schematisch. De geschiedenis wordt gezien als de uitwerking van een goddelijk plan. Alles verloopt volgens dat plan, dat zich uitwerkt in min of meer vaste patronen. Het apocalyptisch verhaal fungeert in de joodse apocalyptiek als een soort  spoorboekje.

 

 Profetisch boek  

Kerk in China gaat uit

 Chinese kerken zitten vol. Het boek Openbaring is een troostboek. Aantal christenen in China bedraagt tientallen miljoenen. Er gaan elke zondag in China meer christenen naar de kerk dan in heel Europa

Het boek Openbaring is daarentegen allereerst een profetisch boek. Het gaat daarin  niet om concrete toekomstvoorspellingen, Het laatste  Bijbelboek geeft  een profetische doorlichting van heel de geschiedenis vanuit eeuwigheidperspectief. De visie van Johannes op de geschiedenis is ook niet door en door pessimistisch. Hij weet dat de overwinning al behaald is.  De overwinning van de kwade machten is aan het Lam, dat geslacht is.  Dit element ontbreekt volkomen in de sombere Joodse apocalyptiek In het laatste Bijbelboek gaat het om een profetische doorlichting van de geschiedenis, waar bij de uiteindelijke overwinning van de Mensenzoon vaststaat. De glossy  heeft m.i. te weinig oog voor de  boodschap dat de heilige stad, het Nieuw Jeruzalem niet het resultaat is van menselijke inspanning, maar dat het voor 100 pro cent een geschenk is van God. Het daalt immers neer uit de hemel (Openb. 21:2).