A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God is zoals Jezus is


One-liners over God 

 

God is geen standbeeld, dat vanuit een bepaald standpunt bekeken kan worden

God is geen sukkel op een sokkel

Naast God heeft niets zijn plaats. Onder Hem heeft alles zijn plaats

Hij knielt voor mij. Hij is mij genegen. Groot is zijn toegenegenheid

Breng je zorgen bij God. Hij is toch elke nacht wakker

God houdt geen spreekuur.

God is nooit eenzaam.

God is in zichzelf gemeenschap, Vader, Zoon en Geest

God is een Arm om je schouder en een Kus op je voorhoofd

De Allerhoogste is onze Allernaaste geworden in Jezus Christus

Er zijn geen foto's van God, maar wie Jezus aan het werk gezien heeft, kent Gods karakter

Wie slechts kennis áán God heeft blijft slechts een kennis ván Hem. Geen vriend

Het is even wennen om God te leren kennen, maar ook om Hem te ontkennen en te ontwennen

Hij is de levende, levendige, zich bewegende en alles bewegende,de met liefde Bewogene.

God met een hoofdletter is een eigennaam, god met een kleine letter een soortnaam

God is een God van werkwoorden.  Hij troost, bemint en toornt.

God is duizelingwekkend ver weg en duizelingwekkend dichtbij

God verbergt zich in zijn presentatie en verhult zich in zijn onthulling

God laat zich niet zien. Hij laat zich verkondigen

We hebben geen grip op God. We kunnen door onze begrippen Hem niet in onze greep krijgen

We kunnen God niet be-grijpen, dat is om-grijpen.  Daarvoor zijn wij te klein en is Hij te groot

Er is nergens een standpunt van waaruit God geconstateerd kan worden

Geloven is geen zaak van zien en gezien worden, maar van openbaring en geloof

God is heel hartelijk. Hij heeft ons hartgrondig lief

De Here God toont zijn vriendschap en zijn vriendelijkheid exclusief in Jezus Christus

God overstelpt en overstulpt ons met zijn eindeloze goedheid

De Here God komt ons niet tegemoet in donder en bliksem, vuur en zwavel , maar in een Mens

God woont op twee adressen. In de Hoge en in hen die ontredderd zijn

Wij menen vaak dat God een uitvergroot mens is.  In Afrika is Hij zwart.  Bij de Indianen rood.

Velen houden van God zoals ze van een koe houden.  Vanwege de melk en de kaas

God legt de levensfilm van Jezus over ons zondig bestaan.

De Deus-ex-achina gedachte gaat uit van een God die af en toe eens ingrijpt

God doorlicht ons tot op het bot met zijn röntgenapparaat

Velen willen wel zonder God zijn, maar God wil niet zonder mensen zijn

Een God in slavengestalte vonden de Grieken een dwaasheid

God houdt van ons, niet omdat we goed zijn maar opdat we goed zouden worden

In de bijbel is God geen onpersoonlijk begrip, maar een persoonlijk "Gij"

God overrompelt en overdondert  niet maar spreekt ons van terzijde aan.

God is het Leven, het Licht en de Liefde.

Buiten Hem heersen de dood de  duisternis  en de liefdeloosheid

God hééft geen begin, Hij gééft een begin

Wij hebben een God die spreekt.  Hij is veelzeggend.  Goden zijn nietszeggend.

God heeft ons wel vaak bezocht, maar meestal waren we niet thuis

De god der filosofen is een verheven Idee, maar de God van Abraham een nabije Vriend

De binnenkant van God kunnen we niet zien.  Wel de buitenkant en dat is Jezus

God is zoals Jezus is

God komt niet schreeuwend en met zijn armen molenwiekend op je afstormen.

God spreekt ons van terzijde aan zoals de verrezen Heer de Emmaüsgangers

God geeft niet ieder het zijne, maar Zichzelf aan ieder

De Here God heeft ons hartstochtelijk, hartgrondig en hardnekkig lief

Er valt met God te praten.  Hij heeft geen spreekuur en staat niet achter een loket

De Here God heeft ons wel vaak bezocht, maar meestal waren we niet thuis

We zijn ons niet bewust van de hoogspanningsdraden van Gods heiligheid

God is van de troon gestoten, maar zijn zetel is niet vacant gebleven

God heeft niet zijn wezen bekend gemaakt, maar wel zijn wil

God gebruikt bepaalde gaven niet omdat ze bijzonder zijn ze zijn bijzonder omdat God ze gebruikt

God staat bij ons op de stoep, maar we laten Hem bellen

God staat op zijn vaderrecht, vorderingsrecht, vergeldingsrecht en verlossingsrecht

God is één en enig, maar niet een-zaam.  Hij is drie-zaam

De onttroning van God leidt tot onttroning van de mens

De Allerhoogste werd de allerlaagste, de Allermeeste de allerminste

De God van de profeten en apostelen is de Getrouwe, Betrouwbare en Trouwhartige JHWH

De God van de Openbaring en de god der filosofen is onoverbrugbaar

God heeft de volle slagkracht van zonde en vervreemding niet op onze hoofden laten neerkomen

Over God kan men alleen in beelden spreken.  Over Jezus niet. Hij is een historisch persoon

God is geen uitvergroting van het menselijk zelfbeeld

Zonder God kunnen wij het niet.  Zonder ons wil God het niet

Juist omdat God liefde is, toornt Hij tegen de liefdeloosheid

Juist omdat God rechtvaardig is, toornt Hij tegen het onrecht

God kan alleen door God gekend worden.  Daarom hebben wij de H.  Geest nodig

God heeft zich geïnvesteerd in onze schuld en ingegraven in onze schade en schande

We mogen God aanroepen, aanspreken, ja zelfs aansprakelijk stellen. Hij is aanspreekbaar

We zijn pas rijk in God als we arm zijn in ons zelf

God is meerder dan ons geweten dat ons beschuldigt, aanklaagt en angstig maakt

God heeft zijn gezicht laten zien in Jezus. Zo menselijk, zo barmhartig.

Via Jezus stond God zelf aan het ziekbed van Petrus' schoonmoeder

God kent intimiteit van binnen uit als Vader, Zoon en H.  Geest

Er is een  volheid van drievoudige liefde binnen het wezen van God als Vader, Zoon en Geest

De god der filosofen is een onbewogen Opperwezen