A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Goede Vrijdag


Jezus riep met luide stem”Vader, in uw handen leg ik mij geest (Luc. 23:46)

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd heeft in veel kerken de Lijdenstijd vervangen.

De liturgie van de Veertigdagentijd was oorspronkelijk een inleiding tot het christelijk geloof.

Vanaf de vierde eeuw kregen volwassenen dooponderricht. In de Paasnacht werden ze vervolgens gedoopt.

De Hervorming heeft de nadruk gelegd op het lijden en sterven van Jezus Christus, op wat Hij voor ons heeft gedaan.

Aan de hand van het laatste kruiswoord van Jezus mogen we zeggen dat:

Jezus op tijd is gestorven.

Jezus vrijwillig is gestorven

Jezus zalig is gestorven

Jezus is op tijd gestorven.

 

Onze Heiland is gestorven toen zijn uur gekomen was. De Joden hebben vaak geprobeerd Hem uit de weg te ruimen. Maar het is hun niet gelukt omdat Jezus’ uur nog niet gekomen was. Jezus sterft op het uur dat de Vader verkiest en Hij zelf aanvaardt. Niet te vroeg en niet te laat. Jezus is op tijd gestorven.

Hij is niet voor zijn tijd overleden.

Van iemand kunnen we wel eens zeggen dat hij vóór zijn tijd is gestorven.

We konden hem of haar helemaal nog niet missen. We zijn geneigd dit ook van Jezus te zeggen:Hij is immers gestorven op de middaghoogte van zijn leven. Een man van 33 jaar.

Hij had ons nog zoveel kunnen vertellen over zijn hemelse Vader! Maar Jezus is op tijd gestorven.

Op Gods tijd. Wat is nu Gods tijd voor Jezus geweest? Jezus kon pas het zevende kruiswoord uitspreken toen Hij het zesde had gezegd.

Hij kon pas zeggen “Vader in uw handen beveel ik mijn geest, nadat Hij eerst gezegd had:”Het is volbracht”.Eerst toen Jezus zijn werk als Middelaar had volbracht, kon Hij sterven en naar Huis gaan. Jezus stierf toen Hij klaar gekomen was met zijn verzoeningswerk.

Jezus stierf toen Hij de dood en de macht van de zonde had overwonnen. Jezus is niet vroeg tijdig weggenomen Jezus is niet halverwege zijn verlosserswerk blijven steken. Hij is niet door de dood overvallen, zodat er een abrupt einde kwam aan zijn verlosserswerk. Hij is op Gods tijd gestorven.

Jezus is vrijwillig gestorven


Jezus voltrekt zelf de scheiding tussen lichaam en geest. Hij wordt niet volkomen onverwacht weggenomen.

Hij is niet het slachtoffer geworden van een bende  terroristen.

Hij werd geen prooi van een groep fanatiekelingen. Hij is ook niet zacht en vredig ontslapen, versuft door de pijn. Geen sprake van , want Hij riep met luide stem:

 Vader in uw handen leg ik mijn geest. Iedereen bij het kruis moest het horen.

 Hij is de dood ook niet ontvlucht. Hij heeft de dood zelfs bewust gezocht. Hij is de Goede Herder die zijn leven vrijwillig wilde offeren voor de schapen  van de kudde.

Wij zijn die kudde. Als Jezus met zijn leerlingen over zijn leven praat, zegt Hij:”Niemand kan het van Mij afpakken. Ik leg het van mijzelf af.

Jezus is de enige mens die zijn leven in eigen hand had op aarde. Wij hebben ons leven niet in eigen hand.”Alle mensen moeten sterven” luidt het koraal van Bach. Dat is een harde werkelijkheid voor ons allemaal. Maar dat was het niet voor Jezus.

Hij moest niet natuurnoodwendig  sterven. Het was geen noodlot dat Hem trof.

Hij wilde het zo graag voor u. Hij wilde het zo graag voor jou. Hij wilde zo graag vanuit zijn oeverloze liefde voor zijn vrienden de eeuwige dood  ingaan om hen het eeuwige leven te geven. Jezus sterven was geen noodlottig sterven. Het is een verzoenend sterven, een schuldbedekkend sterven.

Daarom is de vrijdag  van zijn executie geen sombere dag, maar een goede, echt waar een Goede Vrijdag!

 

Jezus is zalig gestorven


Jezus’  sterven is ook een zalig sterven geweest. Het was een sterven in gemeenschap met zijn hemelse Vader. Jezus weet dat straks zijn lichaam zal worden gebalsemd en neergelaten in de grafspelonk van Jozef van Arimatea. Zijn lichaam komt in een rotsgraf te liggen.

Maar zijn geest, zijn diepste ik, vertrouwt Hij toe aan zijn hemelse vader. “Vader in uw handen leg ik mijn geest”.Vader, wij blijven samen niet waar?

In dit zevende kruiswoord keert de Vadernaam weer terug, die in het vierde was geweken:”Mijn God, mijn God, waarom hebt Ge Mij verlaten?  Het zevende kruiswoord is het laatste woord van Jezus.

Wij zijn zeer benieuwd naar de laatste woorden van iemand die ons gaat verlaten. Het laatste woord is voor ons altijd een afscheidswoord.

Dat bewaren we als een kostbare herinnering. Voor Jezus was zijn laatste woord geen afscheidswoord.

Hij had al afscheid genomen in het derde kruiswoord. Afscheid van zijn vrienden. Afscheid van zijn moedertje onder aan de voet van het kruis. “Vrouw zie je zoon, Zoon zie je moeder”

Het laatste woord van Jezus is een jubellied. Het is een citaat uit psalm 31.Die psalm is geen klaaglied, maar een triomflied.

In het zesde vers van deze psalm lezen we”In uw hand leg ik mijn leven, HEER, trouwe God! U verlost mij” Het laatste woord is helemaal niet zo belangrijk. Belangrijk is alleen dat u weet: Bij u, HEER, schuil ik (Ps 31:1).