A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God van profeten en apostelen


In welke God geloven wij?

In de god der filosofen of in de God van profeten en apostelen?

Wie is de god van de filosofen? Dat is de god van Aristoteles, van Descartes en anderen

Zij willen door hun denkvermogen aantonen wie god is

Als God het Hoogste Zijn is wordt de mens een nietig wezen.

Als God de Zijnde is, zijn wij mensen niet-zijnden.

Je krijgt dan een concurrentieverhouding.

God is niet het Opperwezen

God is ook niet het Opperwezen van onze moderne panthea

Het Pantheon in Rome was een tempel van verschillende goden

De filosofen waren op zoek naar eeuwige waarheden

 

Verlichting

 

God werd  beschouwd als de Grond van het zijnde, de Oorsprong  van alle dingen.

Dit verschijnsel komen we vooral tegen in de periode van de Verlichting in de 18eeeuw.

Die stroming was een restauratie van het oude ideaal van het Griekse denken

Alle kennis meende men te kunnen vinden door de menselijke rede (ratio)

De natuurlijke theologie ging pogingen ging toen om het bestaan van God te bewijzen.

Daarvoor had ze immers het machtige instrument van de rede, de ratio.

Ook in de Verlichting wist men al bij voorbaat wie God was.

Geliefd was de term Opperwezen. Er waren twee soorten godsbewijzen.

Het eerste :Er moest toch een eerste oorzaak zijn?

Het tweede: Alles heeft een hoger doel. Kijk eens hoe doelmatig alles in elkaar zit.

Men wilde het bestaan van God bewijzen vanuit de natuur.

De natuur is echter verrukkelijk én verschrikkelijk

Er is een natuur die draagt en er is een natuur die dreigt

In de Verlichting  sprak men graag  van de milde Voorzienigheid.

Men ging God identificeren met de natuur

Dan krijg je ook een god met twee aangezichten. En dat is een afgod.

God, deugd en onsterfelijkheid

 

In de Verlichting ging het om God, deugd en onsterfelijkheid.

Er werd in de Verlichting een direct verband gelegd tussen een deugdzaam leven en geluk,

Wie goed doet, goed ontmoet, indien niet in het hiernumaals, dan toch wel in het hiernamaals

Zo legde men in de Verlichting ook de Bergrede uit:

Het zou  een moreel programma zijn

Zaligsprekingen

In de Bergrede van Jezus gaat het niet om een moreel programma, maar om zaligsprekingen

Het gaat daarin om beloftewoorden die direct in vervulling gaan. Niet om beloning

De levende God van de bijbel is zo heel anders!!!

De Eeuwige openbaart zich in een braamstruik

Hij vereenzelvigt zich met een ontheemd volk

Hij verschijnt op aarde in een timmermanszoon.

Het geloof in een Opperwezen  kreeg een behoorlijke deuk

Het geloof in een milde Voorzienigheid  bleek niet houdbaar

De levende God is zo totaal anders!