A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

God is de God van het Woord


God spreekt! –  wij mensen praten

Wij praten, babbelen, discussiëren, roddelen, maar wij spreken zelden. Wij hebben een sprekende God.

Hij is niet sprakeloos. Hij brengt zichzelf ter sprake.

Hij is sprekend Jezus.

Hij is eigenlijk de enige die spreekt en gesproken heeft.

Wij praten elkaar na.

Hij sprak bij de schepping. Zijn spreken is scheppend, origineel, creatief en uniek.

Hij sprak tot Mozes. Hij sprak op de berg Horeb.

Ik ben JHWH. Niemand kan zo spreken als Hij.

Hij sprak en het was er. Hij is één. Integer, niet dubbelhartig.

Hij sprak in Jezus Christus zijn laatste en diepste Woord en Hij heeft gesproken door profeten en apostelen.

En Hij spreekt nog steeds via mensen. God spreekt en Hij spreekt ons áán.

Hij is aanspreekbaar!.

Spinoza werd in de ban gedaan omdat hij de aanspreekbaarheid Gods ontkende! Dat was het ergste wat een Jood kon doen! De gebedshouding van de Joden was immers altijd met de armen gestrekt naar de hemel. De synagoge was geen plek voor meditatie, maar huis des gebeds.

De dialogische relatie tussen God en mens was en is nog steeds essentieel voor de joden.

God spreekt en wij worden opgeroepen te hóren.

Ge-hoor-zaamheid. Daar komt het op aan!

Hij spreekt ons aan. Dat is een mysterie, dat we een sprekende God hebben.

Hij is niet sprakeloos, maar brengt zichzelf altijd weer ter sprake.

Het eerste en belangrijkste wat wij mensen moeten doen is horen. Spreken en horen vormen samen de communicatie tussen mensen. Ook in de relatie tussen God en mens. Iedere stem – ook die van God en ook die van Jezus – zoekt oren die horen.

In Deuteronomium klinkt de geloofsbelijdens, het ‘sjema’ Israël! Hoor Israël! “Luister, Israël. De HERE onze God is één.

 

Luistervaardigheid

 

Er staat daar maar één woord in de gebiedende wijs en dat is “Hoor’ Hoor Israël! Luister naar zijn stem.”Alles komt voor ons aan op luistervaardigheid.

We praten honderd in en uit, maar het luisteren naar Gods stem hebben we verleerd. ” Neigt uw oor en komt tot Mij, hóórt en uw ziel zal leven (Jes. 55: 3). Als je gehóórd hebt dat Jahweh uniek is en eeuwig trouw, zul je Hem ook liefhebben.

We hoeven alleen maar te horen.

We mogen ons zalig horen.

Veel mensen zijn echter hun gehoor kwijt. Zelfs knappe theologen horen Gods stem niet meer.’Alles komt van beneden, ook als wij zeggen dat het van boven komt’ zei een van hen eens.

Veel wetenschappelijk gevormde theologen schrijven dikke boeken over God, maar zij geloven niet meer dat de heilige God hen áánspreekt.

We moeten ze toeroepen: Hóór. theologen. God de HEER spreekt!! Luister toch.

Jezus heeft vaak gezegd; Wie oren heeft om te horen, die hore!

God is geen zwijgende God. Hij is de God van het Woord!

Christus wordt ook het Woord genoemd. Hij die het Woord van God is, is mens geworden. Hij sprak op het Loofhuttenfeest met luide stem. Kom allemaal tot Mij (Joh. 7)