A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

JHWH =IK BEN ER BIJ


 

Openbaringsnaam 

De openbaringsnaam van God in het Oude Testament is JHWH.

Die naam was voor de joden een onuitsprekelijke naam.

Daarom stonden onder de medeklinkers JHWH geen klinkers, zoals in het Hebreeuws onder medeklinkers altijd klinkers horen te staan in de vorm van punten en streepjes.

Een klein streepje b.v. is “a”. We weten dus niet hoe die naam eigenlijk uitgesproken moet worden.

Meestal lezen wij nu Jahwèh. De joden lazen de naam anders. De Hebreeuwse leeswijze is ”adonaj”.Overal waar zij de bekende vier letters JHWH tegenkwamen lazen zij “adonaj” (Heer)

Het lijkt veel op de uitspraak Jehova. De Jehovagetuigen lezen Jehova.

Statenvertaling

De Statenvertaling heeft dit woord vertaald met HEERE (hoofdletters)en de vertaling van het Ned. Bijbel Genootschap met HERE (dus met  één  “E “) Ook met hoofdletters.

Als die naam geschreven wordt met kleine letters, zoals b.v de Here Jezus, dan is Here de vertaling van Kurios

Je zou die naam  JHWH kunnen vertalen met de Getrouwe, de Trouwhartige, de Betrouwbare.

HEER

In de allernieuwste bijbelvertaling van de Katholieke Bijbelstichting en het Nederlands Bijbelgenootschap is gemeenschappelijk gekozen voor de naam HEER.

In de kringen van de feministen vond  men dit te mannelijk klinken.

Zij stelden daarom voor de naam HERE te handhaven.Dat woord klinkt niet zo autoritair en het ademt bovendien een zekere intieme bevindelijkheid.

Het klinkt wat warmer dan HEER. HEER is toch is te afstandelijk

Dat sprak de oud-gereformeerden ook aan.

De feministen kwamen met het slogan De Here weer in ere!

Wat waren de motieven om toch de naam HEER handhaven? Wel in de eerste plaats werd in de Griekse vertaling van het Oude Testament voor JHWH de naam Kurios gebruikt, wat “Heer” betekent.

Ook in het Nieuwe Testament wordt de Godsnaam weergegeven met Kurios= Heer.

Bovendien sluit deze naam aan bij kerken met een andere taal. Het Franse Seigneur, het Duitse Herr en het Engelse Lord!

Toch geeft de naam Kurios m.i.niet juist de naam JHWH weer.

Overigens zit in het woord ‘Heer’ niets mannelijks, mannigs, of hanigs. Het is ongeslachtelijk, bovengeslachtelijk. Het waren juist de heidense goden die mannelijk en vrouwelijk waren in de tijd van Israël. Naast Baäl werd Astarte genoemd

God is onze Bondgenoot

Wat betekent nu JHWH? Ik ben, die ik Ik ben. of Ik ben er bij. Het is de naam van God als Bondgenoot. Ik ga met jullie mee. Ik ben bij jullie.Het is dus geen precieze omschrijving, geen definitie. JHWH  is geen afstandelijke grillige God, maar een God die bij ons is en met ons mee gaat. Hij is JHWH! .Hij is erbij.

Nu vind ik het zo frappant, dat Jezus deze Godsnaam op zichzelf betrekt. Dat was voor de Joden het toppunt van Godslastering.

Als de hogepriester Kajafas aan Jezus vraagt: Bent u de Christus, de Zoon van de Gezegende?  is het antwoord van Jezus:

Ik ben het of Ik ben erbij. (Marcus 14 : 62) Hij laat de Godsnaam op zich zelf slaan.Hij gebruikt de Aramese vertaling van JHWH. (Aramees was de taal die Jezus sprak.)

 

Tenslotte nog dit: het is mij opgevallen, dat, als Jezus het Evangelie gaat verkondigen Hij niet begint, zoals de profeten altijd begonnen: Zo zegt de HEER. Nee, hij begint in de Bergrede telkens met deze woorden Ge hebt gehoord dat er door de ouden gezegd is, maar

Ik zeg u……..

 

Zijn gezag is dus niet dat Hij naar anderen verwijst, maar naar zich zelf met goddelijk gezag.

Onze conclusie moet dus zijn, dat Jezus van meetaf voor zichzelf goddelijk gezag heeft geclaimd.

In Jezus hebben we  met God Zelf te maken.

Hij is niet zo maar een rabbi. Een joodse rabbi verwees nooit naar zichzelf.

God is meervoudig

De Elohim (=  God) van Abraham, Izaäk en Jakob openbaart zich in de brandende braamstruik als Jahweh (= Ik ben die Ik ben). Ex. 3: 14. Het Hebreeuwse woord Elohim is meervoudig.

Daarin horen we de Levensstroom klotsen.

De vier letters JHWH., het zogenoemde tetragrammaton kan vertaald worden met  Ik ben wie Ik ook maar ben , of Ik ben die Ik ben Of  Ik ben die is.(Willibrord vertaling). Een goede vertaling is m.i.de Getrouwe

De Getrouwe