A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gerechtigheid is ook een geschenk van God!


Gerechtigheid doen is opkomen voor armen en  verdrukten.

Het woord gerechtigheid wordt meestal gebruikt voor wat wij moeten doen..

 

Opvallend

 

Nu is het opvallend dat Jezus niet die mensen gelukkig prijst die opkomen voor armen en verdrukten, maar die hongeren en dorsten naar gerechtigheid.

En dat is nog niet hetzelfde.

Alle politieke partijen hebben de pretentie op te komen voor gerechtigheid. Jezus draagt ons niet op om gerechtigheid in  exclusief politieke zin te zoeken, maar de gerechtigheid van het Koninkrijk Gods, waarvan Hij Koning is.

Jezus gebruikt bovendien een vreemde verbinding: hongeren en dorsten. Dat doen we naar voedsel en drank die ons eigen lichaam nodig heeft.

 En nu is dit het vreemde dat veel mensen buiten het geloof de mond vol hebben van gerechtigheid, maar dat hun eigen leven er leeg van is.

Wat hen ontbreekt is Gods gerechtigheid.

Johannes de Doper heeft de zeer godsdienstige Farizeeën - die zeer veel aalmoezen gaven -  er op gewezen dat hun eigen leven tekort schoot aan gerechtigheid.

Veel leerlingen van de Doper zitten nu rond Jezus.

Hij noemt ze gelukkig als ze ontdekt hebben dat ze echte gerechtigheid ontberen, als ze honger en dorst krijgen naar Gods gerechtigheid die manifest geworden in Jezus Christus.

Gods gerechtigheid

In Ps 31 :2 lezen we “Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid” (NBG). Dat vers was voor Luther ”de poort van het paradijs’

Gods gerechtigheid was niet de wrekende, straffende gerechtigheid, maar de genadevolle gerechtigheid.

De NBV heeft echter Bevrijd mij en doe mij recht.

De argeloze lezer wordt zomaar op het verkeerde been gezet en is er sprake van een dubbele activiteit van Godswege, namelijk bevrijden en recht doen.

De versie van 1951 doet de oorspronkelijke tekst meer recht. ‘Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid

Luther worstelde met de woorden. Als God zijn recht doet gelden, hoe kan er dan ooit ontkoming zijn?

Het recht van God is zijn genade.

Het wordt ons toegerekend om Christus wil.

Onze eigen gerechtigheid verstikt ons. Het gaat om Gods gerechtigheid.

Die gerechtigheid is uitsluitend in Christus aan het licht getreden.

Gods Gerechtigheid is een groot geschenk.

Ze is geen verdienste, maar louter genade

Ik kan God niet gunstig stemmen. Ik kan God niet genadig maken.

Voor Maarten Luther was dit een belangrijke vraag Hoe krijg ik een genadig God?  Hij ging er vanuit dat Gd niet genadig was, maar genadig gestemd moest worden.

Je moest eerst boete doen. Tot Maarten Luther ineens ontdekte: ik mag vrolijk leven voor Gods genadig aangezicht.

De vraag Hoe krijg ik een genadige God is een diep zondige vraag, want daarmee zet je Christus buiten spel.

Luther ontdekte uit de Schrift dat de mens een slaaf van de zonde is, maar gerechtvaardigd in Christus.

Vreemde gerechtigheid

 

Die gerechtigheid is een vreemde gerechtigheid. Christus verwisselt zijn heerlijkheid voor onze zonde, zijn heil is voor ons en onze zonde is voor Hem!

Waarom  schaamt Paulus zich het Evangelie niet?  

 

Rom 1 Ik schaam me het evangelie niet, want daarin wordt Gods gerechtigheid openbaar.

Je had in die tijd twee soorten gerechtigheid. Romeinse gerechtigheid en de Rabbijnse gerechtigheid.

 De Romeinse gerechtigheid (justitia)betekent dat de mens ontvangt wat hem toekomst, beloning of straf. Romeinse gerechtigheid is een wrekende, vergeldende  gerechtigheid.En de Rabbijnse  gerechtigheid betekent dat  je rechtvaardig bent als je doet wat God van je vraagt in de tora..

De rabbijnse joden zeggen; dan ben je een tsaddiq. Dan ben je een rechtvaardig, dan heb je deel aan de tsedaka de gerechtigheid Gods.Gods gerechtigheid, tsedaka is heel anders.

Die is geopenbaard in het Evangelie. Daarin is die openbaar geworden. Dat is de blijde boodschap, dat Hij die geen zonde gekend , Jezus Christus,  voor ons tot zonde is gemaakt opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem. Gods gerechtigheid in het O.T. is een heilbrengende, een reddende  gerechtigheid. Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid zegt de psalmdichter van psalm 31.Maar er zit ook     zeker in dat deze gerechtigheid van de zonde niet kan verdragen.Dit dubbele aspect van Gods gerechtigheid is openbaar geworden, aan het licht getreden in het Evangelie.
God heeft in Christus onze ongerechtigheid  en  onze eigengerechtigheid,  en onze schuld overgenomen. Geef maar hier, zegt Jezus. Alles wat er fout is in je leven. En ik geef je mijn gerechtigheid.Luther noemde dit een vrolijke ruil, een heerlijke uitwisselingEens had Maarten Luther een grote aanvechting.Ben ik wel een kind van God? Toen Hij naar het kruis van Christus keek, kreeg hij weer zekerheid.De duivel zei   tegen hemDat is gebeurd aan het kruis. Maarten Luther Jij bent een groot zondaar. Jij zult verdoemd worden. Ho, Ho, antwoordde Luther toen, geen 2 dingen tegelijk Dat ik een groot zondaar ben, dat weet ik maar het tweede is totaal niet waar want er   staat in de Schrift dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken”Het evangelie is daarom Evangelie van het kruis.  Aan het kruis zien wij de overmacht van Gods genade en gericht.Aan dat kruis is  Gods gerechtigheid openbaar geworden.In het kruis zal ik roemen en niet in mijn prestaties of verdiensten.Het kruis is het symbool van het christelijk geloof en niet de lotusbloem, de davidster,de halve maan of  hamer en sikkel, maar het kruis.Het evangelie is een evangelie van het kruis.Voor Nietzsche was het kruis   een vernedering van de mens. Hij schreef Ik haat luizen, knoflook en het Lam Gods en  een Verlosser hangend aan een kruis, ik houd liever van de leeuw en de adelaar als tekens van   kracht en macht.Toch  ligt de kracht van het Evangelie in de Gekruisigde en de Opgestane.In de oosterse orthodoxe kerk is het kruis geen teken van smaad en schande, maar is de gekruisigde de triomferende Verlosser.Gods triomftocht begint aan het kruis. In de Schrift lezen we “Aan het kruis heeft Hij   hem ,die de macht over de dood had overwonnen.”Aan de voet van het kruis zien wij dat Gods gerechtigheid een heilbrengende gerechtigheid is Gods gerechtigheid is tweesporig .God is rechtvaardig en Hij maakt rechtvaardigWij  leven op kosten van een ander Op kosten van het volbrachte  werk van  Christus. Het zou  heel onbarmhartig zijn als wij  de indruk  zouden wekken    dat  we ook buiten Christus met God verzoend kunnen worden en dat  de  kerk voor die gedachte  ruimte moet  maken.De waarheid is niet  pluraal. Ze kan nooit met twee monden spreken!!De enige zekerheid ligt in het kruis van Christus. Het is Christus en Christus  alleen. Dat was ook belijdenis van koningin Wilhelmina Christ avant tout. Christus voor alles.Paulus schreef aan de gemeente te Corinthe  Joden verlangen tekenen en Grieken zoeken wijsheid, maar   voor hen die geroepen zijn, Joden en Grieken,prediken wij Christus de kracht Gods en de wijsheid Gods. Wie is Jezus?  Niet  het bloed der martelaren, maar   uitsluitend het bloed van Christus reinigt ons van alle zonden.Wij worden niet behouden door onze gerechtigheid of door onze eigengerechtigheid.,maar door Gods gerechtigheid.Die gerechtigheid is een geloofsgerechtigheid. De rechtvaardige zal uit het geloof leven.Uit geloof tot geloof= het is voor 100% een zaak van geloof.