A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wat is karakteristiek?


Typerend voor de leer van de Geref. Gemeenten is dat hun synode van mening is dat de beloften van het evangelie alleen voor de uitverkorenen bestemd zijn.

Het Evangelie mag en moet wel aan iedereen gebracht worden. In 1950 protesteerde Ds R.Kok tegen deze visie, omdat ze de mensen aan het piekeren zou zetten of ze wel uitverkoren zijn.

Hij werd echter geschorst. Tegenwoordig is de discussie hierover weer opgevlamd, omdat velen in die gemeenten het toch wel eens zijn met Ds R. Kok die de beloften van het evangelie gelijk wil stellen met de aanbieding van het evangelie. De mensen moeten wel in het geloof het evangelie aannemen.

Als je de Geref. Gemeenten vergelijkt met de Pinksterbeweging zijn er niet alleen zeer grote contrasten, maar ook grote overeenkomsten.

Drs. Bart Wallet van de Universiteit van Amsterdam heeft dit zeer helder weergegeven

Zijn er grotere verschillen denkbaar dan die tussen de sobere en ingetogen “geremmers” en de blije enthousiaste pinkstermensen?

De Geref. Gemeenten bewegen zich in de marge van de samenleving. Ze zijn behoudend in de leer en in de sociale code.

Wat Nederland in de negentiende eeuw typeerde leeft voort.

Het dragen van hoeden en rokken door de dames.

Afwijzing van anti-conceptie waardoor grote gezinnen zijn ontstaan.

De Pinkterbeweging daarentegen streeft naar een zichtbare plek in de samenleving.

Festivals en conferenties worden druk bezocht.

De Pinksterbeweging wil heel Nederland bereiken met het evangelie. Ze is het tegendeel van conservatief. Ze omhelst telkens nieuwe muziekstijlen, liederen en ideeën.

Vier Overeenkomsten

 Toch zijn er minimaal vier belangrijke overeenkomsten aan te wijzen tussen de Geref. Gemeenten en de Pinksterbeweging. Wat is daarvan toch de oorzaak? Wel zij zijn beide de erfgenaam van dezelfde piëtistische bewegingen die binnen het protestantisme in de zeventiende eeuw opgeld deden. Een gevolg daarvan is dat we de volgende vier punten van overeenkomst kunnen noemen. 1)   Een uitgesproken bekeringsbegrip. Het moment van bekering is een ingrijpende en veelal aanwijsbare gebeurtenis. 2)  Een sterk anti-thetische visie op de cultuur. Er is een heldere tweedeling in de samenleving tussen “de kerk” die ten diepste bestaat uit wedergeborenen en mensen uit ‘de wereld’. De ‘geremmer’ zal de wereld vooral mijden om geen schade aan zijn ziel te lijden. De pinkstergelovige zal met overtuiging proberen de wereld te bekeren. 3)  Wetenschap wordt met een zekere argwaan door beide groepen bekeken als iets dat voortkomt uit ‘de wereld’ Beide groepen kennen daarom een ‘lekentheologie’. 4)  Veel aandacht wordt besteed aan de ervaring en de beleving van het geloof. Er is uitgebreide aandacht voor de weg die tot iemands bekering leidt. Bij de Pinksterbeweging spreekt men graag over een ‘stappenplan’ en bij de geremmers over “standen in het genadeleven”.