A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Geest van God


 

 Waar is de Geest van God?

Soms denk je: wat merk je nu eigenlijk van God en de Geest van God ? Waar is toch de Geest van God.? Het antwoord is:De Geest van God is de persoonlijke tegenwoordigheid van God. In de geloofsbelijdenis van Nicea wordt gezegd dat hij “Heer is en levend maakt” De Geest is God die ons nabij is. Hoe nabij? Zo nabij als de lucht. Zo nabij als de adem in mijn longen. Hij is onze adem die we in- en uitademen. Hij is het die ons leven draagt, ook als hij als een rukwind aan ons leven trekt. 

Geest van Christus

De Geest van Christus Het gaat bij de Geest niet om iets wat ontzettend vaag is. Een onbestemd gevoel. De Heilige Geest is altijd de Geest van Christus. Hij  maakt ons bekend wat hij van Christus heeft ontvangen. Hij zal niet van zich zelf spreken (Joh. 16:14-16).Als Jezus zijn werk begint zegt hij bij de tekst uit Jesaja 61 “De Geest van de HEER is op mij. Vandaag hebben jullie deze schrifttekst in vervulling horen gaan “(Lucas 4:21). Waar mensen over Jezus getuigen is de Geest present. Het is immers de Geest van Christus die hen doet getuigen.

 Beelden van Gods Geest

Er zijn  drie soorten beelden van Gods Geest: Beelden van inspiratie.Hij is een kracht, een vuur een gloed. Hij is een kracht die ons bezielt, een vuur dat ons inspireert, een gloed die ons verwarmt. Je kunt Hem toch niet zien?? In Job 42: 5 lezen we Eerder had ik slechts over u gehoord, maar nu heb ik u met eigen ogen aanschouwd. In het Hebreeuwse woord voor geest, ruach, hoor je de klank van adem. Het is een eenlettergrepige woord, zonder een medeklinker die even rust geeft. De adem is in- en uitgegaan in één beweging. De laatste adem wordt niet geïnhaleerd, maar uitgeblazen. En dan zijn we die voor goed kwijt.

 

 Geest als ruach

De Geest als ruach is nooit van ons. De Geest is ongrijpbaar.Net als de wind. Toch kun je overal om je heen en in de geschiedenis iets merken van de Geest van God die alles schiep!Ook de mens die gelooft, is als de wind. Hij heeft iets mysterieus. Hoor je de wind Nicodemus? Jezus zegt vervolgens niet zo is ook de geest, maar zo is ook iemand die opnieuw is geboren. Je kunt hem niet vatten. De schepping is voor ons een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein ons laten zien wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Art, 2 van de Ned. Geloofsbelijdenis.  De Geest is een kracht van God die aan mensen wordt verleend. Tot Maria werd gezegd:De kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken.

 Geest als dynamiek

Het Griekse woord voor kracht is dunamis. De Geest is dynamisch. Hij beweegt en zet in beweging Om te kunnen geloven hebben wij de inspiratie, de inblazing van de Geest nodig. Jezus blies op de discipelen (Joh.20: 2)en zei Ontvangt de Heilige Geest. Zo worden wij geïnspireerd.door Jezus.De Geest is tegenwoordigheid van God en daarom is de Geest ook tegenwoordige liefde. Geest is warmte in een verkilde maatschappij. De Geest is ook liefde (1 Kor. 13) 

Beelden voor herkenning 

Er zijn mensen, gemeenschappen, gebeurtenissen aan te wijzen waar we iets herkennen van het geheim van het waarachtig leven van Gods Geest. Augustinus, Pascal, moeder Teresa enz. We kunnen ook veel van de Geest zien om ons heen, bij mensen en in de geschiedenis. Wat we zien is niet de Geest zelf, maar wat de Geest uitwerkt, de effecten van de Geest. We  kunnen wel zijn effecten constateren. Wind is ook ongrijpbaar, maar we kunnen wel zien wat hij teweegbrengt:omgevallen boom, stevige bries, schip op zee. Beelden van de geest komen we tegen in concrete ervaringen en concrete personen. Bijbelse beelden van God zijn o.a. Koning, Herder, Bruidegom.  Bij de Geest zijn andere personificaties mogelijk, zoals kracht en wind en vuur.”Jullie zullen bekleed worden met kracht uit de hoge’ sprak Jezus na zijn opstanding. 

Beelden van communicatie 

Eindeloos veel beelden van Gods Geest vinden we in de kerk. Hij is als een duif die op ons neerdaalt. In de zegen van de kerk (aan het einde van de   kerkdienst) wordt de gemeenschap van de Geest uitgesproken over allen die aanwezig zijn. In  het functioneren van de verschillende ambten, in pastoraat en diaconaat, in opofferingsgezindheid. In de mensen van toen, overal om ons heen  zien we beelden van communicatie. Ondanks de vele tekortkomingen van de kerk herkennen we in de kerk  de werking van Gods Geest.

  Trooster of Helper of advocaat

Jezus heeft ons de Trooster beloofd. Parakletos in het Grieks Hij troost ons. Dat is méér dan een hand op je schouder. Jezus is van ons weggegaan. God is zo ver weg. De Geest als Trooster bemoedigt ons met het oog op de toekomst. Hij geeft ons weer nieuwe moed, ook als we Jezus niet zien. Parakletos ( de ”erbij geroepene”” , trooster, betekent ook advocaat.  En nu is dit het geheim van de Geest van God: Hij bemoedigt ons met het oog op de toekomst en Hij is ook onze pleitbezorger. De Geest is niet alleen een advocaat voor ons, maar ook dóór ons. Wij leren een pleidooi te voeren voor anderen.