A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Geref. Gemeenten


 

Mega-kerken

Aan de rand van Barneveld verrijzen naast elkaar twee megakerken van de Geref. Gemeenten met in totaal 4.000 zitplaatsen!!

De grootste kerk is die van de Geref Gemeenten in Nederland met ruim 2500 zitplaatsen. (Eventueel uitgebreid tot 3000 zitplaatsen!).De kleinste heeft ‘slechts‘ (1500 zitplaatsen en behoort aan de Geref. Gemeente.

Toch is deze kerk nog lang niet groot genoeg. Er moet een tweede kerkgebouw bij komen. Ze verrijzen aan de Lunterse weg. Het gebouw van de Geref. Gemeenten in Nederland in Opheusden telt nog meer zitplaatsen namelijk 2.850 en is daarmee het grootste kerkgebouw van Nederland.

Opheusden zelf heeft 6000 inwoners. Het is dus duidelijk dat het hier om een streekgemeente gaat.

Grote kerkelijke betrokkenheid

De Geref. Gemeenten kennen een grote kerkelijke betrokkenheid en hebben een eigen culturele achtergrond.

 Velen kennen slechts een karikatuur van deze gemeenten, een karikatuur, die we ook tegenkomen in de roman van Jan Siebelink ‘Knielen op een bed violen’ (zie ook bij Onderwerpen :Siebelink). Afwijzing en – al dan niet verholen – minachting kennen zij maar al te goed.

Leden van deze gemeenten voelen zich vaak niet begrepen door seculiere hulpverlening, maar evenmin door algemeen christelijke hulpverleningsinstellingen.

Hun opvattingen aangaande de uitverkiezing, Gods almacht tegenover de nietigheid van de mens, het aanbod en de toe-eigening van het heil en de noodzakelijkheid van innerlijke ervaringen zijn exclusief.

Men kent typisch eigen literatuur vanuit de Nadere Reformatie, een eigen godsdienstige taal en gewoonten. Het geloof is voor hen levens- en stervensbepalend. Christelijke hulpverlening zal zich daarom niet uitsluitend kunnen oriënteren op algemeen geaccepteerde hulpverleningsmodellen, maar aansluiting moeten zoeken bij hun belevingswereld en ootmoedige afhankelijke levensstijl.

Meliskerke

De grootste gemeente staat in Meliskerke. Daar woonde Franca Treur. Zij schreef een boek over die plaats: Dorsvloer vol confetti. (2010) De bewoners zijn geschokt over de inhoud. Zij is bewust atheiste geworden. Alle godsdienst is volgens haar een creatie van de mens zelf.